List fan sterke tiidwurden yn it Frysk

Ut Wikipedy

Dit is in list fan sterke tiidwurden yn it Frysk.

Gewoane ferbûging fan swakke tiidwurden (ta ferliking)[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ta ferliking earst de 'gewoane' ferbûging fan swakke tiidwurden yn it Frysk. Dy giet sa:[1]

swakke tiidwurden op -e swakke tiidwurden op -je
nammefoarm Nederlânske
oersetting
Ingelske
oersetting
notiid doetiid mulwurd nammefoarm Nederlânske
oersetting
Ingelske
oersetting
notiid doetiid mulwurd
wenne *) wennen get used to ik wen
do wenst
hy went
wy wenne
ik wende
do wendest
hy wende
wy wenden
ik bin wend wenje wonen live (in ...) ik wenje
do wennest
hy wennet
wy wenje
ik wenne
do wennest(e)
hy wenne
wy wennen
ik haw wenne

*) 'wenne' hat ek in (minder faak brûkte) sterke ferbûging

N.B.: swakke tiidwurden op -e wêrfan't de stam einiget op -d of -t krije yn 'e doetiid yn it Frysk (oars as yn it Nederlânsk) gjin ferdûbeling fan 'e d of t. Dus de doetiid fan 'ik meld' is 'ik melde' (Ned.: ik meldde), en de doetiid fan 'ik praat' is 'ik prate' (Ned.: ik praatte).[2] Wol sjocht men gauris dat dat it mulwurd by sokke tiidwurden in (opsjonele) ferlinging krije kin mei -en. 'Ik haw meld' en 'ik haw praat' kin dus ek sein/skreaun wurde as 'ik haw melden' en 'ik haw praten'.[2]

Ferbûging fan sterke tiidwurden[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Hjirûnder de ferbûging fan sterke tiidwurden yn it Frysk.[3] By de ferbûging yn 'e tabel hjirûnder wurdt by de 3e persoan inkeltal allinne de foarm 'hy' jûn, mar deselde ferbûging fan it tiidwurd jildt fansels foar de foarmen 'sy' en 'it'. Krektsa wurdt allinne de 1e persoan meartal werjûn ('wy'), mar deselde foarm fan it tiidwurd jildt ek foar de 2e persoan meartal ('jimme'), de 3e persoan meartal ('sy') en de hoflikheidsfoarm ('jo').


B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - P - R - S - T - U - W


nammefoarm Nederlânske
oersetting
Ingelske
oersetting
notiid doetiid mulwurd opmerkings
bedekke bedekken cover (up) ik bedek
do bedekst
hy bedekt
wy bedekke
ik bediek / beduts
do bediekst / bedutst
hy bediek / beduts
wy bedieken / bedutsen
ik haw bedutsen ek swak, mar de sterke foarmen
binne folle gongberder
bedjerre bederven
verwennen
decay
go bad
spoil
ik bedjer
do bedjerst
hy bedjert
wy bedjerre
ik bedoar
do bedoarst
hy bedoar
wy bedoaren
ik haw bedoarn
ik bin bedoarn
bedrage bedriegen cheat
deceive
ik bedraach
do bedraachst
hy bedraacht
wy bedrage
ik bedreach / bedroech
do bedreachst / bedroechst
hy bedreach / bedroech
wy bedreagen / bedroegen
ik haw bedragen
ik bin bedragen
bedrage bedragen amount to
wear in (clothes)
ik bedraach
do bedraachst
hy bedraacht
wy bedrage
ik bedroech
do bedroechst
hy bedroech
wy bedroegen
ik haw bedroegen referinsje foar dit tiidwurd[4]

jin bedrinke zich bedrinken drink oneself ik bedrink my
do bedrinkst dy
hy bedrinkt him
wy bedrinke ús
ik bedronk my
do bedronkst dy
hy bedronk him
wy bedronken ús
ik haw my bedronken
befalle bevallen like
give birth
ik befal
do befalst
hy befalt
wy befalle
ik befoel
do befoelst
hy befoel
wy befoelen
ik bin befallen
befarre bevaren sail ik befar
do befarst
hy befart
wy befarre
ik befear / befoer
do befearst / befoerst
hy befear / befoer
wy befearen / befoeren
ik haw befearn
befelje bevelen command
order
ik befelje
do befellest
hy befellet
wy befelje
ik befoel
do befoelst
hy befoel
wy befoelen
ik haw befelle ek swak
(jin) befine (zich) bevinden find oneself
be (somewhere)
be judged
ik befyn (my)
do befynst (dy)
hy befynt (him)
wy befine (ús)
ik befûn (my)
do befûnst (dy)
hy befûn (him)
wy befûnen (ús)
ik haw (my) befûn
befinge bevangen
kou vatten
seize
overcome
ik befing
do befingst
hy befingt
wy befinge
ik befong
do befongst
hy befong
wy befongen
ik bin befongen allinne it mulwurd is noch gongber
befjochtsje bevechten fight against ik befjochtsje
do befjochtest
hy befjochtet
wy befjochtsje
ik befocht
do befochtst
hy befocht
wy befochten
ik haw befochten
befrieze bevriezen freeze ik befries
do befriest
hy befriest
wy befrieze
ik befrear
do befrearst
hy befrear
wy befrearen
ik bin beferzen
begean begaan walk upon
commit
leave to it
ik begean
do begiest
hy begiet
wy begeane
ik begie / begong / begyng
do begiest / begongst / begyngst
hy begie / begong / begyng
wy begiene(n) / begongen / begyngen
ik haw begien / begongen
begjinne beginnen begin
start
ik begjin
do begjinst
hy begjint
wy begjinne
ik begûn
do begûnst
hy begûn
wy begûnen
ik bin begûn
begrave begraven bury ik begraaf
do begraafst
hy begraaft
wy begrave
ik begroef
do begroefst
hy begroef
wy begroeven
ik haw begroeven
ik bin begroeven
begripe begrijpen understand ik begryp
do begrypst
hy begrypt
wy begripe
ik begriep
do begriepst
hy begriep
wy begriepen
ik haw begrepen / begrypt
ik bin begrepen / begrypt
ek swak
behâlde behouden keep ik behâld
do behâldst
hy behâldt
wy behâlde
ik behold
do beholdst
hy behold
wy beholden
ik haw beholden ek swak
jin behelpe zich behelpen manage
make do
ik behelp my
do behelpst dy
hy behelpt him
wy behelpe ús
ik beholp my
do beholpst dy
hy beholp him
wy beholpen ús
ik haw my beholpen
behingje behangen put up wallpaper ik behingje
do behingest
hy behinget
wy behingje
ik behong
do behongst
hy behong
wy behongen
ik haw behongen ek swak, mar de sterke
foarm is folle gongberder
(jin) bejaan (zich) begeven go
break down
give way
ik bejou (my)
do bejoust (dy)
hy bejout (him)
wy bejouwe (ús)
ik bejoech (my)
do bejoechst (dy)
hy bejoech (him)
wy bejoegen (ús)
ik haw (my) bejûn
bejeie bejagen hunt ik bejei
do bejagest / bejeist
hy bejaget / bejeit
wy bejeie
ik bejage
do bejagest(e)
hy bejage
wy bejagen
ik haw bejage
jin bekeapje zich bekopen make a bad bargain
pay dearly
ik bekeapje my
do bekeapest dy
hy bekeapet him
wy bekeapje ús
ik bekocht / bekoft my
do bekochtst / bekoftst dy
hy bekocht / bekoft him
wy bekochten / bekoften ús
ik haw my bekocht / bekoft de foarm 'bekoft' is net botte gongber
jin bekleie zich beklagen complain about ik beklei my
do beklagest / bekleist dy
hy beklaget / bekleit him
wy bekleie ús
ik beklage my
do beklagest(e) dy
hy beklage him
wy beklagen ús
ik haw my beklage
beklimme beklimmen climb ik beklim
do beklimst
hy beklimt
wy beklimme
ik beklom
do beklomst
hy beklom
wy beklommen
ik haw beklommen
beklinke beklinken settle (ground)
be settled
it beklinkt it beklonk it is beklonken
bekomme bedaren
krijgen
abate
subside
receive
ik bekom
do bekomst
hy bekomt
wy bekomme
ik bekaam
do bekaamst
hy bekaam
wy bekamen
ik bin bekommen /
   bekaam / bekomd
bekrûpe bekruipen creep up on ik bekrûp
do bekrûpst
hy bekrûpt
wy bekrûpe
ik bekroep
do bekroepst
hy bekroep
wy bekroepen
ik haw bekrûpt / bekrûpen ek swak
belide belijden profess (a religion)
admit (guilt)
ik beliid
do beliidst
hy beliidt
wy belide
ik belied
do beliedst
hy belied
wy belieden
ik haw beliden
belige beliegen lie to
get lied to
ik beliich
do beliichst
hy beliicht
wy belige
ik beleach
do beleachst
hy beleach
wy beleagen
ik haw beleagen / belygd ek swak;
de swakke foarm is gongberder
belije ontgelden suffer for it ik belij
do belijst / belitst
hy belijt / belit
wy belije
ik belitte
do belittest
hy belitte
wy belitten
ik haw belit ek swak
belykje evenaren equal
be a match for
ik belykje
do belikest
hy beliket
wy belykje
ik beliek
do beliekst
hy beliek
wy belieken
ik haw belike doetiid ek swak
belizze beleggen cover
convene
invest
ik belis
do beleist
hy beleit
wy belizze
ik belei
do beleist(e)
hy belei
wy beleine(n)
ik haw belein
belûke betrekken (weer) become overcast it belûkt it beloek / beluts it is belutsen
bemjitte bemeten measure ik bemjit
do bemjitst
hy bemjit
wy bemjitte
ik bemeat
do bemeatst
hy bemeat
wy bemeaten
ik haw bemetten
benimme benemen take away ik benim
do benimst
hy benimt
wy benimme
ik benaam
do benaamst
hy benaam
wy benamen
ik haw benommen /
