Oerlis:Gerulf

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Môj, in de tekst stond vermeld dat Gerolf vader zou zijn van Diderik I, gezien de jaartallen lijkt mij dat nogal vreemd, ik heb hier Diederik I fan Hollân van gemaakt, al betwijfel ik de juistheid ervan, gezien de tekst in de Ned~~ wiki, die aanhaald uit één of ander geboorte / stervens akte, dat Gerolf kinderloos gestorven zou zijn?? Henk K 17 jul 2007, 21.01 (CEST) Jaartallen: Volgens berekening van D.J. Henstra, zie "Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer, 82", zijn de drie opeenvolgende generaties, Gerulf, Durk I en Durk II wel mogelijk Mvg, --Taekele (talk) 3 nov 2014, 14.38 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie, ik bin eins net sa bliid mei it grutte kader dat Henk K. op dizze side tafoeget hat. Wat der yn stjit, dêr is wol wat foar te sizzen, mar de helte kinne wy eins net ynfullen omdat wy it net seker witten of hieldal net en neffens my is guon ynformaasje ek wol wat opportunistysk. Ik bin de miening tadien dat yn sok soart situaasjes sa´n kader better net brúkt wurden kin. Wat fiene oaren hjirfan?--Geoffrey 19 aug 2007, 19.25 (CEST)[beäntwurdzje]

  • No Geoffrey, dêr hast gelyk oan. It is krekt as mei it kader op de jierside fan 2007. Op himsels in sa'n skema in moai ding. Ik bin der yn'e regel gek op. Mar hjit sjit it syn doel foarby. De bysaken wurde fisueel te grut. Der steane eins ek net safolle dingen op dy't net ek al yn de tekst stean. Om my mei it kader der ôf. In oare mooglikheid is in spesjale link sadat it ramt by oanklikken maklik op te roppen is. Bygelyks eat as: Sjoch ek:......Groetnis, Swarte Kees 19 aug 2007, 19.50 (CEST)[beäntwurdzje]

Bern van Gerulf[boarne bewurkje]

Kinderen van Gerulf (I): Dirk I volgde na de dood van zijn vader hem op in West-Frisia tussen Vlie en Maas. Waldger erfde na de dood van zijn vader de gouwen Nifterlake, Lek en IJssel en Teisterbant. Deze graafschappen verwierf zijn vader Gerulf als leenrecht van Godfried de Zeekoning, die in 882 in die rechten van Rorik was getreden. Bron: D.J. Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer, 53,67 en 81. Dirk I was dus geen graaf van Holland, maar graaf van West-Frisia, tussen Vlie en Maas. Mvg, --Taekele (talk) 3 nov 2014, 07.29 (CET)[beäntwurdzje]