Underwiis

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling.

Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch de opfieders, benammen dy feardicheden dêr't in bern oanslúting by de maatskippij mei krije kin, wêrûnder it kommunisearren. Foar in oar part wurdt it jûn troch leararen yn ûnderwiisynstellings. Dit giet benammen om de feardichheden en it witten dy't nedich binne om in plak te finen yn de maatskippij. Learlingen binne net altiten bern; it formele ûnderwiis kin sa lang duorje dat de learlingen yntusken folwoeksen wurde, en ek letter kin keazen wurde foar it folgjen fan ûnderwiis om om winske of easke fearrdichheden oan te learen.

Nederlân kint in tal fan typen fan ûnderwiis: