Wikipedy:Kommentaar

Ut Wikipedy

Dizze side moet in foarriedig plak wêze wêr't opmerkings oer it generaal ryde en farre fan de Fryske Wikipedia del skrean wurde kinne.


Nu in de aanloopfase waren alle pagina's eerst in het Nederlands en nu worden deze in het Fries omgezet. Dat is goed, dat is de bedoeling. Maar zouden op de dienstpagina's voorlopig niet tweetalig kunnen zijn? Of toch een stukje. Het is moeilijk om je weg te vinden als je het niet kan lezen. Walter 16/10/03

Och, ik hie tocht, jo binne Nederlânsk wend foar it behear, mar jo kinne dat blynseach. Goed, sis mar wêr't twataligens winske is.
Ach, ik had gedacht dat je weliswaar Nederlands gewend was voor het beheer, maar dat intussen blindelings zou kunnen. Goed, zeg maar waar tweetaligheid gewenst is. (Blue Peter)

VAN HARTE GEFELICITEERD ALLEMAAL met de omzetting naar PHP-III; geweldig, een enorme prestatie!! Amarant 17.25, 23 okt 2003 (UTC)

Ja, het ziet er heel goed uit. Ik zie dat hier de onbestaande pagina's rood zijn. Aliter, als je wil kan dat ook het ? systeem hebben om onbestaande pagina's aan te duiden, zoals op NL. Het is maar dat je weet. Walter 19.51, 24 okt 2003 (UTC)
Ja, ik wit dat siden sûnder tekst mei in fraachteken oanjûn wurde kinne. Wy sizze ek dat dat by ús sa is. Mar bei de earste trochrin troch de ramtoersetting hie ik dy instelling net sjoen. Yn de ferzje dy't no &ucirclnderweis is, haw ik it omset.
Ja, ik weet dat pagina's zonder tekst met een vraagteken aangeduid kunnen worden. We zeggen zelfs dat dat bij ons zo is. Maar bij de earste doorlop van de taalfile was die instelling me niet opgevallen. In de versie die nu onderweg is heb ik dat verandert. Aliter 00.35, 29 okt 2003 (UTC)Hoe is dat met die journalist afgelopen? Komt er iets op de radio over FY?Walter 19.58, 24 okt 2003 (UTC)

Ik wit net hoe't it mei dy sjoernaliste ôfrûn is. As jo dejinniche wienen dy't dat oanbrocht hie: Hawwe jo noch immen fûn dy't op de radio kin?
Ik weet niet hoe het met die journaliste afgelopen is. Als jij degene was die hiermee aangekomen is, heb je dan nog iemand gevonden om op de radio over de Friese Wikipedie te spreken Aliter 00.35, 29 okt 2003 (UTC)?

Er is een vertaling nodig van (maar dan over de Friese, zie m:The provisional portal of Wikipedia;

Kin de oersette ferzje, fan de tekst hjirboppe yn dy side delset wurde, of moat dat earne yn in taaltriem?
Kan de vertaalde versie van de tekst hierboven in die pagina ingepast worden, of moet dat ergens in een taalfile geschreven worden. Aliter
In de bewuste pagina plaatsen. Andre Engels 09.57, 30 okt 2003 (UTC)
Walter hie it grutste part al dien, mar it is no ree.
Het meeste was al door Walter gedaan, maar het is nu klaar. Aliter 14.19, 30 okt 2003 (UTC)

[boarne bewurkje]

Ik heb gezien dat er een Friese versie van het logo beschikbaar is maar die is niet hier online ( http://meta.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_in_other_languages ) Moet ik er eens achter zitten? Walter 19.55, 3 mar 2004 (UTC)

Jo hienen sjoen dat der in Fryske ferzje fan it logo beskikber wie, mar dat dy noch net brûkt wurdt. Kinne jo besykje dat feroare te krijen? Ik haw dat ek besocht, mar it is net barre.
Je had gezien dat er een Friese versie van it logo beschikbaar was, maar dat die nog niet gebruikt wordt. Kun je proberen dat veranderd te krijgen? Ik heb dat ook geprobeerd, maar het is niet gebeurd. Aliter 15.43, 29 mai 2004 (UTC)
Goed, ik zal er achter zitten. Walter 22.35, 17 jun 2004 (UTC)

Fûgelnammen[boarne bewurkje]

kin der efter de fryske fûgelnammen net in nederlânske kommen te stean?

groetnis KOOS TERPSTRA OERTERP koos.terpstra@hotmail.com

Dat kin fansels wol, mar ik bin dêr net foar. By plaknammen kinne je de offisjele plaknamme yn de taal fan it lân der fansels efter sette. Fûgels hawwe net in offisjele namme yn ien taal, of it moat yn it latyn wêze (en dy stiet der al). Wêrom soene jo dan de nederlânske namme derefter sette, en net de ingelske, dútske ensf.? Om't de measte minsken dy't frysk prate dy namme better kinne? Sa leare we de Fryske nammen nea brûken. By de interwikis oan de linkerkant steane de ferwizings nei de artikels yn de oare talen, ek it nederlânsk at dy side dêr bestiet en kinne je sa de namme yn it nederlânsk maklik fine. Theun 1 jan 2007, 17.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Romeinen[boarne bewurkje]

Môj, nu zie ik op heel veel plaatsen in verschillende artikels het woord "Romein" of afgeleiden daarvan staan, nu is mijn Fryskunde nihil te noemen, maar als ik een Frys boek openslaat zie ik overal "Romyn" dus met "y", ???Henk K 17 jul 2007, 21.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik soe it sa krekt net witte
Neffens it wurdboek is it Romein, ik haw ek in Frysk skiednisboek wêr't dit ek brûkt wurdt. Miskien dat mei de âlde stavering it Romyn wie, mar it moat no gewoan Romein wêze. Eltsenien sil ek yn it frysk Romein sizze (krekt sa as yn it nederlânsk) en net Romyn (sprek út as Romien). Theun 20 jul 2007, 15.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Neffens my makket it foar de skriuwwize neat út. Fan Jan wit ik dat dit wol oars útsprutsen wurdt, dan klinkt it as John.--Geoffrey 19 jul 2007, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Jan wurdt oars útsprutsen as yn it nederlânsk, mar it is ek wêr oars as it yngelske John, it sit der neffens my wat tuskenyn. Theun 20 jul 2007, 15.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Barack Obama[boarne bewurkje]

Hello. I just reverted an ugly vandalisme in Barack Obama. I also blocked the vandal in hsbwp, where he made the same vandalisme. - I am an admin in the both sorbian and esperanto wikipedias. Greetings --Tlustulimu 4 nov 2008, 17.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Berjochten[boarne bewurkje]

Is der ek in oersjochside fan de berjochten? Ik haw eins krekt ûntdutsen (troch op berjocht: te sykjen) dat der aldermachtichste folle berjochte siden binne, mar dat se net te finen binne. Ek haw ik fan in soad lannen de flagge fûn, yn in lytse ferzje (ûnder berjocht:**-vlag), misskien moatte wy dizze ris yn it Frysk oersette. J'88 2 nov 2009, 23.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]