    benaam / benomd
berêde regelen arrange ik berêd
do berêdst
hy berêdt
wy berêde
ik berette
do berettest
hy berette
wy beretten
ik haw beret ek swak
berekke inrekenen (vuur) cover (fire) ik berek
do berekst
hy berekt
wy berekke
ik beriek / beruts
do beriekst / berutst
hy beriek / beruts
wy berieken / berutsen
ik haw berutsen
bergje bergen store
hold
contain
ik bergje
do bergest
hy berget
wy bergje
ik burch
do burchst
hy burch
wy burgen
ik haw burgen
beride berijden ride ik beriid / beryd
do beriidst / berydst
hy beriidt / berydt
wy beride
ik beried
do beriedst
hy beried
wy berieden
ik haw beriden
beriede beraden consider
deliberate
ik beried
do beriedst
hy beriedt
wy beriede
ik berette
do berettest
hy berette
wy beretten
ik haw beret
berinne lopend afleggen
bedragen
betrekken (weer)
walk
amount to
become overcast
ik berin
do berinst
hy berint
wy berinne
ik berûn
do berûnst
hy berûn
wy berûnen
ik haw berûn
beroppe roepend bereiken make heard calling ik berop
do beropst
hy beropt
wy beroppe
ik berôp
do berôpst
hy berôp
wy berôpen
ik haw beroppen
berûke beruiken smell at
sniff at
ik berûk
do berûkst
hy berûkt
wy berûke
ik beroek
do beroekst
hy beroek
wy beroeken
ik haw berûkt
ik bin berûkt
ek swak
besykje proberen
bezoeken
try
visit
ik besykje
do besikest
hy besiket
wy besykje
ik besocht
do besochtst
hy besocht
wy besochten
ik haw besocht
ik bin besocht
besinke bezinken settle
settle down
sink in
ik besink
do besinkst
hy besinkt
wy besinke
ik besonk
do besonkst
hy besonk
wy besonken
it is besonken
besitte bezitten own ik besit
do besitst
hy besit
wy besitte
ik besiet
do besietst
hy besiet
wy besieten
ik haw besitten
besjen bekijken
bezien
look at ik besjoch
do besjochst
hy besjocht
wy besjogge
ik beseach
do beseachst
hy beseach
wy beseagen
ik haw besjoen
ik bin besjoen
besjitte beschieten shoot at ik besjit
do besjitst
hy besjit
wy besjitte
ik beskeat
do beskeatst
hy beskeat
wy beskeaten
ik haw besketten
ik bin besketten
besjonge bezingen sing about ik besjong
do besjongst
hy besjongt
wy besjonge
ik besong
do besongst
hy besong
wy besongen
ik haw besongen
ik bin besongen
jin beskite zich bevuilen
zich beschijten
shit oneself ik beskyt my
do beskytst dy
hy beskyt him
wy beskite ús
ik beskiet my
do beskietst dy
hy beskiet him
wy beskieten ús
ik haw my beskiten
beskriuwe beschrijven describe ik beskriuw
do beskriuwst
hy beskriuwt
wy beskriuwe
ik beskreau
do beskreaust
hy beskreaut
wy beskreaune(n) / beskreauwen
ik haw beskreaun
ik bin beskreaun
doetiid ek swak
besliepe beslapen sleep with ik besliep
do beslepst
hy beslept
wy besliepe
ik beslepte
do besleptest
hy beslepte
wy beslepten
ik haw beslept / besliepen ek swak;
de swakke foarm is gongberder
beslûpe besluipen sneak up ik beslûp
do beslûpst
hy beslûpt
wy beslûpe
ik besloep
do besloepst
hy besloep
wy besloepen
ik haw beslûpt / beslûpen ek swak
beslute besluiten decide ik beslút
do beslútst
hy beslút
wy beslute
ik besleat / besluet
do besleatst / besluetst
hy besleat / besluet
wy besleaten / beslueten
ik haw besletten / besluten
besnije besnijden whittle down
circumcise
ik besnij
do besnijst
hy besnijt
wy besnije
ik besnie
do besniest
hy besnie
wy besniene(n)
ik haw besnien ek swak
bespije bespugen spit at/on ik bespij
do bespijst
hy bespijt
wy bespije
ik bespei
do bespeist
hy bespeit
wy bespeine(n)
ik haw bespein ek swak;
de swakke foarm is gongberder
noch gongberder is it swakke
tiidwurd 'bespuie'
besprekke bespreken talk about
discuss
ik besprek
do besprekst
hy besprekt
wy besprekke
ik bespriek / bespruts
do bespriekst / besprutst
hy bespriek / bespruts
wy besprieken / besprutsen
ik haw besprutsen
bespringe bespringen pounce upon
cover (animal)
ik bespring
do bespringst
hy bespringt
wy bespringe
ik besprong
do besprongst
hy besprong
wy besprongen
ik haw besprongen
bestean bestaan exist ik bestean
do bestiest
hy bestiet
wy besteane
ik bestie
do bestiest(e)
hy bestie
wy bestiene(n)
ik haw bestien
bestelle bestelen steal from ik bestel
do bestelst
hy bestelt
wy bestelle
ik bestiel
do bestielst
hy bestiel
wy bestielen
ik haw bestellen
bestjerre besterven
sterven van
die of ik bestjer
do bestjerst
hy bestjert
wy bestjerre
ik bestoar
do bestoarst
hy bestoar
wy bestoaren
ik bin bestoarn
bestowe bestuiven cover with dust
pollinate
ik besto
do bestoost
hy bestoot
wy bestowe
ik bestau
do bestaust
hy bestau
wy bestauwen
ik haw bestowen / bestood ek swak
bestride bestrijden fight ik bestriid
do bestriidst
hy bestriidt
wy bestride
ik bestried
do bestriedst
hy bestried
wy bestrieden
ik haw bestriden
bestrike bestrijken cover (ground) ik bestryk
do bestrykst
hy bestrykt
wy bestrike
ik bestriek / bestruts
do bestriekst / bestrutst
hy bestriek / bestruts
wy bestrieken / bestrutsen
ik haw bestrutsen
bestrûpe verstrikken ensnare ik bestrûp
do bestrûpst
hy bestrûpt
wy bestrûpe
ik bestroep
do bestroepst
hy bestroep
wy bestroepen
ik haw bestrûpt ek swak
beswike bezwijken succumb ik beswyk
do beswykst
hy beswykt
wy beswike
ik beswiek
do beswiekst
hy beswiek
wy beswieken
ik bin beswykt ek swak
betingje bedingen stipulate ik betingje
do betingest
hy betinget
wy betingje
ik betong
do betongst
hy betong
wy betongen
ik haw betongen ek swak
betinke bedenken remember
devise
ik betink
do betinkst
hy betinkt
wy betinke
ik betocht
do betochtst
hy betocht
wy betochten
ik haw betocht
betreffe betreffen concern it betreft it betrof it hat betroffen
betrekke bedriegen
in 't nauw brengen
deceive
cheat
press (someone)
corner
ik betrek
do betrekst
hy betrekt
wy betrekke
ik betriek / betruts
do betriekst / betrutst
hy betriek / betruts
wy betrieken / betrutsen
ik haw betrutsen
ik bin betrutsen
referinsje foar dit tiidwurd[5]
betsjen (laten) begaan
ophouden met
leave to
stop
ik betsjoch
do betsjochst
hy betsjocht
wy betsjogge
ik beteach
do beteachst
hy beteach
wy beteagen
ik bin betein net botte gongber
betwinge bedwingen subdue
suppress
ik betwing
do betwingst
hy betwingt
wy betwinge
ik betwong
do betwongst
hy betwong
wy betwongen
ik haw betwongen
ik bin betwongen
beweitsje / bewekje bewaken guard ik beweitsje / bewekje
do bewekkest
hy bewekket
wy beweitsje / bewekje
ik bewekke
do bewekkest(e)
hy bewekke
wy bewekken
ik haw bewekke
ik bin bewekke
bewriuwe bewrijven rub at ik bewriuw
do bewriuwst
hy bewriuwt
wy bewriuwe
ik bewreau
do bewreaust
hy bewreau
wy bewreaune(n) / bewreauwen
ik haw bewreaun doetiid ek swak
bidde bidden pray ik bid
do bidst
hy bidt
wy bidde
ik bea
do beast
hy bea
wy beaen
ik haw bean ek swak
biede bieden offer ik bied
do biedst
hy biedt
wy biede
ik bea
do beast
hy bea
wy beaén
ik haw bean
bine binden bind ik byn
do bynst
hy bynt
wy bine
ik bûn
do bûnst
hy bûn
wy bûnen
ik haw bûn
ik bin bûn
bite bijten bite ik byt
do bytst
hy byt
wy bite
ik biet
do bietst
hy biet
wy bieten
ik haw biten
ik bin biten
blaze blazen blow ik blaas
do blaast
hy blaast
wy blaze
ik blies
do bliest
hy blies
wy bliezen
ik haw blazen ek swak; nammefoarm ek: blieze
bliede bloeden bleed ik blied
do bliedst / bletst
hy blied / blet
wy bliede
ik blette
do blettest / bletst
hy blette
wy bletten
ik haw blet
blike blijken appear
turn out
ik blyk
do blykst
hy blykt
wy blike
ik bliek
do bliekst
hy bliek
wy blieken
it is bleken
it hat bliken dien
ek swak
blinke blinken shine ik blink
do blinkst
hy blinkt
wy blinke
ik blonk
do blonkst
hy blonk
wy blonken
ik haw blonken
bliuwe blijven stay
remain
ik bliuw
do bliuwst
hy bliuwt
wy bliuwe
ik bleau
do bleaust
hy bleau
wy bleaune(n) / bleauwen
ik bin bleaun doetiid ek swak
brekke breken break ik brek
do brekst
hy brekt
wy brekke
ik briek / bruts
do briekst / brutst
hy briek / bruts
wy brieken / brutsen
ik haw brutsen
ik bin brutsen
briede broeden
braden
brood
roast
fry
ik bried
do briedst / bretst
hy briedt / bret
wy briede
ik brette
do brettest / bretst
hy brette
wy bretten
ik haw bret
bringe brengen bring
take (to ...)
ik bring
do bringst
hy bringt
wy bringe
ik brocht
do brochtst
hy brocht
wy brochten
ik haw brocht
ik bin brocht
deie doden kill ik dei
do daatst
hy daat
wy deie
ik date
do daatst
hy date
wy daten
ik haw daat net mear gongber
dekke dekken cover
lay (the table)
ik dek
do dekst
hy dekt
wy dekke
ik diek / duts
do diekst / dutst
hy diek / duts
wy dieken / dutsen
ik haw dutsen ek swak, mar de sterke foarmen
binne folle gongberder
doare
ek: doarre
durven dare ik doar
do doarst
hy doar / doart
wy doare / doarre
ik doarst
do doarst(e)
hy doarst
wy doarsten
ik haw doarst / doaren ek swak
drage dragen bear
carry
wear (clothes)
ik draach
do draachst
hy draacht
wy drage
ik droech
do droechst
hy droech
wy droegen
ik haw droegen
ik bin droegen
drinke drinken drink ik drink
do drinkst
hy drinkt
wy drinke
ik dronk
do dronkst
hy dronk
wy dronken
ik haw dronken
drite zich ontlasten
zijn behoefte doen
relieve oneself ik dryt
do drytst
hy dryt
wy drite
ik driet
do drietst
hy driet
wy drieten
ik haw driten dit tiidwurd is net botte gongber;
referinsje foar dit tiidwurd[6]
driuwe drijven float
drive
ik driuw
do driuwst
hy driuwt
wy driuwe
ik dreau
do dreaust
hy dreau
wy dreaune(n) / dreauwen
ik haw dreaun
ik bin dreaun
doetiid ek swak
dûke duiken dive ik dûk
do dûkst
hy dûkt
wy dûke
ik doek
do doekst
hy doek
wy doeken
ik haw dûkt ek swak, mar de sterke foarmen
binne folle gongberder
dwaan doen do ik doch
do dochst
hy docht
wy dogge
ik die
do diest
hy die
wy diene(n)
ik haw dien ynstee fan 'die' kinne yn 'e doetiid
ek de foarmen 'diich' en 'dyng' brûkte
wurde, al is dat net botte gongber
erve / ervje erven inherit ik erf / ervje
do erfst / ervest
hy erft / ervet
wy erve / ervje
ik urf
do urfst
hy urf
wy urven
ik haw urven doetiid en mulwurd ek swak
falle vallen fall ik fal
do falst
hy falt
wy falle
ik foel
do foelst
hy foel
wy foelen
ik bin fallen
fange vangen catch
capture
ik fang
do fangst
hy fangt
wy fange
ik fong
do fongst
hy fong
wy fongen
ik haw fongen / finzen
ik bin fongen / finzen
farre varen sail ik far
do farst
hy fart
wy farre
ik fear / foer
do fearst / foerst
hy fear / foer
wy fearen / foeren
ik haw fearn
feie vegen sweep
wipe
ik fei
do fagest / feist
hy faget / feit
wy feie
ik fage
do fagest(e)
hy fage
wy fagen
ik haw fage
ferbergje verbergen hide ik ferbergje
do ferbergest
hy ferberget
wy ferbergje
ik ferburch
do ferburchst
hy ferburch
wy ferburgen
ik haw ferburgen
ferbite verbijten stifle ik ferbyt
do ferbytst
hy ferbyt
wy ferbite
ik ferbiet
do ferbietst
hy ferbiet
wy ferbieten
ik haw ferbiten
ferblinke verblinken give a sign ik ferblink
do ferblinkst
hy ferblinkt
wy ferblinke
ik ferblonk
do ferblonkst
hy ferblonk
wy ferblonken
ik haw ferblonken
ferbliuwe verblijven stay
remain
sojourn
ik ferbliuw
do ferbliuwst
hy ferbliuwt
wy ferbliuwe
ik ferbleau
do ferbleaust
hy ferbleau
wy ferbleaune(n) / ferbleauwen
ik haw ferbleaun doetiid ek swak
jin ferbrekke verbreken
overgaan op
break up
switch to
ik ferbrek my
do ferbrekst dy
hy ferbrekt him
wy ferbrekke ús
ik ferbriek / ferbruts my
do ferbriekst / ferbrutst dy
hy ferbriek / ferbruts him
wy ferbrieken / ferbrutsen ús
ik haw my ferbrutsen
ferdjerre verderven
te gronde gaan
ruin
be ruined
decay
spoil
go bad
ik ferdjer
do ferdjerst
hy ferdjert
wy ferdjerre
ik ferdoar
do ferdoarst
hy ferdoar
wy ferdoaren
ik haw ferdoarn
ik bin ferdoarn
ferdrage verdragen bear ik ferdraach
do ferdraachst
hy ferdraacht
wy ferdrage
ik ferdroech
do ferdroechst
hy ferdroech
wy ferdroegen
ik haw ferdroegen
ferdrinke verdrinken drown ik ferdrink
do ferdrinkst
hy ferdrinkt
wy ferdrinke
ik ferdronk
do ferdronkst
hy ferdronk
wy ferdronken
ik bin ferdronken
ferdwaan verdoen waste ik ferdoch
do ferdochst
hy ferdocht
wy ferdogge
ik ferdie
do ferdiest
hy ferdie
wy ferdiene(n)
ik haw ferdien
ferdwine verdwijnen disappear
vanish
ik ferdwyn
do ferdwynst
hy ferdwynt
wy ferdwine
ik ferdwûn
do ferdwûnst
hy ferdwûn
wy ferdwûnen
ik bin ferdwûn
ferfalle vervallen decay
run out
be reduced to
ik ferfal
do ferfalst
hy ferfalt
wy ferfalle
ik ferfoel
do ferfoelst
hy ferfoel
wy ferfoelen
ik bin ferfallen
ferfange vervangen replace ik ferfang
do ferfangst
hy ferfangt
wy ferfange
ik ferfong
do ferfongst
hy ferfong
wy ferfongen
ik haw ferfongen
ik bin ferfongen
ferfarre ferfarre move (house) ik ferfar
do ferfarst
hy ferfart
wy ferfarre
ik ferfear / ferfoer
do ferfearst / ferfoerst
hy ferfear / ferfoer
wy ferfearen / ferfoeren
ik haw ferfearn
ferfleane vervliegen slip away
evaporate
it ferfljocht
sy ferfleane
it ferfleach
sy ferfleagen
it is ferflein
fergean vergaan go under ik fergean
do fergiest
hy fergiet
wy fergeane
ik fergie / fergong / fergyng
do fergiest / fergongst / fergyngst
hy fergie / fergong / fergyng
wy fergiene(n) / fergongen / fergyngen
ik bin fergien / fergongen
fergje vergen require
demand
defy
ik fergje
do fergest
hy ferget
wy fergen
ik furch
do furgest
hy furge
wy furgen
ik haw furgen
ik bin furgen
ek swak
fergripe vergrijpen (aan) assault ik fergryp
do fergrypst
hy fergrypt
wy fergripe
ik fergriep
do fergriepst
hy fergriep
wy fergriepen
ik haw fergrepen / fergrypt ek swak
ferhâlde verhouden (tot) bear to one another ik ferhâld
do ferhâldst
hy ferhâldt
wy ferhâlde
ik ferhold
do ferholdst
hy ferhold
wy ferholden
ik haw ferholden ek swak
ferhelpe verhelpen solve ik ferhelp
do ferhelpst
hy ferhelpt
wy ferhelpe
ik ferholp
do ferholpst
hy ferholp
wy ferholpen
ik haw ferholpen
jin ferhingje zich verhangen hang oneself ik ferhingje my
do ferhingest dy
hy ferhinget him
wy ferhingje ús
ik ferhong my
do ferhongst dy
hy ferhong him
wy ferhongen ús
ik haw my ferhongen ek swak, mar de sterke foarm
is folle gongberder
jin ferite teveel eten overeat ik feryt my
do ferytst dy
hy feryt him
wy ferite ús
ik feriet my
do ferietst dy
hy feriet him
wy ferieten ús
ik haw my feriten
ferjaan vergeven
vergiftigen
forgive
poison
ik ferjou
do ferjoust
hy ferjout
wy ferjouwe
ik ferjoech
do ferjoechst
hy ferjoech
wy ferjoegen
ik haw ferjûn
ferjeie verjagen chase away ik ferjei
do ferjagest / ferjeist
hy ferjaget / ferjeit
wy ferjeie
ik ferjage
do ferjagest(e)
hy ferjage
wy ferjagen
ik haw ferjage
ik bin ferjage
ferjilde vergelden repay
retaliate
ik ferjild
do ferjildst
hy ferjildt
wy ferjilde
ik fergou
do fergoust
hy fergou
wy fergouwen
ik haw fergouwen ek swak
ferjitte vergeten forget ik ferjit
do ferjitst
hy ferjit
wy ferjitte
ik fergeat
do fergeatst
hy fergeat
wy fergeaten
ik haw fergetten / ferjitten
ik bin fergetten / ferjitten
ferkeapje verkopen sell ik ferkeapje
do ferkeapest
hy ferkeapet
wy ferkeapje
ik ferkocht / ferkoft
do ferkochtst / ferkoftst
hy ferkocht / ferkoft
wy ferkochten / ferkoften
ik haw ferkocht / ferkoft de foarm 'ferkoft' is net botte
gongber
ferkieze verkiezen choose ik ferkies
do ferkiest
hy ferkiest
wy ferkieze
ik ferkeas
do ferkeast
hy ferkeas
wy ferkeazen
ik haw ferkeazen / ferkiesd de mulwurdsfoarm 'ferkiesd' is
net botte gongber
ferkomme omkomen
vergaan
perish ik ferkom
do ferkomst
hy ferkomt
wy ferkomme
ik ferkaam
do ferkaamst
hy ferkaam
wy ferkamen
ik bin ferkommen /
   ferkaam / ferkomd
ferkringe verdringen push away
press (forward)
ik ferkring
do ferkringst
hy ferkringt
wy ferkringe
ik ferkrong
do ferkrongst
hy ferkrong
wy ferkrongen
ik haw ferkrongen
ferkwine verkwijnen languish away ik ferkwyn
do ferkwynst
hy ferkwynt
wy ferkwine
ik ferkwûn
do ferkwûnst
hy ferkwûn
wy ferkwûnen
ik bin ferkwûn ek swak
ferliede verleiden seduce ik ferlied
do ferliedst / ferlaatst
hy ferliedt / ferlaat
wy ferliede
ik ferlate
do ferlatest
hy ferlate
wy ferlaten
ik haw ferlaat
ik bin ferlaat
ferlieze verliezen lose ik ferlies
do ferliest
hy ferliest
wy ferlieze
ik ferlear
do ferlearst
hy ferlear
wy ferlearen
ik haw ferlern
ferlitte verlaten leave ik ferlit
do ferlitst
hy ferlit
wy ferlitte
ik ferliet
do ferlietst
hy ferliet
wy ferlieten
ik haw ferlitten
ik bin ferlitten
ferlizze verleggen put somewhere else
change
ik ferlis
do ferleist
hy ferleit
wy ferlizze
ik ferlei
do ferleist(e)
hy ferlei
wy ferleine(n)
ik haw ferlein
fermeitsje vermaken amuse
bequeath
change (clothing)
ik fermeitsje
do fermakkest
hy fermakket
wy fermeitsje
ik fermakke
do fermakkest(e)
hy fermakke
wy fermakken
ik haw fermakke
ferminge vermengen mix together
mingle
ik ferming
do fermingst
hy fermingt
wy ferminge
ik fermong
do fermongst
hy fermong
wy fermongen
ik haw fermongen / fermingd
fermjitte vermeten measure wrongly ik fermjit
do fermjitst
hy fermjit
wy fermjitte
ik fermeat
do fermeatst
hy fermeat
wy fermeaten
ik haw fermetten
fernimme vernemen learn
be told
ik fernim
do fernimst
hy fernimt
wy fernimme
ik fernaam
do fernaamst
hy fernaam
wy fernamen
ik haw fernommen /
   fernaam / fernomd
ferrekke verrekken pull (a muscle)
be damned
die miserably
ik ferrek
do ferrekst
hy ferrekt
wy ferrekke
ik ferriek / ferruts
do ferriekst / ferrutst
hy ferriek / ferruts
wy ferrieken / ferruts
ik haw ferrutsen / ferrekt de mulwurdfoarm 'ferrekt' allinnich
foar de betsjutting 'deagean oan'
jin ferride verkeerd rijden get lost driving
get lost riding
ik ferriid / ferryd my
do ferriidst / ferrydst dy
hy ferriidt / ferrydt him
wy ferride ús
ik ferried my
do ferriedst dy
hy ferried him
wy ferrieden ús
ik haw my ferriden
ferriede verraden betray ik ferried
do ferriedst / ferretst
hy ferriedt / ferret
wy ferriede
ik ferrette
do ferrettest
hy ferrette
wy ferretten
ik haw ferret
ik bin ferret
ferrinne verlopen
aflopen
verkeerd lopen
pass
slip by
expire
get lost walking
ik ferrin
do ferrinst
hy ferrint
wy ferrinne
ik ferrûn
do ferrûnst
hy ferrûn
wy ferrûnen
ik haw ferrûn
fersykje verzoeken request ik fersykje
do fersikest
hy fersiket
wy fersykje
ik fersocht
do fersochtst
hy fersocht
wy fersochten
ik haw fersocht
ik bin fersocht
fersinke verzinken sink down ik fersink
do fersinkst
hy fersinkt
wy fersinke
ik fersonk
do fersonkst
hy fersonk
wy fersonken
ik bin fersonken
fersitte verzitten shift
pass over
ik fersit
do fersitst
hy fersit
wy fersitte
ik fersiet
do fersietst
hy fersiet
wy fersieten
ik haw fersitten
fersizze beloven promise ik fersis
do ferseist
hy ferseit
wy fersizze
ik fersei
do ferseist(e)
hy fersei
wy ferseine(n)
ik haw fersein
ik bin fersein
'ik bin fersein' betsjut dat der in
trou-ûnthjit dien is
fersjen (op) verkijken (op) mistake ik fersjoch
do fersjochst
hy fersjocht
wy fersjogge
ik ferseach
do ferseachst
hy ferseach
wy ferseagen
ik haw fersjoen
fersjitte verschieten use up
turn pale
ik fersjit
do fersjitst
hy fersjit
wy fersjitte
ik ferskeat
do ferskeatst
hy ferskeat
wy ferskeaten
ik haw fersketten
ferskoppe verschoppen shun
spurn
kick out
ik ferskop
do ferskopst
hy ferskopt
wy ferskoppe
ik ferskôp
do ferskôpst
hy ferskôp
wy ferskôpen
ik haw ferskopt
ik bin ferskopt
ek swak;
de swakke foarm is folle gongberder
(jin) ferskriuwe (zich) verschrijven make a mistake
   writing
use up writing
ik ferskriuw (my)
do ferskriuwst (dy)
hy ferskriuwt (him)
wy ferskriuwe (ús)
ik ferskreau (my)
do ferskreaust (dy)
hy ferskreaut (him)
wy ferskreaune(n) / ferskreauwen (ús)
ik haw (my) ferskreaun doetiid ek swak
ferslaan verslaan beat
triumph over
ik ferslaan / ferslach
do ferslachst
hy ferslacht
wy ferslane / ferslaan / ferslagge
ik fersloech
do fersloechst
hy fersloech
wy fersloegen
ik haw ferslein
ik bin ferslein
jin fersliepe zich verslapen oversleep ik fersliep my
do ferslepst dy
hy ferslept him
wy fersliepe ús
ik ferslepte my
do fersleptest dy
hy ferslepte him
wy ferslepten ús
ik haw my ferslept / fersliepen ek swak;
de swakke foarm is gongberder
ferslite verslijten wear out
take for
ik ferslyt
do ferslytst
hy ferslyt
wy ferslite
ik fersliet
do ferslietst
hy fersliet
wy ferslieten
ik haw fersliten
jin fersnije zich versnijden make a mistake
   cutting
ik fersnij my
do fersnijst dy
hy fersnijt him
wy fersnije ús
ik fersnie my
do fersniest dy
hy fersnie him
wy fersniene(n) ús
ik haw my fersnien ek swak
ferspije verachten
verafschuwen
despise
abhor
ik ferspij
do ferspijst
hy ferspijt
wy ferspije
ik ferspei
do ferspeist
hy ferspeit
wy ferspeine(n)
ik haw ferspein ek swak;
de swakke foarm is gongberder
noch gongberder is it swakke
tiidwurd 'ferspuie'
jin fersprekke zich verspreken make a slip of
   the tongue
ik fersprek my
do fersprekst dy
hy fersprekt him
wy fersprekke ús
ik ferspriek / ferspruts my
do ferspriekst / fersprutst dy
hy ferspriek / ferspruts him
wy fersprieken / fersprutsen ús
ik haw my fersprutsen
ferspriede verspreiden spread ik ferspried
do ferspriedst / ferspraatst
hy ferspriedt / ferspraat
wy ferspriede
ik fersprate
do ferspratest
hy fersprate
wy ferspraten
ik haw ferspraat
ferspringe verspringen jump away ik ferspring
do ferspringst
hy ferspringt
wy ferspringe
ik fersprong
do fersprongst
hy fersprong
wy fersprongen
ik bin fersprongen
ferstappe verstappen misstep ik ferstap
do ferstapst
hy ferstapt
wy ferstappe
ik ferstoep
do ferstoepst
hy ferstoep
wy ferstoepen
ik haw ferstapt ek swak;
de swakke foarm is gongberder
ferstean verstaan understand
hear
ik ferstean
do ferstiest
hy ferstiet
wy fersteane
ik ferstie
do ferstiest(e)
hy ferstie
wy ferstiene(n)
ik haw ferstien
ferstjerre sterven die ik ferstjer
do ferstjerst
hy ferstjert
wy ferstjerre
ik ferstoar
do ferstoarst
hy ferstoar
wy ferstoaren
ik bin ferstoarn
ferstjitte verstoten cast out ik ferstjit
do ferstjitst / ferstaatst
hy ferstjit / ferstaat
wy ferstjitte
ik ferstate
do ferstatest
hy ferstate
wy ferstaten
ik haw ferstaat
ik bin ferstaat
ek swak
ferstowe verstuiven disperse
spray
nebulise
ik fersto
do ferstoost
hy ferstoot
wy ferstowe
ik ferstau
do ferstaust
hy ferstau
wy ferstauwen
ik haw ferstowen / ferstood ek swak
ferstrike verstrijken pass (time) it ferstrykt it ferstriek / ferstruts it is ferstrutsen
ferswerve kwijtraken lose ik ferswerf
do ferswerfst
hy ferswerft
wy ferswerve
ik ferswurf
do ferswurfst
hy ferswurf
wy ferswurven
ik haw ferswurven
ferswije verzwijgen keep silent about ik ferswij
do ferswijst
hy ferswijt
wy ferswije
ik ferswei
do fersweist
hy fersweit
wy fersweien / fersweine(n)
ik haw ferswein ek swak
fertinke verdenken suspect ik fertink
do fertinkst
hy fertinkt
wy fertinke
ik fertocht
do fertochtst
hy fertocht
wy fertochten
ik haw fertocht
fertsjen vertrekken
overlijden
depart
die
ik fertsjoch
do fertsjochst
hy fertsjocht
wy fertsjogge
ik ferteach
do ferteachst
hy ferteach
wy ferteagen
ik bin fertein net botte gongber
ferwaakse
ek: ferwaaksje
ek: ferwaachse
ek: ferwaachsje
vergroeien grow out of shape
become deformed
ik ferwaaks / ferwaaksje /
   ferwaachs / ferwaachsje
do ferwaakst / ferwaaksest /
   ferwaachst / ferwaachsest
hy ferwaakst / ferwaakset /
   ferwaachst / ferwaachset
wy ferwaakse / ferwaaksje /
   ferwaachse / ferwaachsje
ik ferwoeks
do ferwoekst
hy ferwoeks
wy ferwoeksen
ik bin ferwoeksen
ferwaskje door wassen kleur
   (doen) verliezen
go pale by washing ik ferwaskje
do ferwaskest
hy ferwasket
wy ferwaskje
ik ferwosk
do ferwoskst
hy ferwosk
wy ferwosken
ik haw ferwosken
ferwerpe verwerpen reject ik ferwerp
do ferwerpst
hy ferwerpt
wy ferwerpe
ik ferwurp
do ferwurpst
hy ferwurp
wy ferwurpen
ik haw ferwurpen
ferwite verwijten blame ik ferwyt
do ferwytst
hy ferwyt
wy ferwite
ik ferwiet
do ferwietst
hy ferwiet
wy ferwieten
ik haw ferwiten
ferwringe verwringen distort ik ferwring
do ferwringst
hy ferwringt
wy ferwringe
ik ferwrong
do ferwrongst
hy ferwrong
wy ferwrongen
ik haw ferwrongen
fiede voeden feed ik fied
do fiedst
hy fiedt
wy fiede
ik fette
do fettest
hy fette
wy fetten
ik haw fet
ik bin fet
ek swak;
referinsje foar dit tiidwurd[7]
fine vinden find ik fyn
do fynst
hy fynt
wy fine
ik fûn
do fûnst
hy fûn
wy fûnen
ik haw fûn
ik bin fûn
finge vlam vatten catch fire ik fing
do fingst
hy fingt
wy finge
ik fong
do fongst
hy fong
wy fongen
it hat fongen ek swak;
dit tiidwurd is net botte gongber;
referinsje foar dit tiidwurd[8]
fjochtsje
ek: fjuchtsje
ek: fjuchte
vechten fight ik fjochtsje
do fjochtest
hy fjochtet
wy fjochtsje
ik focht
do fochtst
hy focht
wy fochten
ik haw fochten
fleane vliegen fly ik flean / fljoch
do fljochst
hy fljocht
wy fleane / fljogge
ik fleach
do fleachst
hy fleach
wy fleagen
ik haw flein
flechtsje vlechten plait
braid
ik flechtsje
do flechtest
hy flechtet
wy flechtsje
ik flocht
do flochtst
hy flocht
wy flochten
ik haw flochten ek swak;
net te betiizjen mei de oersetting
fan Ned. vluchten / Ing. flee, dy't
altyd swak is
frette vreten eat
stuff oneself
ik fret
do fretst
hy fret
wy frette
ik friet
do frietst
hy friet
wy frieten
ik haw fretten
frieze vriezen freeze it friest it frear it hat ferzen
gean gaan go ik gean
do giest
hy giet
wy geane
ik gie / gong / gyng
do giest / gongst / gyngst
hy gie / gong / gyng
wy giene(n) / gongen / gyngen
ik bin gien / gongen
genêze genezen heal
recover (health)
cure (illness)
ik genês
do genêst
hy genêst
wy genêze
ik genies / genêsde / geneesde
do geniest / genêsdest / geneesdest
hy genies / genêsde / geneesde
wy geniezen / genêsden / geneesden
ik bin genêzen / genezen
genietsje / geniete genieten enjoy
relish
ik genietsje / geniet
do genietest / genietst
hy genietet / geniet
wy genietsje / geniete
ik genoat
do genoatst
hy genoat
wy genoaten
ik haw genoaten ek swak
glydzje / glide glijden glide
slide
ik glydzje / glyd / gliid
do glidest / glydst / gliidst
hy glidet / glydt / gliidt
wy glydzje / glide
ik glied
do gliedst
hy glied
wy glieden
ik haw glide / gliden
glimme glimmen glimmer
gleam
glow
shine
ik glim
do glimst
hy glimt
wy glimme
ik glom
do glomst
hy glom
wy glommen
ik haw glommen ek swak;
de swakke doetiidsfoarmen binne
net gongber
glûpe gluipen sneak
steal
ik glûp
do glûpst
hy glûpt
wy glûpe
ik gloep
do gloepst
hy gloep
wy gloepen
ik haw glûpt / glûpen ek swak
grave graven dig ik graaf
do graafst
hy graaft
wy grave
ik groef
do groefst
hy groef
wy groeven
ik haw groeven
gripe grijpen seize
grasp
ik gryp
do grypst
hy grypt
wy gripe
ik griep
do griepst
hy griep
wy griepen
ik haw grepen / grypt
ik bin grepen / grypt
ek swak
hâlde houden hold
keep
ik hâld
do hâldst
hy hâldt
wy hâlde
ik hold
do holdst
hy hold
wy holden
ik haw holden ek swak
hawwe
ek: ha
ek: habbe
ek: hebbe
ek: hewwe
hebben have ik haw / ha / hab / heb / hew
do hast / hest
hy hat / het
wy hawwe / ha / habbe /
   hebbe / hewwe
ik hie
do hiest
hy hie
wy hiene(n)
ik haw hân
helpe helpen help ik help
do helpst
hy helpt
wy helpe
ik holp
do holpst
hy holp
wy holpen
ik haw holpen
ik bin holpen
hingje hangen hang ik hingje
do hingest
hy hinget
wy hingje
ik hong
do hongst
hy hong
wy hongen
ik haw hongen ek swak, mar de sterke
foarm is folle gongberder
hjitte
hite
heten
bevelen
be called
order
ik hjit / hyt
do hjitst / hytst
hy hjit / hyt
wy hjitte / hite
ik hiet
do hietst
hy hiet
wy hieten
ik haw hjitten / hiten ek swak, mar de sterke
foarm is folle gongberder
ite eten eat ik yt
do ytst
hy yt
wy ite
ik iet
do ietst
hy iet
wy ieten
ik haw iten
jaan geven give ik jou
do joust
hy jout
wy jouwe
ik joech
do joechst
hy joech
wy joegen
ik haw jûn
jeie jagen hunt
race
ik jei
do jagest / jeist
hy jaget / jeit
wy jeie
ik jage
do jagest(e)
hy jage
wy jagen
ik haw jage
jilde gelden
kosten
apply
be in force
cost
yield
ik jild
do jildst
hy jildt
wy jilde
ik gou
do goust
hy gou
wy gouwen
ik haw gouwen ek swak
jitte gieten pour ik jit
do jitst
hy jit
wy jitte
ik geat
do geatst
hy geat
wy geaten
ik haw getten
keapje kopen buy ik keapje
do keapest
hy keapet
wy keapje
ik kocht / koft
do kochtst / koftst
hy kocht / koft
wy kochten / koften
ik haw kocht / koft de foarm 'koft' is net botte gongber
kenne kennen know ik ken
do kenst
hy ken
wy kenne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kennen / kend
kerve / kervje kerven carve
notch
ik kerf / kervje
do kerfst / kervest
hy kerft / kervet
wy kerve / kervje
ik kurf
do kurfst
hy kurf
wy kurven
ik haw kurven
kieze kiezen choose ik kies
do kiest
hy kiest
wy kieze
ik keas
do keast
hy keas
wy keazen
ik haw keazen / kiesd
ik bin keazen / kiesd
de mulwurdsfoarm 'kiesd' is net
botte gongber
kinne kunnen can
be able to
ik kin
do kinst
hy kin
wy kinne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kinnen / kind
kleie klagen complain ik klei
do klagest / kleist
hy klaget / kleit
wy kleie
ik klage
do klagest(e)
hy klage
wy klagen
ik haw klage
klimme klimmen climb ik klim
do klimst
hy klimt
wy klimme
ik klom
do klomst
hy klom
wy klommen
ik haw klommen
ik bin klommen
klinke klinken sound ik klink
do klinkst
hy klinkt
wy klinke
ik klonk
do klonkst
hy klonk
wy klonken
ik haw klonken
kliuwe klimmen climb ik kliuw
do kliuwst
hy kliuwt
wy kliuwe
ik kleau
do kleaust
hy kleau
wy kleaune(n) / kleauwen
ik haw kleaun
ik bin kleaun
doetiid ek swak;
dit tiidwurd is net mear gongber
knipe knijpen pinch
squeeze
ik knyp
do knypst
hy knypt
wy knipe
ik kniep
do kniepst
hy kniep
wy kniepen
ik haw knypt
ik bin knypt
ek swak
kôgje
ek: kauje
ek: koaie
kauwen chew ik kôgje / kauje / koai
do kôgest / kauwest / kôgest
hy kôget / kauwet / kôget
wy kôgje / kauje / koaie
ik kôge
do kôgest(e)
hy kôge
wy kôgen
ik haw kôge
koaitsje / kôkje koken cook
boil
ik koaitsje / kôkje
do kôkest
hy kôket
wy koaitsje / kôkje
ik kôke
do kôkest(e)
hy kôke
wy kôken
ik haw kôke it synonym 'siede' is folle gongberder
komme komen come ik kom
do komst
hy komt
wy komme
ik kaam
do kaamst
hy kaam
wy kamen
ik bin kommen / kaam / komd
krije krijgen get
receive
ik krij
do krigest / krijst
hy kriget / krijt
wy krije
ik krige / kriich
do krigest / kriichst
hy krige / kriich
wy krigen
ik haw krigen / krige
krimpe krimpen shrink ik krimp
do krimpst
hy krimpt
wy krimpe
ik kromp
do krompst
hy kromp
wy krompen
ik haw krompen
ik bin krompen
kringe dringen push
press (forward)
ik kring
do kringst
hy kringt
wy kringe
ik krong
do krongst
hy krong
wy krongen
ik haw krongen
krinke krenken offend
hurt
ik krink
do krinkst
hy krinkt
wy krinke
ik kronk
do kronkst
hy kronk
wy kronken
ik haw kronken
ik bin kronken
krite krijten
weeklagen
wail
weep
ik kryt
do krytst
hy kryt
wy krite
ik kriet
do krietst
hy kriet
wy krieten
ik haw kriten
krûpe kruipen creep
crawl
ik krûp
do krûpst
hy krûpt
wy krûpe
ik kroep
do kroepst
hy kroep
wy kroepen
ik haw krûpt / krûpen ek swak
kwine kwijnen languish ik kwyn
do kwynst
hy kwynt
wy kwine
ik kwûn
do kwûnst
hy kwûn
wy kwûnen
ik haw kwûn ek swak
laitsje
ek: laaitsje
lachen laugh ik laitsje / laaitsje
do lakest
hy laket
wy laitsje / laaitsje
ik lake
do lakest(e)
hy lake
wy laken
ik haw lake
lêze lezen read ik lês
do lêst
hy lêst
wy lêze
ik lies
do liest
hy lies
wy liezen
ik haw lêzen
liede leiden lead ik lied
do liedst / laatst
hy liedt / laat
wy liede
ik late
do latest
hy late
wy laten
ik haw laat
ik bin laat
liede luiden ring
peal
chime
ik lied
do liedst / letst
hy liedt / let
wy liede
ik lette
do lettest
hy lette
wy letten
ik haw let
lige liegen lie ik liich
do liichst
hy liicht
wy lige
ik leach
do leachst
hy leach
wy leagen
ik haw leagen / lygd ek swak;
de swakke foarm is gongberder
lije lijden suffer
endure
bear
ik lij
do lijst / litst
hy lijt / lit
wy lije
ik litte
do littest
hy litte
wy litten
ik haw lit ek swak
lykje lijken seem
appear
ik lykje
do likest
hy liket
wy lykje
ik liek
do liekst
hy liek
wy lieken
ik haw like doetiid ek swak
litte laten let
allow
cause to
ik lit
do litst
hy lit
wy litte
ik liet
do lietst
hy liet
wy lieten
ik haw litten
lizze liggen
leggen
lie
lay
ik lis
do leist
hy leit
wy lizze
ik lei
do leist(e)
hy lei
wy leine(n)
ik haw lein / leid / lei de mulwurdsfoarmen 'leid' en 'lei'
binne net botte gongber
loaitsje kijken
blikken
look ik loaitsje
do lôkest
hy lôket
wy loaitsje
ik lôke
do lôkest(e)
hy lôke
wy lôken
ik haw lôke dit tiidwurd is net botte gongber;
ynstee wurdt ornaris 'sjen' brûkt
lûke trekken draw
pull
ik lûk
do lûkst
hy lûkt
wy lûke
ik loek / luts
do loekst / lutst
hy loek / luts
wy loeken / lutsen
ik haw lutsen
ik bin lutsen
meie mogen
lusten
may
be allowed
like (food)
ik mei
do meist
hy mei
wy meie
ik mocht
do mochtst
hy mocht
wy mochten
ik haw mocht / meien
meitsje maken make ik meitsje
do makkest
hy makket
wy meitsje
ik makke
do makkest(e)
hy makke
wy makken
ik haw makke
ik bin makke
melke
ek: meltse
melken milk ik melk
do melkst
hy melkt
wy melke
ik molk
do molkst
hy molk
wy molken
ik haw molken
merke merken
bespeuren
mark
notice
ik merk
do merkst
hy merkt
wy merke
ik murk
do murkst
hy murk
wy murken
ik haw murken
minge mengen mix
mingle
ik ming
do mingst
hy mingt
wy minge
ik mong
do mongst
hy mong
wy mongen
ik haw mongen / mingd
mjitte meten measure ik mjit
do mjitst
hy mjit
wy mjitte
ik meat
do meatst
hy meat
wy meaten
ik haw metten
ik bin metten
moatte moeten must
have to
ik moat
do moatst
hy moat
wy moatte
ik moast
do moast
hy moast
wy moasten
ik haw moatten
moetsje / moete ontmoeten meet ik moetsje / moet
do moetest / moetst / metst
hy moetet / moet / met
wy moetsje / moete
ik mette
do mettest
hy mette
wy metten
ik haw met
ik bin met
ek swak
nimme nemen take ik nim
do nimst
hy nimt
wy nimme
ik naam
do naamst
hy naam
wy namen
ik haw nommen / naam /
    nomd
piuwe kieskauwen dawdle over
   one's food
ik piuw
do piuwst
hy piuwt
wy piuwe
ik peau
do peaust
hy peau
wy peaune(n) / peauwen
ik haw peaun ek swak;
dit tiidwurd is net mear botte gongber
plichtsje / pliigje plegen use to ik plichtsje / pliigje
do plichtest / pligest
hy plichtet / pliget
wy plichtsje / pliigje
ik plachte / placht
do plachtest
hy plachte
wy plachten
ik haw placht ek swak
ploaitsje / plôkje plukken pick (flowers) ik ploaitsje / plôkje
do plôkest
hy plôket
wy ploaitsje / plôkje
ik plôke
do plôkest(e)
hy plôke
wy plôken
ik haw plôke
priuwe proeven taste ik priuw
do priuwst
hy priuwt
wy priuwe
ik preau
do preaust
hy preau
wy preaune(n) / preauwen
ik haw preaun ek swak
rêde redden
verzorgen
save
rescue
look after
ik rêd
do rêdst
hy rêdt
wy rêde
ik rette
do rettest
hy rette
wy retten
ik haw ret
ik bin ret
ek swak
reitsje raken touch
hit
ik reitsje
do rekkest
hy rekket
wy reitsje
ik rekke
do rekkest(e)
hy rekke
wy rekken
ik haw rekke
ik bin rekke
rekke rekken stretch (out) ik rek
do rekst
hy rekt
wy rekke
ik riek / ruts
do riekst / rutst
hy riek / ruts
wy rieken / ruts
ik haw rutsen
ik bin rutsen
ride rijden ride
drive
ik riid / ryd
do riidst / rydst
hy riidt / rydt
wy ride
ik ried
do riedst
hy ried
wy rieden
ik haw riden
riede raden guess
advise
ik ried
do riedst
hy riedt
wy riede
ik rette
do rettest
hy rette
wy retten
ik haw ret
riere
ek: reare
roeren stir (food, a drink) ik rier / rear
do rierst / rearst
hy riert / reart
wy riere / reare
ik rette
do rettest
hy rette
wy retten
ik haw ret ek swak;
de foarm 'reare' is net botte gongber
rinne lopen walk ik rin
do rinst
hy rint
wy rinne
ik rûn
do rûnst
hy rûn
wy rûnen
ik haw rûn
rite rijten rip
tear
ik ryt
do rytst
hy ryt
wy rite
ik riet
do rietst
hy riet
wy rieten
ik haw riten
riuwe rijgen thread
string
baste
ik riuw
do riuwst
hy riuwt
wy riuwe
ik reau
do reaust
hy reau
wy reaune(n) / reauwen
ik haw reaun doetiid ek swak
roppe roepen call
cry
ik rop
do ropst
hy ropt
wy roppe
ik rôp
do rôpst
hy rôp
wy rôpen
ik haw roppen
ik bin roppen
rûke ruiken smell ik rûk
do rûkst
hy rûkt
wy rûke
ik roek
do roekst
hy roek
wy roeken
ik haw rûkt ek swak
siede koken
zieden
cook
boil
seethe
ik sied
do siedst
hy siedt
wy siede
ik sea
do seast
hy sea
wy seaen / seane
ik haw sean
sykje
ek: siikje
zoeken look for
seek
ik sykje
do sikest
hy siket
wy sykje
ik socht
do sochtst
hy socht
wy sochten
ik haw socht
ik bin socht
sille zullen will
shall
ik sil
do silst
hy sil
wy sille
ik soe
do soest
hy soe
wy soene(n)
ik haw sillen / sild
sinke zinken sink ik sink
do sinkst
hy sinkt
wy sinke
ik sonk
do sonkst
hy sonk
wy sonken
ik bin sonken
sitte zitten sit ik sit
do sitst
hy sit
wy sitte
ik siet
do sietst
hy siet
wy sieten
ik haw sitten
sizze zeggen say ik sis
do seist
hy seit
wy sizze
ik sei
do seist(e)
hy sei
wy seine(n)
ik haw sein / seid / sei de mulwurdsfoarmen 'seid' en 'sei'
binne net botte gongber
sjen zien
kijken
watch
look
ik sjoch
do sjochst
hy sjocht
wy sjogge
ik seach
do seachst
hy seach
wy seagen
ik haw sjoen
ik bin sjoen
sjitte schieten shoot ik sjit
do sjitst
hy sjit
wy sjitte
ik skeat
do skeatst
hy skeat
wy skeaten
ik haw sketten
sjonge zingen sing ik sjong
do sjongst
hy sjongt
wy sjonge
ik song
do songst
hy song
wy songen
ik haw songen
skelle / skelde schelden call names ik skel / skeld
do skelst / skeldst
hy skelt / skeldt
wy skelle / skelde
ik skold
do skoldst
hy skold
wy skolden
ik haw skolden ek swak;
de swakke foarm is gongberder
skeppe scheppen create ik skep
do skepst
hy skept
wy skeppe
ik skoep
do skoepst
hy skoep
wy skoepen
ik haw skepen
ik bin skepen
skiede scheiden part
divorce
ik skied
do skiedst / skaatst
hy skiedt / skaat
wy skiede
ik skate
do skatest
hy skate
wy skaten
ik haw skaat
ik bin skaat
ek swak
skinke schenken pour out
present with
ik skink
do skinkst
hy skinkt
wy skinke
ik skonk
do skonkst
hy skonk
wy skonken
ik haw skonken
skite schijten shit ik skyt
do skytst
hy skyt
wy skite
ik skiet
do skietst
hy skiet
wy skieten
ik haw skiten
skoppe schoppen kick ik skop
do skopst
hy skopt
wy skoppe
ik skôp
do skôpst
hy skôp
wy skôpen
ik haw skopt
ik bin skopt
ek swak;
de swakke foarm is folle gongberder
skrikke schrikken start(le)
scare
ik skrik
do skrikst
hy skrikt
wy skrikke
ik skrok
do skrokst
hy skrok
wy skrokken
ik bin skrokken
skriuwe schrijven write ik skriuw
do skriuwst
hy skriuwt
wy skriuwe
ik skreau
do skreaust
hy skreaut
wy skreaune(n) / skreauwen
ik haw skreaun doetiid ek swak
slaan slaan beat
hit
strike
ik slaan / slach
do slachst
hy slacht
wy slane / slaan / slagge
ik sloech
do sloechst
hy sloech
wy sloegen
ik haw slein
ik bin slein
sliepe slapen sleep ik sliep
do slepst
hy slept
wy sliepe
ik slepte
do sleptest
hy slepte
wy slepten
ik haw slept / sliepen ek swak;
de swakke foarm is gongberder
slinke slinken
verminderen
shrink
dwindle
subside (pain)
it slinkt it slonk it is slonken
slite slijten wear out ik slyt
do slytst
hy slyt
wy slite
ik sliet
do slietst
hy sliet
wy slieten
ik haw sliten
slûpe sluipen sneak
steal
slink
ik slûp
do slûpst
hy slûpt
wy slûpe
ik sloep
do sloepst
hy sloep
wy sloepen
ik haw slûpt / slûpen ek swak
slute sluiten shut
close
lock
ik slút
do slútst
hy slút
wy slute
ik sleat / sluet
do sleatst / sluetst
hy sleat / sluet
wy sleaten / slueten
ik haw sletten / sluten
smeitsje smaken taste ik smeitsje
do smakkest
hy smakket
wy smeitsje
ik smakke
do smakkest(e)
hy smakke
wy smakken
it hat smakke
smelte
ek: smeltsje
smelten melt ik smelt / smeltsje
do smeltst / smeltest
hy smelt / smeltet
wy smelte / smeltsje
ik smolt
do smoltst
hy smolt
wy smolten
ik haw smolten
snije snijden cut ik snij
do snijst
hy snijt
wy snije
ik snie
do sniest
hy snie
wy sniene(n)
ik haw snien ek swak;
net te betiizjen mei 'snije' yn 'e
betsjutting fan Ned. sneeuwen en
Ing. snow, dat altyd swak is
snute snuiten blow one's nose ik snút
do snútst
hy snút
wy snute
ik snuet
do snuetst
hy snuet
wy snueten
ik haw snuten ek swak
spije spugen
overgeven
spit
vomit
ik spij
do spijst
hy spijt
wy spije
ik spei
do speist
hy speit
wy speine(n)
ik haw spein ek swak;
de swakke foarm is gongberder
noch gongberder is it swakke
tiidwurd 'spuie'
spinne spinnen spin ik spin
do spinst
hy spint
wy spinne
ik spûn
do spûnst
hy spûn
wy spûnen
ik haw spûn ek swak
jin spite spijten regret
be sorry
it spyt my it spiet my it hat my spiten
splite splijten split
cleave
ik splyt
do splytst
hy splyt
wy splite
ik spliet
do spliet
hy spliet
wy splite
ik haw spliten
sprekke spreken speak ik sprek
do sprekst
hy sprekt
wy sprekke
ik spriek / spruts
do spriekst / sprutst
hy spriek / spruts
wy sprieken / sprutsen
ik haw sprutsen
spriede spreiden spread ik spried
do spriedst / spraatst
hy spriedt / spraat
wy spriede
ik sprate
do spratest
hy sprate
wy spraten
ik haw spraat
springe springen jump ik spring
do springst
hy springt
wy springe
ik sprong
do sprongst
hy sprong
wy sprongen
ik haw sprongen
stappe stappen step ik stap
do stapst
hy stapt
wy stappe
ik stoep
do stoepst
hy stoep
wy stoepen
ik haw stapt ek swak;
de swakke foarm is gongberder
stean staan stand ik stean
do stiest
hy stiet
wy steane
ik stie
do stiest(e)
hy stie
wy stiene(n)
ik haw stien
stekke steken stab
sting
stick
ik stek
do stekst
hy stekt
wy stekke
ik stiek / stuts
do stiekst / stutst
hy stiek / stuts
wy stieken / stutsen
ik haw stutsen
stelle stelen steal ik stel
do stelst
hy stelt
wy stelle
ik stiel
do stielst
hy stiel
wy stielen
ik haw stellen
stjerre sterven die ik stjer
do stjerst
hy stjert
wy stjerre
ik stoar
do stoarst
hy stoar
wy stoaren
ik bin stoarn
stjitte stoten thrust ik stjit
do stjitst / staatst
hy stjit / staat
wy stjitte
ik state
do statest
hy state
wy staten
ik haw staat ek swak
stjonke stinken stink ik stjonk
do stjonkst
hy stjonkt
wy stjonke
ik stonk
do stonkst
hy stonk
wy stonken
ik haw stonken
stowe stuiven be dusty
dash
rush
ik sto
do stoost
hy stoot
wy stowe
ik stau
do staust
hy stau
wy stauwen
ik haw stowen / stood ek swak
strekke strekken stretch
extend
ik strek
do strekst
hy strekt
wy strekke
ik striek / struts
do striekst / strutst
hy striek / struts
wy strieken / strutsen
ik haw strutsen ek swak
stride strijden fight
struggle
ik striid
do striidst
hy striidt
wy stride
ik stried
do striedst
hy stried
wy strieden
ik haw striden
strike strijken smooth
strike (flag)
lower (flag, sail)
iron
ik stryk
do strykst
hy strykt
wy strike
ik striek / struts
do striekst / strutst
hy striek / struts
wy strieken / strutsen
ik haw strutsen
strûpe villen
stropen (villen)
skin
strip
ik strûp
do strûpst
hy strûpt
wy strûpe
ik stroep
do stroepst
hy stroep
wy stroepen
ik haw strûpt ek swak
swerve zwerven wander
roam
ik swerf
do swerfst
hy swerft
wy swerve
ik swurf
do swurfst
hy swurf
wy swurven
ik haw swurven
swije zwijgen be silent
keep silent
ik swij
do swijst
hy swijt
wy swije
ik swei
do sweist
hy sweit
wy sweien / sweine(n)
ik haw swein ek swak
swimme zwemmen swim ik swim
do swimst
hy swimt
wy swimme
ik swom
do swomst
hy swom
wy swommen
ik haw swommen
swine zwinden
verdwijnen
disappear
vanish
ik swyn
do swynst
hy swynt
wy swine
ik swûn
do swûnst
hy swûn
wy swûnen
ik bin swûn
swinge
ek: swingje
zwaaien
slingeren
swing ik swing / swingje
do swingst / swingest
hy swingt / swinget
wy swinge / swingje
ik swong
do swongst
hy swong
wy swongen
ik haw swongen de foarm op -je is net gongber
swinke zwenken swerve ik swink
do swinkst
hy swinkt
wy swinke
ik swonk
do swonkst
hy swonk
wy swonken
ik haw swonken ek swak
terskje dorsen thresh ik terskje
do terskest
hy tersket
wy terskje
ik tursk
do turskest
hy tursk
wy tursken
ik haw tursken ek swak
tingje dingen haggle
bargain
ik tingje
do tingest
hy tinget
wy tingje
ik tong
do tongst
hy tong
wy tongen
ik haw tongen ek swak
tinke denken think ik tink
do tinkst
hy tinkt
wy tinke
ik tocht / tochte
do tochtst
hy tocht
wy tochten
ik haw tocht
treffe treffen hit
strike
ik tref
do trefst
hy treft
wy treffe
ik trof
do trofst
hy trof
wy troffen
ik haw troffen
ik bin troffen
trekke trekken draw (tea)
migrate
ik trek
do trekst
hy trekt
wy trekke
ik triek / truts
do triekst / trutst
hy triek / truts
wy trieken / trutsen
ik haw trutsen
triuwe duwen push
shove
ik triuw
do triuwst
hy triuwt
wy triuwe
ik treau
do treaust
hy treau
wy treaune(n) / treauwen
ik haw treaun
ik bin treaun
doetiid ek swak
tsjen tijgen
trekken
set forth
draw
pull
ik tsjoch
do tsjochst
hy tsjocht
wy tsjogge
ik teach
do teachst
hy teach
wy teagen
ik bin tein
twinge dwingen force ik twing
do twingst
hy twingt
wy twinge
ik twong
do twongst
hy twong
wy twongen
ik haw twongen
ik bin twongen
ûntbiede ontbieden summon ik ûntbied
do ûntbiedst
hy ûntbiedt
wy ûntbiede
ik ûntbea
do ûntbeast
hy ûntbea
wy ûntbeaen
ik haw ûntbean
ûntbrekke ontbreken miss
be absent
ik ûntbrek
do ûntbrekst
hy ûntbrekt
wy ûntbrekke
ik ûntbriek / ûntbruts
do ûntbriekst / ûntbrutst
hy ûntbriek / ûntbruts
wy ûntbrieken / ûntbrutsen
ik haw ûntbrutsen
ûntdekke ontdekken discover ik ûntdek
do ûntdekst
hy ûntdekt
wy ûntdekke
ik ûntdiek / ûntduts
do ûntdiekst / ûntdutst
hy ûntdiek / ûntduts
wy ûntdieken / ûntdutsen
ik haw ûntdutsen ek swak, mar de sterke foarmen
binne folle gongberder
ûntdûke ontduiken dodge
elude
evade
ik ûntdûk
do ûntdûkst
hy ûntdûkt
wy ûntdûke
ik ûntdoek
do ûntdoekst
hy ûntdoek
wy ûntdoeken
ik haw ûntdûkt ek swak
jin ûntfalle (litte) ontvallen let slip it ûntfalt my ik ûntfoel my it is my ûntfallen
jin ûntgean zich ontgaan slip one's notice it ûntgiet my it ûntgie / ûntgong / ûntgyng my ik is my ûntgien / ûntgongen
ûntginne ontginnen reclaim
clear
ik ûntgin
do ûntginst
hy ûntgint
wy ûntginne
ik ûntgûn
do ûntgûnst
hy ûntgûn
wy ûntgûnen
ik haw ûntgûn ek swak
ûntglûpe ontglippen slip away ik ûntglûp
do ûntglûpst
hy ûntglûpt
wy ûntglûpe
ik ûntgloep
do ûntgloepst
hy ûntgloep
wy ûntgloepen
ik bin ûntglûpt / ûntglûpen ek swak
ûnthâlde onthouden remember
withold
ik ûnthâld
do ûnthâldst
hy ûnthâldt
wy ûnthâlde
ik ûnthold
do ûntholdst
hy ûnthold
wy ûntholden
ik haw ûntholden ek swak
ûnthjitte
ek: ûnthite
beloven promise ik ûnthjit / ûnthyt
do ûnthjitst / ûnthytst
hy ûnthjit / ûnthyt
wy ûnthjitte / ûnthite
ik ûnthiet
do ûnthietst
hy ûnthiet
wy ûnthieten
ik haw ûnthjitten / ûnthiten ek swak, mar de sterke foarm is
folle gongberder
ûntjaan ontplooien
ontwikkelen
develop ik ûntjou
do ûntjoust
hy ûntjout
wy ûntjouwe
ik ûntjoech
do ûntjoechst
hy ûntjoech
wy ûntjoegen
ik haw ûntjûn
ûntjilde ontgelden suffer for it ik ûntjild
do ûntjildst
hy ûntjildt
wy ûntjilde
ik ûntgou
do ûntgoust
hy ûntgou
wy ûntgouwen
ik haw ûntgouwen ek swak
ûntkomme ontkomen escape
get away
ik ûntkom
do ûntkomst
hy ûntkomt
wy ûntkomme
ik ûntkaam
do ûntkaamst
hy ûntkaam
wy ûntkamen
ik bin ûntkommen /
   ûntkaam / ûntkomd
ûntlûke uit iemands
   handen trekken
pull away from
   someone
ik ûntlûk
do ûntlûkst
hy ûntlûkt
wy ûntlûke
ik ûntloek / ûntluts
do ûntloekst / ûntlutst
hy ûntloek / ûntluts
wy ûntloeken / ûntlutsen
ik haw ûntlutsen
ûntnimme ontnemen take away ik ûntnim
do ûntnimst
hy ûntnimt
wy ûntnimme
ik ûntnaam
do ûntnaamst
hy ûntnaam
wy ûntnamen
ik haw ûntnommen /
   ûntnaam / ûntnomd
ûntriede afraden dissuade
discourage
ik ûntried
do ûntriedst
hy ûntriedt
wy ûntriede
ik ûntrette
do ûntrettest
hy ûntrette
wy ûntretten
ik haw ûntret
ûntrinne ontlopen avoid ik ûntrin
do ûntrinst
hy ûntrint
wy ûntrinne
ik ûntrûn
do ûntrûnst
hy ûntrûn
wy ûntrûnen
ik haw ûntrûn
jin ûntsizze ontzeggen keep from ik ûntsis my
do ûntseist dy
hy ûntseit him
