Slachtoffers Kamp Amersfoart

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Yn de Twadde Wrâldkriich hawwe minstens 468 Nederlanners yn of by Kamp Amersfoart it libben ferlern. In oantal fan harren wie ta de dea feroardiele en hat inkele moannen, wiken of dagen, somtiids mar in dei, yn Amersfoart fêstsitten, alear't se fusilearre waarden. Dêrneist binne in protte minsken as represaille tsjin fersetsdieden troch fusillearring om it libben komd. Dat gie hast altiten om fersetsminsken, dêr't in wapen by fûn wie of dy't by in kommunistyske organisaasje belutsen wiene, dy't automatysk op in list mei Todeskandidaten kamen. In pear mensen binne fusillearre, omdat se as kommunistysk gizeler arrestearre wienen, mar dat wiene hast allegear fersetsminsken sûnder dat de Dútsers dat konstatearre hienen. Fierders binne in soad minsken omkaam troch wredens, lijen en brekme. Benammen joaden binne doe as bisten behannele.

Neist Nederlanners binne der ek hûndert Sovjet-kriichsfinzenen tige wreed ombrocht. Harren nammen binne net bekend en dêrom net yn de list opnaam.

List fan Nederlanners dy't yn Kamp Amersfoort it libben ferlern hawwe yn de Twadde Wrâldkriich (ûnfolslein):

Datum Namme Foarnamme Berop Fersetsgroep Deadsoarsaak Plak
19-11-1941 Mogendorff Alexander keapman lijen en brekme
20-1-1942 Have Wicher ten bankwurker Jehovah's Tsjûge lijen en brekme
26-1-1942 Wesseling Jan Hendrik generaal-majoar (b.t.) OD lijen en brekme
6-2-1942 Maka Guillaume grûnarbeider CPN deasketten
6-2-1942 Tarel Hendrik Jacob Harm van luitenant-kolonel fan de sjeny lijen en brekme
7-2-1942 Lutgens Wilhelmus fabryksarbeider lijen en brekme
8-2-1942 Eeuwen Abraham van grûnarbeider Jehovah's Tsjûge lijen en brekme
11-2-1942 Hondt Pieter de hânlanger lijen en brekme
12-2-1942 Straatman Arnoldus Hendrikus ynspekteur arbeidsynspeksje lijen en brekme
16-2-1942 Kilkens Jean Francis skippersfeint lijen en brekme
25-2-1942 Geldorp Jan Abram mitsler CPN lijen en brekme
27-2-1942 Dijk Johannes van grûnwerker lijen en brekme
27-2-1942 Kommeren Matthijs Hendrikus grûnwerker lijen en brekme
28-2-1942 Bos Klaas skroar CPN deasketten
8-3-1942 Zuiden Salomon van fusillearre
20-3-1942 Bosch Dirk Arie van den dûmny lijen en brekme
24-3-1942 Gobits Juda kleanperser lijen en brekme
28-3-1942 Hoffmann Johannes Karel Joseph kantoarman lijen en brekme
13-4-1942 Dolleman Willem Frederik bakker MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Edel Jan bakker MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Gerritsen Cornelus Hermanus krantebesoarger MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Koeslag Gerrit Jan fertsjintwurdiger MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Menist Abraham fakbûnsbestjoerder MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Schriefer Jan elektrotechnysk monteur MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Sneevliet Hendricus Josephus Franciscus Marie politikus MLL-front fusillearre Leusderheide
13-4-1942 Witteveen Rein drukker MLL-front fusillearre Leusderheide
19-4-1942 Verspaget Wilhelmus Jozefus keapman lijen en brekme
21-4-1942 Isaacs B. hannelsreizger lijen en brekme
26-4-1942 Dwinger Aron keapman fusillearre
8-5-1942 Kroon Dirk keapman lijen en brekme
11-5-1942 Wanninkhof Frederik Hendrik kapitein-komm. lijen en brekme
15-5-1942 Zuiden Israel van lapkekeapman lijen en brekme
16-5-1942 Benjamins Jonas Leonard filiatelist lijen en brekme
3-6-1942 Valk Johannes Nicolaas van der finzenbewaker
