Flagge fan West-Fryslân

Ut Wikipedy
De flagge fan West-Fryslân

De offisjeuze flagge fan West-Fryslân bestiet út twa nei foaren sjende liuwen en fiif gouden blokjes op in azueren eftergrûn. Dêrmei komt de flagge oerien mei it wapen fan West-Fryslân. De flagge waard yn 2008 oan it Westfrysk Genoatskip presintearre troch boargemaster Onno van Veldhuizen fan Hoarn. Op fersyk fan 'e Westfryske gemeentes is de flagge registrearre by de Hege Ried fan Adel.