Springe nei ynhâld

Boltastate (Eanjum)

Ut Wikipedy
Boltastate yn 2010

Boltastate wie in state oan de Boltawei 2 yn Eanjum, gemeente Dongeradiel. Op it stateterrein stiet noch altiten in pleats.

Meardere saten en states yn de Dongeradielen hiene de namme Bolta; ek persoanen mei de famyljenamme Bolta komme faker foar. Sa wurdt der it goed Bolta yn Holwert, Eanjum en Moarre neamd, en famylje yn Holwert (letter Eysinga neamd) en yn Moarre. Soms lykje der ferbannen tusken de ferskate huzen en persoanen te wêzen, mar de krekte aard fan dy relaasjes bliuwt ûndúdlik.

Fan meardere haadlingen mei grûnbesittings yn Eanjum kinne foarâlden mei de namme Bolta oanwiisd wurde. Sa wie de tichtby Bolta lizzende Rodmersma sate yn 1511 mienskiplik eigendom fan de Appingedammer haadling Snelger Houwerda, mei in mem N.N. Bolta, en fan Wilke Holdinga mei in mem Liupk Syurdsdr. Bolta út Moarre. It is opmerklik dat Snelger Houwerda ek yn it oan Eanjum en Moarre grinzjende Ljussens grûn hie yn de mande mei Bolta-erfgenamten: nammentlik mei "Focke Ropta erven", dy't in mem Bolta (alias Eysinga) hiene en dus ta de neisieten fan de Bolta's fan Holwert hearden. De presize (eventuele) relaasje tusken al dy Bolta's - yn Holwert, Beits Bolta, Bolta boaske mei Houwerda, Bolta te Moarre en lettere Bolta's yn Moarre is lykwols ûndúdlik.

Bolta te Eanjum wie yn 1511 83 pûnsmiet grut. Bewenner wie doe Jwka Bouta, dy't syn namme óf troch it goed krige, óf in (ferearme) sib wie, want eigeners wienen Syurt Aebingha en Frouck Heemstra. Omdat Syurt de pakesizzer wie fan Beits Bolta en (âlde) Syurd Aebingha, en omdat Frouck (Riemersma, widdo fan Syds) Heemstra de skoandochter fan Beits Bolta út har (twadde) houlik mei Schelto Scheltema wie, liket dizze sate dus ôfkomstich west te hawwen fan Beits Bolta. Beits Bolta, dy't yn de twadde helte fan de 15e iuw libbe, kin net yn in filiaasje mei oare Bolta's setten wurde.

Yn 1640 en letter hie Bolta yn Eanjum gjin bysûndere skaaimerken (stinswier, grêft) dy't oan in hearehûs of stins tinken diene. It perseel kad. Anjum D393 hie yn 1832 wol in "singel-achtige" foarm, mar stiet as ‘boomgaard’ registrearre.

De hjoeddeiske pleats (skuorre) is boud yn 1894; Lieuwina Lieuwes Sytsma op 19 april fan dat jier de earste stien, it wenhûs is dúdlik fan lettere datum.

Bewenners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • om 1500 Beits Bolta (?)
  • 1511 Syurt Aebingha en Frouck Heemstra eigener, Jwka Bouta brûker
  • 1832 Lieuwe Idses Sytsma
  • 1864 Lieuwe Sytsma
  • 2010 L.M. Dijkstra

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: