Hettingastate

Ut Wikipedy

Hettingastate wie in state west fan de tsjerke fan Jorwert foarhinne gemeente Barradiel, no Littenseradiel. Op it âlde steed stiet no mooglik in pleats.

Yn "Baerderadiel, in geakunde" wurdt inkel skreaun: Hettinga-state, de boerderij waar nu K. Greydanus woont, was in 1616 het huis van Doeke Hettinga. De stins die daar stond, is in rond 1750 afgebroken.
Op de kaart fan Christianus Schotanus waard Hettinga noch oanjûn meo it teken foar in "Edele State". De kaart fan François Halma út 1718 toant it simpele rjochthoekje dat hy brûkt om de "gemeene huysen" oan te jaan, dus sels net it tekentsje foar in hofsteed. Ek op de Eekhoff-kaart fan 1844 wurdt neat oanjûn, dat wiist op in oarsprong fan hege status. Wol wurdt troch alle kaartmakkers de namme "Hettinga" fermelde.

Bewenners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Stinzen yn Fryslân
  • Baerderadiel, in geakunde fan it Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
  • Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt, troch Chr. Schotanus (1664)
  • Lytse Schotanus Atlas, mei kaarten fan B. Schotanus (1695) en F. Halma (1718)
  • Nieuwe atlas Provincie Friesland troch W. Eekhoff (kaarten 1842 oant 1859)