Keppelteken

Ut Wikipedy
-

Lêstekens:

punt
fraachteken
útropteken


skrapke of komma
dûbele punt
stipskrapke of puntkomma
ûnderbrekkingsstippen
gedachtestreekje
fuotnoatteken


heakje
klammerke


apostrof
keppelteken
ôfbrekstreekje


breedteken of kapke
dielteken of trema
klamteken (accent grave)
skerpteken (accent aigu)
sedille

In keppelteken is in lêsteken dat ûnderdielen fan gearstallings of gearkeppelings meiïnoar ferbynt. It hat de foarm fan it koartste lizzend streekje en komt dêrmei uterlik oerien mei it ôfbrekstreekje: yn de typografy wurdt foar dy tekens in divyzje brûkt (-).

De regels foar it brûken fan keppeltekens ferskille fan taal ta taal.