wy ûntsizze ús
ik ûntsei my
do ûntseist(e) dy
hy ûntsei him
wy ûntseine(n) ús
ik haw ûntsein
ûntsjen ontzien spare ik ûntsjoch
do ûntsjochst
hy ûntsjocht
wy ûntsjogge
ik ûntseach
do ûntseachst
hy ûntseach
wy ûntseagen
ik haw ûntsjoen
ik bin ûntsjoen
jin ûntsjitte zich ontschieten let slip it ûntsjit my it ûntskeat my it is my ûntsketten
ûntslaan ontslaan fire (someone) ik ûntslaan / ûntslach
do ûntslachst
hy ûntslacht
wy ûntslane / ûntslaan /
   ûntslagge
ik ûntsloech
do ûntsloechst
hy ûntsloech
wy ûntsloegen
ik haw ûntslein
ik bin ûntslein
ûntslûpe ontsluipen sneak away ik ûntslûp
do ûntslûpst
hy ûntslûpt
wy ûntslûpe
ik ûntsloep
do ûntsloepst
hy ûntsloep
wy ûntsloepen
ik haw ûntslûpt / ûntslûpen ek swak
ûntslute ontsluiten open
unlock
ik ûntslút
do ûntslútst
hy ûntslút
wy ûntslute
ik ûntsleat / ûntsluet
do ûntsleatst / ûntsluetst
hy ûntsleat / ûntsluet
wy ûntsleaten / ûntslueten
ik haw ûntsletten / ûntsluten
ûntspinne ontspinnen lead to it ûntspint it ûntspûn it haw ûntspûn ek swak
ûntspringe ontspringen get away ik ûntspring
do ûntspringst
hy ûntspringt
wy ûntspringe
ik ûntsprong
do ûntsprongst
hy ûntsprong
wy ûntsprongen
ik bin ûntsprongen
ûntstean ontstaan come into being
come about
arise
originate
ik ûntstean
do ûntstiest
hy ûntstiet
wy ûntsteane
ik ûntstie
do ûntstiest(e)
hy ûntstie
wy ûntstiene(n)
ik bin ûntstien
ûntstekke ontsteken get infected it ûntstekt it ûntstiek / ûntstuts it is ûntstutsen
ûntstelle stelen steal from ik ûntstel
do ûntstelst
hy ûntstelt
wy ûntstelle
ik ûntstiel
do ûntstielst
hy ûntstiel
wy ûntstielen
ik haw ûntstellen
ûntstjerre iemand verliezen
   (aan de dood)
lose someone
   (to death)
ik ûntstjer
do ûntstjerst
hy ûntstjert
wy ûntstjerre
ik ûntstoar
do ûntstoarst
hy ûntstoar
wy ûntstoaren
ik bin ûntstoarn
ûntstride ontkennen deny ik ûntstriid
do ûntstriidst
hy ûntstriidt
wy ûntstride
ik ûntstried
do ûntstriedst
hy ûntstried
wy ûntstrieden
ik haw ûntstriden
ûnttrekke onttrekken make lose ik ûnttrek
do ûnttrekst
hy ûnttrekt
wy ûnttrekke
ik ûnttriek / ûnttruts
do ûnttriekst / ûnttrutst
hy ûnttriek / ûnttruts
wy ûnttrieken / ûnttrutsen
ik haw ûnttrutsen
ûnttsjen onttrekken make lose ik ûnttsjoch
do ûnttsjochst
hy ûnttsjocht
wy ûnttsjogge
ik ûntteach
do ûntteachst
hy ûntteach
wy ûntteagen
ik bin ûnttein
ûnttwinge onder dwang ontnemen use force to take ik ûnttwing
do ûnttwingst
hy ûnttwingt
wy ûnttwinge
ik ûnttwong
do ûnttwongst
hy ûnttwong
wy ûnttwongen
ik haw ûnttwongen
ûntwaakse
ek: ûntwaaksje
ek: ûntwaachse
ek: ûntwaachsje
ontgroeien outgrow ik ûntwaaks / ûntwaaksje /
   ûntwaachs / ûntwaachsje
do ûntwaakst / ûntwaaksest /
   ûntwaachst / ûntwaachsest
hy ûntwaakst / ûntwaakset /
   ûntwaachst / ûntwaachset
wy ûntwaakse / ûntwaaksje /
   ûntwaachse / ûntwaachsje
ik ûntwoeks
do ûntwoekst
hy ûntwoeks
wy ûntwoeksen
ik bin ûntwoeksen
ûntweitsje / ûntwekje ontwaken wake ik ûntweitsje / ûntwekje
do ûntwekkest
hy ûntwekket
wy ûntweitsje / ûntwekje
ik ûntwekke
do ûntwekkest(e)
hy ûntwekke
wy ûntwekken
ik bin ûntwekke
ûntwenne ontwennen lose the habit of ik ûntwen
do ûntwenst
hy ûntwent
wy ûntwenne
ik ûntwûn
do ûntwûnst
hy ûntwûn
wy ûntwûnen
ik bin ûntwûn ek swak
ûntwerpe ontwerpen design ik ûntwerp
do ûntwerpst
hy ûntwerpt
wy ûntwerpe
ik ûntwurp
do ûntwurpst
hy ûntwurp
wy ûntwurpen
ik haw ûntwurpen
ûntwike ontwijken avoid ik ûntwyk
do ûntwykst
hy ûntwykt
wy ûntwike
ik ûntwiek
do ûntwiekst
hy ûntwiek
wy ûntwieken
ik bin ûntwykt ek swak
ûntwringe ontwringen wrest from ik ûntwring
do ûntwringst
hy ûntwringt
wy ûntwringe
ik ûntwrong
do ûntwrongst
hy ûntwrong
wy ûntwrongen
ik haw ûntwrongen
waakse
ek: waaksje
ek: waachse
ek: waachsje
groeien
wassen
grow
wax
ik waaks / waaksje /
   waachs / waachsje
do waakst / waaksest /
   waachst / waachsest
hy waakst / waakset /
   waachst / waachset
wy waakse / waaksje /
   waachse / waachsje
ik woeks
do woekst
hy woeks
wy woeksen
ik bin woeksen
waskje wassen wash ik waskje
do waskest
hy wasket
wy waskje
ik wosk
do woskst
hy wosk
wy wosken
ik haw wosken
ik bin wosken
weagje
ek: weage
ek: wage
wegen weigh ik weagje / weach / waach
do weagest / weachst / waachst
hy weaget / weacht / waacht
wy weagje / weage / wage
ik woech
do woechst
hy woech
wy woegen
ik haw woegen
ik bin woegen
weitsje / wekje
ek: weitse
waken wake
watch
ik weitsje / wekje / weits
do wekkest
hy wekket
wy weitsje / wekje / weitse
ik wekke
do wekkest(e)
hy wekke
wy wekken
ik haw wekke
wenne wennen accustom ik wen
do wenst
hy went
wy wenne
ik wûn
do wûnst
hy wûn
wy wûnen
ik bin wûn ek swak;
de swakke foarmen binne gongberder
werpe werpen throw ik werp
do werpst
hy werpt
wy werpe
ik wurp
do wurpst
hy wurp
wy wurpen
ik haw wurpen
wêze zijn be ik bin
do bist
hy is
wy binne
ik wie
do wiest
hy wie
wy wiene(n)
ik haw west
wike
ek: wykje
wijken give in
give way
yield
ik wyk / wykje
do wykst / wikest
hy wykt / wiket
wy wike / wykje
ik wiek
do wiekst
hy wiek
wy wieken
ik bin wykt ek swak;de foarm 'wykje' is net gongber
wine winden wind ik wyn
do wynst
hy wynt
wy wine
ik wûn
do wûnst
hy wûn
wy wûnen
ik haw wûn
winke wenken beckon ik wink
do winkst
hy winkt
wy winke
ik wonk
do wonkst
hy wonk
wy wonken
ik haw wonken
ik bin wonken
winne winnen win
gain
ik win
do winst
hy wint
wy winne
ik wûn
do wûnst
hy wûn
wy wûnen
ik haw wûn
wite wijten blame ik wyt
do wytst
hy wyt
wy wite
ik wiet
do wietst
hy wiet
wy wieten
ik haw witen
witte
ek: wite
weten know ik wit / wyt
do witst / wytst
hy wit / wyt
wy witte / wite
ik wist
do wist
hy wist
wy wisten
ik haw witten / witen
wiuwe
ek: weauwe
wuiven wave ik wiuw / weau
do wiuwst / weaust
hy wiuwt / weaut
wy wiuwe / weauwe
ik weau
do weaust
hy weaut
wy weaune(n) / weauwen
ik haw weaun ek swak
wolle willen want
wish
ik wol
do wolst
hy wol
wy wolle
ik woe
do woest
hy woe
wy woene(n)
ik haw wollen / wold
wreke / wreekje
ek: wrekke
ek: wrekje
wreken avenge
revenge
ik wreek / wreekje /
   wrek / wrekje
do wreekst / wrekest /
   wrekst / wrekkest
hy wreekt / wreket /
   wrekt / wrekket
wy wreke / wreekje /
   wrekke / wrekje
ik wriek / wruts
do wriekst / wrutst
hy wriek / wruts
wy wrieken / wrutsen
ik haw wrutsen ek swak
wringe wringen
knellen
wring
pinch
ik wring
do wringst
hy wringt
wy wringe
ik wrong
do wrongst
hy wrong
wy wrongen
ik haw wrongen
write rijten
scheuren
rip
tear
ik wryt
do wrytst
hy wryt
wy write
ik wriet
do wrietst
hy wriet
wy wrieten
ik haw writen dit tiidwurd is net botte gongber
wriuwe wrijven rub ik wriuw
do wriuwst
hy wriuwt
wy wriuwe
ik wreau
do wreaust
hy wreau
wy wreaune(n) / wreauwen
ik haw wreaun doetiid ek swak
wurde worden become ik wurd
do wurdst
hy wurdt
wy wurde
ik waard
do waardst
hy waard
wy waarden
ik bin wurden / woarn

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Eisma, Dick, Tiidwurden, Ljouwert, 1989 (Afûk), ISBN 9 06 27 34 09X, s. 11/12 en 14.
  2. 2,0 2,1 Eisma, Dick, Tiidwurden, Ljouwert, 1989 (Afûk), ISBN 9 06 27 34 09X, s. 10.
  3. Eisma, Dick, Tiidwurden, Ljouwert, 1989 (Afûk), ISBN 9 06 27 34 09X, s. 27-59.
  4. Haan, Rienk de, en Sijens, Hindrik, Frysk Hânwurdboek, Ljouwert, 2008 (Fryske Akademy), ISBN 978-9 06 27 37 901, s. 89.
  5. Zantema, J.W., Frysk Wurdboek: Frysk-Nederlânsk, Drachten/Ljouwert, 1984 (Utjouwerij A.J. Osinga/Fryske Akademy), ISBN 9 06 06 64 40X, s. 93.
  6. Zantema, J.W., Frysk Wurdboek: Frysk-Nederlânsk, Drachten/Ljouwert, 1984 (Utjouwerij A.J. Osinga/Fryske Akademy), ISBN 9 06 06 64 40X, s. 199.
  7. Haan, Rienk de, en Sijens, Hindrik, Frysk Hânwurdboek, Ljouwert, 2008 (Fryske Akademy), ISBN 978-9 06 27 37 901, s. 477.
  8. Zantema, J.W., Frysk Wurdboek: Frysk-Nederlânsk, Drachten/Ljouwert, 1984 (Utjouwerij A.J. Osinga/Fryske Akademy), ISBN 9 06 06 64 40X, s. 278.