Fjirtich Mêd

Ut Wikipedy

Fjirtich Mêd is part fan De Alde Feanen, in fariearre leechfean sompegebiet mei in petgattekompleks. It gebiet is net frij tagonklik. It wetteroerflak is sawat 10,4 ha en de trochsneed djipte is sa'n 1,3 m.
In mêd is sawat fyftich are. It hat in oerflakte fan in stik lân dat ien man mei de seine yn ien dei meane kin.