Springe nei ynhâld

Stavering

Ut Wikipedy

In stavering of ortografy (fan it Aldgrykske ὀρθογραφία, orthographía‎, fan ὀρθός, orthós, "korrekt", en γράφω, gráphō, "skriuwe") omfiemet regels oangeande it op skrift setten fan wurden en letterkombinaasjes fan in beskate taal. As ien him by it skriuwen fan in wurd net oan de stavering hâldt dan wurdt dat in staveringsflater neamd.

Der binne twa eleminten dêr't in stavering mei te krijen hat en dy't boppedat as grûnslach foar de stavering tsjinje:

  • De fonetyske stavering, ienfâldichwei de lûden op skrift sette („skriuw sa't jo prate“).
  • De morfology stavering, wêrtroch de grammatikale en bytiden de taalhistoaryske (etymologyske) ûntjouwing fan ferskate wurden, benammen de bûging, sichtber bliuwt.