Andries Boelens

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Boargemaster Andries Boelens op in fragmint fan "De berte fan Kristus mei de oanbidding fan de harders" troch Jacob Cornelis fan Oostsanen út 1512, Napels, Museo Nazionale di Capodimonte.

Andries Boelens (Amsterdam, 1455 - dêre, 1525) wie in skepen en boargemaster fan Amsterdam. Yn de perioade fan 1496 - 1517 wie hy fyftjin kear boargemaster.

Andries Boelens kaam út in yn de 15e en 16e iuw foaroansteande Amsterdamse famylje. Hy is de pakesizzer fan Durk Boelens dy't foar him trije kear boargemaster wie. Mei 15 boargemasterskippen stiet Boelens op it twadde plak fan langstsittende boargemasters fan Amsterdam.

Oer syn rol yn de polityk fan de stêd Amsterdam is bûten de 17e iuwse stúdzje fan J. van Wieringen Ghijsberts net folle bekend. Ut dizze stúdzje soe blike dat Andries Boelens it rjocht fan it fieren fan de keizerskroan yn it wapen fan Amsterdam mooglik krigen hawwe soe troch in liening oan Keizer Maksimiliaan I te ferstrekken; Hij leende aan Keyser Maximiliaan, een goede somme gelts, waerdoor hij des Keysers gunst, en voor de Stad van Amsterdam, de keyserlijcke kroon op haer waepenen verkreegh'.[1]

Vondel oer Boelens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Waerna Maxmiliaen, Roomsch Koning, hoogh ge-eert,

Haer' wapenkruisschilt kroont met diamante straelen,
En parlen van zijn kroone, om eeuwighlijck te praelen,
Als met een danckbaer merck van zijne majesteit,

Voor Ridder Boelens gout, en 's helts grootdaedigheit,[2]

Undanks dat Joost van den Vondel ek melding makket fan dizze jefte is der (noch) gjin bewiismateriaal fûn dat de bewearing fan J. van Wieringen Ghijsbertsz staaft.

Vondel dichtte oer him yn Op de Wapenkroon van Amsterdam :

Indien men uwen gryzen stam,

Ter heerschappij des lants geschapen,
En die ’s lants vryburg Amsterdam
Gekroont heeft met de kroon van ’t wapen,
Den lauwer schonk, die niet verdort,
Noch schoot de dankbaarheid te kort.
Had Andries niet Stadts eer bewaert,
En ’s Keizers glori trouw verdadight,
August had met zijn edel swaert
Den Ridder spader begenadight,
Wiens miltheit Oostenryck behaegt

Daer Amstels schilt de kroon afdraagt.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

  1. Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van ’t geslacht Boelens, met aangehuwde familiën en nakomelingschap, J. van Wieringen Ghijsbertsz., werútjefte troch J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1884, 1-58
  2. [1] Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam -De werken van Vondel, Deel 5, DBNL, De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1931. Lofdicht op Cornelis de Graeff, frijhear fan Súdpolsbroek, dy't ôfstammet fan de famylje Boelens, 1655. bledside 873, fersen 388-393.