Springe nei ynhâld

List fan omstavere wurden

Ut Wikipedy

Rom trijehûndert-en-tritich wurden dy't fan 2015 ôf, sa skreaun wurde.

Opmerkings:

 • De wurdlist is tasnien op de Frysktalige Wikipedia.
 • Wy hawwe alle wurden yn de Wiky omstavere, help mei him by de tiid te hâlden.
Alde Fryske stavering Ald Frysk grûnwurd Nederlânsk grûnwurd Nij Frysk grûnwurd Nije Fryske stavering
Strykdroech -> Droech -> Droog -> Drûch -> Strykdrûch
Tûfein -> Tûfe -> Toef -> Toefe -> Toefein
 • Eigennammen wurde net oanpast.
 • Offisjele Frysktalige toponimen wurde omstavere troch de eigener of behearder.
 • Foar de -r wurdt altyd oe stavere, om't foar de -r in û/û:/oe net oars as in twalûd út te sprekken is.
Register:A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • abonneetelefyzje [omstavere]
  • ek abonneetillefyzje [omstavere]
 • achttjinde-iuwsk, 18e-iuwsk [omstavere]
 • âldspûk [omstavere]
 • ambifalint [omstavere]

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • bankprofyzje [omstavere]
 • bazûka [omstavere]
 • beamrûgje [omstavere]
 • bedrûgje [omstavere]
 • betellerstelefyzje [omstavere]
  • ek betellerstillefyzje [omstavere]
 • bifalint [omstavere]
 • breedbyldtelefyzje [omstavere]
  • ek breedbyldtillefyzje [omstavere]
 • bûk [omstavere] sjoch op trochferwiisside boek
  • mar: beuk (boukeunst) !
 • bûkebast [omstavere]
 • bûkebeam [omstavere]
 • bûkeblêd [omstavere]
 • bûkefamylje [omstavere]
 • bûkehage [omstavere]
 • bûkehout [omstavere]
 • bûkehouten [omstavere]
 • bûkel [omstavere]
 • bûkelbeam [omstavere]
  • ek bûkelfear [omstavere]
 • bûkelhage [omstavere]
 • bûkelnút [omstavere]
 • bûken [omstavere]
 • bûkenhout [omstavere]
 • bûkenhouten [omstavere]
 • bûkenút [omstavere]
 • bûkestam [omstavere]
  • ek bûkfear [omstavere]

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • difyzje [omstavere]
 • drûch [omstavere]
 • drûchbak [omstavere]
 • drûchbarst [omstavere]
 • drûchbloeier [omstavere]
 • drûchblom [omstavere]
 • drûchboeket [omstavere]
 • drûchdok [omstavere]
 • drûchfalle [omstavere]
 • drûchfoer [omstavere]
 • drûchfoets [omstavere]
 • drûchfrieze [omstavere]
 • drûchkape [omstavere]
 • drûchkast [omstavere]
 • drûchkiels [omstavere]
 • drûchkloat [omstavere]
 • drûchkomyk [omstavere]
 • drûchlatte [omstavere]
 • drûchline [omstavere]
 • drûchlizze [omstavere]
 • drûchlizzing [omstavere]
 • drûchloads [omstavere]
 • drûchmakkerij [omstavere]
 • drûchmakking [omstavere]
 • drûchmealle [omstavere]
 • drûchmeitsje [omstavere]
 • drûchmelke [omstavere]
 • drûchmole [omstavere]
 • drûchneuker [omstavere]
 • drûchrak [omstavere]
 • drûchreitsje [omstavere]
 • drûchrinne [omstavere]
 • drûchsette [omstavere]
 • drûchshampoo [omstavere]
 • drûchsiede [omstavere]
 • drûchskearapparaat [omstavere]
 • drûchskeare [omstavere]
 • drûchskiter [omstavere]
 • drûchskjirje [omstavere]
 • drûchskuor [omstavere]
 • drûchskuorje [omstavere]
 • drûchskuorre [omstavere]
 • drûchsouder [omstavere]
 • drûchstean [omstavere]
 • drûchstoke [omstavere]
 • drûchsum [omstavere]
 • drûchswimme [omstavere]
 • drûchtastel [omstavere]
 • drûchte [omstavere]
 • drûchtme [omstavere]
 • drûchtraine [omstavere]
 • drûchtrommel [omstavere]
 • drûchûne [omstavere]
 • drûchwei [omstavere]
 • drûchwriuwe [omstavere]
 • drûgens [omstavere]
 • drûger [omstavere]
 • drûgerich [omstavere]
 • drûgerij [omstavere]
 • drûgersdoek [omstavere]
 • drûgershoeke [omstavere]
 • drûgersrite [omstavere]
 • drûgerswaar [omstavere]
 • drûgje [omstavere]
  • ek drûge [omstavere]
 • dûzebout [omstavere]

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • earedifyzje [omstavere]
 • ekwifalint [omstavere]

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • fearnsiuw [omstavere]
 • ferdrûgje [omstavere]
 • ferlingingsprofyzje [omstavere]
 • fiskdrûgje [omstavere]
 • fjoertoefke [omstavere]
 • foarspûk [omstavere]
 • foekepot [omstavere]
  • ek folwoeksen(e) [omstavere]

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • gersdrûger [omstavere]
 • gersdrûgerij [omstavere]
 • gersdrûgje [omstavere]
 • goudtoefke [omstavere]
  • ek goudtúfke [omstavere]
 • gûlasj [omstavere]

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • habûs [omstavere]
 • hagebûk [omstavere]
 • hageldrûch [omstavere]
 • headrûgje [omstavere]
 • Hebriuwsk [omstavere]
 • hierdrûger [omstavere]
 • hiertoefe [omstavere]
 • hoarndrûch [omstavere]
 • hûkebakke [omstavere]
 • hûkedakke [omstavere]

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • ienentweintichste-iuwsk, 21e-iuwsk [omstavere]
 • yndrûgje [omstavere]
 • ynfalide [omstavere]
 • ynfalidekarke [omstavere]
 • ynfalideparkearkaart [omstavere]
 • ynfalideparkearplak [omstavere]
 • ynfalidereau [omstavere]
 • ynfalideweintsje [omstavere]
 • ynfaliditeit [omstavere]
 • ynfaliditeitsfersekering [omstavere]
 • ynfaliditeitskosten [omstavere]
 • ynfaliditeitspensjoen [omstavere]
 • ynfaliditeitsrinte [omstavere]
 • ynfaliditeitsútkearing [omstavere]
 • ynfaliditeitswetjouwing [omstavere]
 • ynkassoprofyzje [omstavere]
 • ynnûgje [omstavere]
 • ynwennerekwifalint [omstavere]
 • iuw [omstavere]
 • iuwenâld [omstavere]
 • iuwenlang [omstavere]
 • iuwfeest [omstavere]
 • ek iuwskema [omstavere]
 • iuwwiksel [omstavere]
 • iuwwikseling [omstavere]

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • jûtse [omstavere]

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • kabeltelefyzje [omstavere]
  • ek kabeltillefyzje [omstavere]
 • kalmoes [omstavere]
 • kalmoeswoartel [omstavere]
 • kapoes [omstavere]
  • ek kartûn [omstavere]
  • ek kiuw [omstavere]
 • klaphoutdrûch [omstavere]
 • kleuretelefyzje [omstavere]
  • ek kleuretillefyzje [omstavere]
 • kloatdrûgje [omstavere]
 • koarkdrûch [omstavere]
 • kontinuaasjeprofyzje [omstavere]
 • kramtrieddrûch [omstavere]
 • kredytprofyzje [omstavere]
 • kroantoefe [omstavere]
 • kûtsebeam [omstavere]
 • kûtsebei [omstavere]
 • kûtsebeibeam [omstavere]
 • kûtsehout [omstavere]
 • kûtsekraal [omstavere]
 • kûtsjebeam [omstavere]
 • kûtsjekraal [omstavere]

