Mankske kat

Ut Wikipedy
In Mankske kat mei in koarte sturt

In Mankske kat (Manksk: Kayt Manninagh) is in opmerklik katteras dat him ûnderskiedet fan oare rassen trochdat de efterpoaten, dy’t langer binne as de foarpoaten. It ras is ûntstean op it eilân Man. De kat is tige oanhinklik.

In karakteristike Mankske Kat hat gjin sturt. Der binne lykwols ek Mankske Katten mei in koarte sturt. Dat it dier gjin sturt hat komt fanwegen in natuerlike mutaasje. Sturtleazens is de dominante eigenskip fan it ras, mar dy eigenskip fan beide âlden te ervjen is deadlik; sokke katsjes stjerre almeast foar de berte.

In Mankske kat mei lang hier wurdt Cymric (Welsk) neamd.