Teken fan Brudzinski

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

It teken fan Brudzinski is it ferskynsel dat by it bûgen fan de holle de knibbels oplutsen wurde om't it oars pynlik is..

It is in teken fan meningeal prykjen, bygelyks by meningitis (breinfluesûntstekking). By it bûgen fan de holle wurdt nammentlik it rêchpiid in bytsje oprutsen.