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • lcd-telefyzje [omstavere]
  • ek lcd-tillefyzje [omstavere]
 • ledtelefyzje [omstavere]
  • ek ledtillefyzje [omstavere]
 • luchtdrûch [omstavere]

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • midsiuwen [omstavere]
 • midsiuwer [omstavere]
 • midsiuwsk [omstavere]
 • minderfalide [omstavere]
 • moantoefe [omstavere]
 • moudedrûch [omstavere]

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • neildrûgje [omstavere]
 • njoggentjinde-iuwsk, 19e-iuwsk [omstavere]
 • nûgje [omstavere]
  • ek nûge [omstavere]

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • oarlochsynfalide [omstavere]
 • oernûgje [omstavere]
 • ôfdrûchdoek [omstavere]
 • ôfdrûger [omstavere]
 • ôfdrûgersdoek [omstavere]
 • ôfdrûgersskûlk [omstavere]
 • ôfdrûgje [omstavere]
 • ôfrûgje [omstavere]
 • ôfslútprofyzje [omstavere]
 • omdrûgje [omstavere]
 • omrûgje [omstavere]
 • omsetprofyzje [omstavere]
 • omspûkje [omstavere]
 • opdrûgje [omstavere]

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • poerdrûch [omstavere]
 • profyzje [omstavere]
 • profyzjebasis [omstavere]
 • profyzjekast [omstavere]
 • profyzjekeamer [omstavere]
 • profyzjekelder [omstavere]
 • prolongaasjeprofyzje [omstavere]
 • pruse-iuw [omstavere]
 • pûmelje [omstavere]

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • ek rebûlje (156)
 • refalidaasje [omstavere]
 • refalidearje [omstavere]
 • refyzje [omstavere]
 • refyzjefersyk [omstavere]
 • reidrûch [omstavere]
 • reidtoefe [omstavere]
 • reklametelefyzje [omstavere]
  • ek reklametillefyzje [omstavere]
 • roef [omstavere]
 • roes [omstavere]
  • mar: rûze en rûzje !
 • roets [omstavere]
 • roetsbaan [omstavere]
 • roetsdy [omstavere]
 • roetse [omstavere]
 • rûgje [omstavere]
 • rysdrûch [omstavere]

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • santjinde-iuwsk, 17e-iuwsk [omstavere]
 • satellyttelefyzje [omstavere]
 • simmerdrûchte [omstavere]
 • Siuw [omstavere]
 • Siuws [omstavere]
  • ek Siuwsk [omstavere]
 • Siuwse [omstavere]
 • skoaltelefyzje [omstavere]
 • spûk [omstavere, útsein toponimen]
 • spûkbang [omstavere]
 • spûkbenaud [omstavere]
 • spûkbyld [omstavere]
 • spûkebal [omstavere]
 • spûkeblom [omstavere, útsein toponimen]
 • spûkeftich [omstavere]
 • spûkerich [omstavere]
 • spûkerij [omstavere]
 • spûkespui [omstavere]
 • spûkespuibistke [omstavere]
 • spûketaast [omstavere]
 • spûkferhaal [omstavere]
 • spûkferskining [omstavere]
 • spûkfiguer [omstavere]
 • spûkgûle [omstavere]
 • spûkhûn [omstavere]
 • spûkhûs [omstavere]
 • spûkich [omstavere]
 • spûkje [omstavere]
 • spûklape [omstavere]
 • spûkljocht [omstavere]
 • spûkride [omstavere]
 • spûkrider [omstavere]
 • spûksel [omstavere]
 • spûksjen [omstavere]
 • spûksjoch [omstavere]
 • spûksjoggerich [omstavere]
 • spûkskip [omstavere]
 • stienbûk [omstavere]
 • stienbûkebeam [omstavere]
 • stobberûgje [omstavere]
  • ek stûzebol [omstavere]
  • ek stûzebout [omstavere]
 • strykdrûch [omstavere]
 • stûf [omstavere]
 • stûfens [omstavere]
 • stûfernôch [omstavere]
 • sûkereidrûger [omstavere]
 • sûkereidrûgerij [omstavere]
 • sûkereidrûgje [omstavere]
 • superfyzje [omstavere]

