Oerlis:List fan omstavere wurden

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

As jo helpe wolle mei omstaverjen? Tink der dan oan de folgjende stappen te tsjekken;

  1. ieuw -> iuw [oars krije jo twa ww's]
  2. ieu -> iuw
  3. oeg -> ûg [nûgje, útnûgje, útdrûgje, útrûgje]
  4. oec -> ûc [drûch]
  5. spoek - spûk

Under de 6000 wikys mei ieu[boarne bewurkje]

Der wiene yn de Frysktalige Wiky 7577 wikys mei it wurd ieu. Fan dy wikys binne der no rom 1500 omstavere nei iuw. Dat is yn twa moanne it fyfte part.Yn 'e Wâlden (talk) 22 feb 2015, 16.47 (CET)

Is dit oer siden, yn stee fan wikys? Of allinnich titels, of ... 212.203.0.54

Is dit ynhâld foar ús lêzers?[boarne bewurkje]

Is gâns dizze side net in mienskipside, yn stee fan in ynhâldside? 212.203.0.54

Utlis Fryske Akademy: roes, rûze en rûzje[boarne bewurkje]

De regel foar it staverjen fan de û/oe jout by útsûndering a) oan: as it oerienkomstige Standertnederlânske wurd in oe hat, dan hat it Fryske wurd dy ek. It Nederlânske ‘roesen’ heart net ta it Standertnederlânsk, moderne wurdboeken en -listen hawwe dy foarm net. Dêrom staverje wy it tiidwurd rûzje/rûze mei û.

Rûs is neffens Ndl. ‘roes’ (bedwelming) no roes. Lyksa ‘by de roes’ dat ek as ‘bij de roes’ yn de nijste Van Dale stiet. Yn 'e Wâlden (oerlis) 14 mrt 2016, 16.39 (CET)