Stim (betsjuttingsside)

Ut Wikipedy

"Stim" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

  • stim, it lûd dat de minske produsearret troch lucht by de stimbannen lâns te parsen
  • stim (ferkiezings), in registrearre kar by dielname oan ferkiezings
  • sjongstim, de hichte fan 'e stim fan in sjong(st)er (yndield yn alt, bariton, bas, countertenoar, mezzosopraan, sopraan en tenoar)
  • stim (muzyk), in partij binnen in (mearstimmige) partituer
  • "stimmen", auditive hallusinaasjes as ûnderdiel fan in psychoaze
  • stim (register), in rige oargelpipen fan in piipoargel mei in beskate klankkleur
  • stim (taalkunde), de fonologyske stimhawwendheid fan in konsonant
  • voice-over, de fertelstim by radio- en tillefyzjeprogramma's en films


Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Stim (betsjuttingsside).

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.