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Wikypedy brûkt beide foarmen: telefyzje en tillefyzje

 • telefyzje [omstavere 2x]
 • telefyzje-aksje [omstavere 2x]
 • telefyzje-omropster [omstavere 2x]
 • telefyzje-antenne [omstavere 2x]
 • telefyzje-akteur [omstavere 2x]
 • telefyzjebedriuw [omstavere 2x]
 • telefyzjeberjocht [omstavere 2x]
 • telefyzjebesitter [omstavere 2x]
 • telefyzjebewurking [omstavere 2x]
 • telefyzjebyld [omstavere 2x]
 • telefyzjedebat [omstavere 2x]
 • telefyzjedokumintêre [omstavere 2x]
 • telefyzjedrama [omstavere 2x]
 • telefyzjeferslachjouwer [omstavere 2x]
 • telefyzjefilm [omstavere 2x]
 • telefyzjejild [omstavere 2x]
 • telefyzjekamera [omstavere 2x]
 • telefyzjekiker [omstavere 2x]
 • telefyzjekommentator [omstavere 2x]
 • telefyzjekursus [omstavere 2x]
 • telefyzjekwis [omstavere 2x]
 • telefyzjelampe [omstavere 2x]
 • telefyzjemakker [omstavere 2x]
 • telefyzjemêst [omstavere 2x]
 • telefyzjenet [omstavere 2x]
 • telefyzjenijs [omstavere 2x]
 • telefyzjeploech [omstavere 2x]
 • telefyzjeprogramma [omstavere 2x]
 • telefyzjesearje [omstavere 2x]
 • telefyzjeseary [omstavere 2x]
 • telefyzjeshow [omstavere 2x]
 • telefyzjesjoernaal [omstavere 2x]
 • telefyzjeskerm [omstavere 2x]
 • telefyzjeskôger [omstavere 2x]
 • telefyzjespot [omstavere 2x]
 • telefyzjestasjon [omstavere 2x]
 • telefyzjestik [omstavere 2x]
 • telefyzjestjoerder [omstavere 2x]
 • telefyzjestudio [omstavere 2x]
 • telefyzjetaffeltsje [omstavere 2x]
 • telefyzjetastel [omstavere 2x]
 • telefyzjeûntfangst [omstavere 2x]
 • telefyzjeútstjoering [omstavere 2x]
 • telefyzjeynterview [omstavere 2x]
 • toef -> toefe [omstavere]
 • toefdûker [omstavere]
 • toefe [omstavere]
 • toefein [omstavere]
 • toefert [omstavere]
 • toeferts [omstavere]
 • toefielgoes [omstavere]
 • toefljurk [omstavere]
 • treurbûk [omstavere]
 • trochdrûch [omstavere]
 • tsjûts [omstavere]
 • tûk [omstavere]
 • tweintichste-iuwsk, 20e-iuwsk [omstavere]

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • ûk [omstavere]
 • ûkebakke [omstavere]
 • ûkedakke [omstavere]
 • útdrûgje [omstavere]
 • útnûging [omstavere]
 • útnûgingspartij [omstavere]
 • útnûgje [omstavere]
  • ek útnûge [omstavere]
 • útrûgje [omstavere]
  • ek útrûge [omstavere]
 • útspûkje [omstavere]
  • ek útspûke [omstavere]

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • waskdrûger [omstavere]
 • wyndrûch [omstavere]
 • woeps [omstavere]
 • woepsty [omstavere]