Springe nei ynhâld

Wien Neêrlands bloed

Ut Wikipedy
Wien Neêrlands bloed (tekst fan Tollens, melody fan Wilms)
Wien Neêrlands bloed

Wien Neêrlands bloed (Frysk: Wa't Nederlânsk bloed) wie fan 1817 oant en mei 1932 it folksliet fan Nederlân. It liet waard komponearre troch Johann Wilhelm Wilms (1772-1847) op in gedicht fan Hendrik Tollens (1780-1856).

By it ûntstean fan it Keninkryk fan de Nederlannen yn 1815 waard besletten dat der in nij folksliet komme moast. It al besteande Wilhelmus fûn men net geskikt, om't it yn de 18de iuw assosjearre waard mei it ferhearlikjen fan it Hûs fan Oranje-Nassau dat yn it Nederlân fan de 17de en 18de iuw sawol fanatike foarstanners as fûle tsjinstanners hie.

Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen skreau in wedstriid út dy't yn 1816 troch Hendrik Tollens mei syn Wien Neêrlands bloed wûn waard. Johann Wilhelm Wilms sette de tekst dêrnei op muzyk.

It folksliet is eins nea goed oanslein. It Wilhelmus waard mei it lijen tusken it súdlike en it noardlike part fan de Nederlannen hieltyd populêrder yn it noarden, en waard by it ynhuldigjen fan keninginne Wilhelmina yn 1898 sels offisjeel spile.

Tekst (1815-1898)

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Wien Neêrlands bloed in d’aders vloeit
    Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
    Verheff’ de zang als wij:
Hij zet met ons, vereend van zin
    Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
    Voor vaderland en vorst (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
    Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
    Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor
    Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
    Voor vorst en vaderland (2x)

Dring’ luid, vanuit ons feestgedruis
    Die beê den hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
    En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
    Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God den koning lang

Tekst (1898-1932)

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Wien Neêrlands bloed in de aadren vloeit
    Wien ’t hart klopt fier en vrij
Wie voor zijn volk van liefde gloeit
    Verheff’ de zang als wij:
Hij roem’ met allen, welgezind
    Den onverbreekb’ren band
Die Neerland en Oranje bindt
    Vorstin en vaderland (2x)

Bescherm, o God, bewaakt den grond
    Waarop onze adem gaat
De plek waar onze wieg op stond
    Wellicht ons sterfuur slaat
Wij smeken van Uw vaderhand
    Met blijden kinderzin
Behoud voor ’t lieve vaderland
    Voor land en koningin (2x)

Dring’ luid, vanuit ons feestgedruis
    De beê den hemel in:
Blijf met ons oud Oranjehuis
    Het volk steeds één gezin
Vorstin en prins prijze ons gezang
    En ’t klinke aan allen kant:
Bewaar het vorstelijk stamhuis lang
    En ’t lieve vaderland (2x)