Barteld de Vries

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Barteld H. de Vries (1953) is in Fryske argivaris en skriuwer.

De Vries folge in oplieding ta argivaris oan de Ryksargyfskoalle te Utert. Hy wurke by it Algemien Ryksargyf yn De Haach en letter as kolleksje-ûntsluter by Tresoar te Ljouwert. Fan syn hân ferskynden ynventarissen en partikuliere argiven, dêrûnder it famylje-argyf Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen en it Frysk Genoatskip. Hy publisearret geregeld oer histoaryske ûnderwerpen, ûnder oaren op it mêd fan bûtenpleatsen yn Fryslân. De Vries skreaun meardere boeken yn 'e mande mei keunsthistoarika Rita Mulder-Radetsky.

Bibliografy (karút)[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Inventaris van het archief van Prof. Dr. A. Feitsma; mei Sybren Sybrandy en Michiel de Ruiter (2018)
 • Inventaris van de archieven van Boekhandel & Uitgeverij de Tille en antiquariaat de Tille; (2017)
 • Diet Huber, auteur en illustrator; inventaris van het archief; mei Jant van der Weg (2015)
 • Het mooiste; van de maatschappij ter bevordering der schilder- en tekenkunst in Friesland; tot 20 april 2013
 • Geschiedenis van Oranjewoud, mei Rita L.P. Mulder-Radetzky (2000) ISBN 9789064698514
 • Het familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen; (It Beaken, 2013)
 • In dienst van de landheren van Oranjewoud; mei Rita Mulder-Radetzky & Minette Albers (2007) ISBN 9789064698514
 • Inventaris van het archief van de Vereeniging "De Friesche Elf Steden": 1909-1985; (2000)
 • Op 'e hoek: geschiedenis van een boerderij te Langweer; (1999)
 • Caspar de Robles, de Friese Alva?; mei Siem van der Woude en Gilles de Langen (1998)
 • Inventarissen van de collectie microfiches van stukken betreffende het Bestuur van Friesland waarvan de originelen in het ARA te Brussel berusten en van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland (1498) 1522-1581 (1598); mei M. Gravendeel en J.G. Avis (1998)
 • Fryslân 500 : 1498-1998; mei Arie-Pieter van Nienes en Siem van der Woude (1998)
 • Inventaris van het archief van het Fries Genootschap: (18de eeuw), 1827-1969; (1994)
 • De Julia Jan Woutersstichting te Oudeschoot: van buitenplaats tot bejaardenoord; mei Rita Mulder-Radetzky (1992)
 • De kaartenverzameling van het Rijksarchief Friesland;
 • Huibert Anthonie Poelman, 1921-1924. Rijksarchivaris in Friesland (1990)
 • Sybrandus Johannes Fockema Andreae, 1963-1983. Rijksarchivaris in Friesland; (1990)
 • Johannes Leonardus Berns, 1886-1921. Rijkarchivaris en provinciaal bibliothecaris in Friesland; (1990)
 • Geschiedenis van Oranjewoud: van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen; mei Rita Mulder-Radetzky (1989)
 • Bronnen voor de geschiedenis van familie en gezin in Friesland; mei Siem van der Woude (1987)
 • Fogelsanghstate: middelpunt van het bosrijke Veenklooster; mei Rita L.P. Mulder-Radetzky en M.F. Fermo (1986)
 • "Een vermaaklijk landhuis". Het slot "Jagtlust" in Oudeschoot; (1984)
 • Inventarissen van het huisarchief Lycklamahuis te Beetsterzwaag (1658-1969) en van de familiearchieven van Andringa de Kempenaer (1547-1970) en van Heloma (1591-1982); mei André van Dalfsen en Otto Kuipers (1984)
 • "Groot Terhorne" te Beetgum : "Een der schoonste buitengoederen van dit gewest"; mei R.L.P. Mulder-Radetzky (1984)
 • De geschiedenis van het museumgebouw aan het Van Harenspad 50 in Heerenveen; (1982)

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: