List fan bonken fan it minsklik skelet

Ut Wikipedy
It mensklik skelet
It mensklik skelet

It menselijk skelet (ek wol ramt of bonkerak) bestiet út 206 bonken. (De fetprinte sifers ferwize nei de ôfbylding rjochts.) Net elkenien hat 206 bonken; der binne guons dy't wat ekstra sesambonkjes hawwe, oaren hawwe in ekstra wringe of in wringe minder; de sturtbonke kin út 3 of 4 sturtwrinkjes bestean.

Alle bonken steane yn it inkelfâld neamd yn harren Latynske beneaming. De Fryske nammen steane der sa folle mooglik efter.

Yn de plasse (22):

Yn de hals (1):

Yn it ear (6):

Yn de skoudergurdle (4):

Yn de Ribbekast (25):

Yn de rêchbonke (24):

Yn de earm (6):

Yn de hân (54):

Yn de pelvis (bekkengurdle) (4):

Yn de skonken (8):

Yn de foet (52):