Springe nei ynhâld

Wikipedy:Brekmelding

Ut Wikipedy

De url http://fy.wikipedia.com verwijst (nu toch) niet door naar hier. Walter 23.33, 22 okt 2003 (UTC)

Brion Vibber hat fy.wikipedia.com no oan fy.wikipedia.org keppele.
Brion Vibber heeft fy.wikipedia.com nu aan fy.wikipedia.org gekoppeld.

Binne ús grage siden net wier graach? Al us siden binne "0 kear sjoen". Aliter 17.03, 8 nov 2003 (UTC)

Dat wie my ek al opfallen. Grage siden docht my oars ek wat 'sear oan'e earen' soe dat net better Bêst besjoen wurde kinne? B.

Ik soe it leafst "siden" der yn hâde. Dêrom, lykas "Grage spullen" (op e merke) ek "grage siden". Mar is doch út set wurdt ... Aliter 00.13, 10 nov 2003 (UTC)

Ik kan me vergissen, maar volgens mij is die telfunctie van 't zomer voor alle of veel Wikipedia's uitgezet vanwege de traagheid door overbelasting van het systeem. Amarant 22.44, 9 nov 2003 (UTC)

Ik wit net of krekt dizze funksje útset is. Foar de Ingelske W kin men op http://en.wikipedia.org/wiki/Special:statistics sjen dat by harren der al oanjoen wurdt dat siden besjoen wurde, wylst dat by us op Special:statistics net sa is.

Ik weet niet of juist deze funktie uitgezet is. Voor de Engelse W is op http://en.wikipedia.org/wiki/Special:statistics te zien dat bij hun wel aangegeven wordt dat pagina's bekeken worden, terwijl dat bij ons op Special:statistics niet zo is. Aliter 00.38, 13 nov 2003 (UTC)

Die Engelstalige aantallen zijn volgens mij de aantallen van voor het uitzetten. Andre Engels 00.00, 14 nov 2003 (UTC)

Us tal fan siden giet net mear omheech as der in nije side makke wurdt.
Onze pagina-aantal gaat niet meer omhoog als er een nieuwe pagina aangemaakt wordt. Aliter 03.32, 26 nov 2003 (UTC)

Yn oarder. Aliter 12.46, 5 jul 2004 (UTC)

Als ik op Nije siden klik, komen slechts 50 nieuwe pagina's in beeld, folgende siden werkt niet, maar het moeten er toch inmiddels meer zijn.... 600 alweer. Ellywa 20.03, 4 dec 2003 (UTC)

De Nije siden funksjonearet (op it stuit), mar skynber it is al sa dat dizze ynformaaasje teloargiet as de tsjinner slim fêstrint.
De Nije siden functioneert (op het moment), maar blijkbaar is het wel zo dat deze informatie verloren gaat als de server erg crash-t. Aliter 12.46, 5 jul 2004 (UTC)

  • Lossteande ôfbylden: Alle ôfbylden op de Wikipedy wurde neamd as lossteand.
  • Lossteande siden: Net ien side wurdt neamt as lossteand. As REDIRECTs net oanjûn wurde soe dit mooglik wêze.
  • Lossteande ôfbylden: Alle afbeeldingen van de Friese Wikipedia worden als losstaand aangegeven.
  • Lossteande siden: Geen enkele pagina wordt als losstaand genoemd. Als REDIRECTs niet aangegeven worden zou dit mogelijk zijn. Aliter 01.07, 14 jun 2004 (UTC)
Lossteande siden is no hast wer yn oarder. Alinnich it probleem mei Wikipedy:Gasteboek bliuwt. Aliter 12.46, 5 jul 2004 (UTC)
Alle ôfbylden soenen no wer als brûkt registrearre wurden kinne, mar dat bart earst at de siden dêr't se op brûkt wurde op 'e nij bewurke wurde. Aliter 21.19, 23 sep 2004 (UTC)

In keppeling yn in berjocht wurdt yn de Wikipedy-nammeromte en de Wiki-nammeromte net goed ôfbylde. Aliter 12.46, 5 jul 2004 (UTC)