lijen en brekme
6-6-1942 Prent Jan kantoarman lijen en brekme
10-6-1942 Royen Jean Francois van sekretaris PTT lijen en brekme
8-7-1942 Steinberger Jacob keapman lijen en brekme
13-7-1942 Simons David keapman lijen en brekme
14-7-1942 Heide Marcus beskútbakker ophongen
-07-1942 Salomon Louis keapman yn manufaktueren
13-8-1942 Clerq J.C. van der lijen en brekme
17-8-1942 Westerborg Isaac van kantoarman lijen en brekme
31-8-1942 Lecq Johan Cornelis van der plysje
24-9-1942 Vijge Pieter bankwurker
4-10-1942 Herzberg Georg pensjonhâlder lijen en brekme
5-10-1942 Joosten Johannes Andreas Josephus Antonius notaris
7-10-1942 Blaauw S. lijen en brekme
13-10-1942 Jacobs Jacques radiotechnikus tramtearring
13-10-1942 Zadick Leon boekbiner tramtearring
14-10-1942 Cohen Marcus Samuel keapman ophong
15-10-1942 Meesters Johannes Timotheus dûmny lijen en brekme Sikehûs Amersfoart
16-10-1942 Bannink Dirk badmaster ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Dam Hendrik van bakker CPN ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Endeveld Jan Cornelis skuonmakker ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Ewijk Wilhelmus leadjitter ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Gerritsen Albert Jan bakker ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Haantjes Jan wethâlder gizeler út Beekvliet/Haaren ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Heijninge Pieter Adrianus van fabryksarbeider ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 IJmkers Aaldert Jacob monteur MLL-front / CPN / gizeler ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Kerkhoff Jacobus van der fakbûnbestjoerder gizeler út Beekvliet/Haaren ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Kors Jacobus Hindrichs bakker ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Meulen Daniel van der fersekeringsagint ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Oijevaar Evert havenarbeider ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Roebers Johannes Hendrikus Eusebius sigarefabrikant MLL-front ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Veen Jacobus van wever ferjildingsmoard Bergzicht
16-10-1942 Vrind Heinrich Wilhelm Lucas abbekaat en prokureur gizelder út Beekvliet/Haaren ferjildingsmoard Bergzicht
23-10-1942 Leeuwe Louis de arbeider ophong
24-10-1942 Engelander Cosman winkelman lijen en brekme
26-10-1942 Both Pieter Gijsbertus Willem kafeehâlder
31-10-1942 Arbeid David keapman ophong
3-11-1942 Gelderen Isaac van fersekeringsadviseur lijen en brekme
3-11-1942 Rodrigues de Miranda Salomon Rodrigues de âld-wethâlder tramtearring
5-11-1942 Gobes Salomon ophong
6-11-1942 Content Jacob fersekeringsagint lijen en brekme
6-11-1942 Vis Samuel hannelsreizger ophinging
6-11-1942 Vorst Joel keapman tekstyl ophinging
6-11-1942 Worms Barend foddebewurker ophinging
7-11-1942 Groen Alexander goudsmid beim Fluchtversuch erschossen ('op 'e flecht delsketten')
7-11-1942 Zadoks Carel fusillearre
12-11-1942 Feij Pieter fabryksarbeider lijen en brekme
12-11-1942 Pach Moses direkteur lijen en brekme
13-11-1942 Frangulea Constantin keapman tekstyl lijen en brekme
13-11-1942 Leon Salomon de lijen en brekme
17-11-1942 Bella Matthijs de la keapman yn fruchten beim Fluchtversuch erschossen
19-11-1942 Drukker Meijer hannelsreizger lijen en brekme
19-11-1942 Koster Adolf Emanuel kantoarman 'beim Fluchtversuch erschossen'
19-11-1942 Weijel Jacob lijen en brekme
20-11-1942 Jansen Paulus learling-túnman lijen en brekme
21-11-1942 Nap Etsko fabryksarbeider CPN lijen en brekme
22-11-1942 Brandel Salomon kolporteur CPN ophong
22-11-1942 Cohen Karel fertsjintwurdiger ophinging
22-11-1942 Stoppelman Siegfried Moritz magazynmaster lijen en brekme
22-11-1942 Wallach Mozes fethanneler lijen en brekme
23-11-1942 Dikker Izak diamantbewurker lijen en brekme
23-11-1942 Heuvel tot Beichlingen A.F. van den Heuvel tot lijen en brekme
25-11-1942 Molegraaf Johannes timmerman lijen en brekme
25-11-1942 Turksma Izaak sjoernalist ophinging
25-11-1942 Vigevano J. 'beim Fluchtversuch erschossen'
26-11-1942 Klomp Gerrit sjauffeur lijen en brekme
27-11-1942 Leger Cyril Charles elektrotechnsyk yngenieur 'beim Fluchtversuch erschossen'
27-11-1942 Polak Willem arts 'beim Fluchtversuch erschossen'
28-11-1942 Krook Gerrit Niklaas toskedokter lijen en brekme
28-11-1942 Meerlo Philip Leonard lijen en brekme
30-11-1942 Sanson Bernard Leo studint ophinging
30-11-1942 Schuckink Kool Cornelus Hadrianus jurist lijen en brekme
1-12-1942 Diepenbroek Wilhelmus lijen en brekme
1-12-1942 Miele Heinrich Joseph Johann Gerhard Hubert keapman lijen en brekme
2-12-1942 Mae Samuel boekbiner 'beim Fluchtversuch erschossen'
3-12-1942 Worms Juda sjauffeur 'beim Fluchtversuch erschossen'
4-12-1942 Muller Jacob Samuel foddesortearder lijen en brekme
6-12-1942 Jager Klaas losarbeider lijen en brekme
10-12-1942 Buren Levie van learbewurker 'beim Fluchtversuch erschossen'
10-12-1942 Kerkdijk Albert Jan grûnwurker lijen en brekme
10-12-1942 Prins Mozes direkteur konfeksjesaak 'beim Fluchtversuch erschossen'
11-12-1942 Groen Jacob bôlebakker 'beim Fluchtversuch erschossen'
11-12-1942 Soesan Izaak diamantsliper 'beim Fluchtversuch erschossen'
11-12-1942 Spetter Jules fertsjintwurdiger 'beim Fluchtversuch erschossen'
12-12-1942 Leons A. lijen en brekme
14-12-1942 Ollebek Marinus Daniel transportarbeider lijen en brekme
18-12-1942 Dorrestijn Hendrik boekdrukker lijen en brekme
27-12-1942 Beek Willem ynspekteur fersekeringsmaatschappij lijen en brekme
27-12-1942 Weijl Lion lijen en brekme
27-12-1942 Woude Jan van der administrateur
29-12-1942 Acker Franciscus Mattheus van den skipper fusillearre Leusderheide
29-12-1942 As Gerrit van sjef monteur fusillearre Leusderheide
29-12-1942 As Pieter van haltewachter NS fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Aubert Cornelis Johannes magazynmaster fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Borch tot Verwold Frederik Wilhelm grafikus fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Drost Theodorus Bernhardus wente-opsichter CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Faas Johannes buffetsjef fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Graaff Willem de boekhâlder CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Hazenkamp Barend Gerrit typograaf CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Hoek Jacobus Philippus leadjitter CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Huijbers Martinus Johannes Wilhelmus pakhússjef fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Huijser Frans timmerman CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Jongh Willem Karel de laborant/gemysk analist CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Kars Jan dûmny fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Kaspers Klaas nachtwachter museum CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Keizer Adrianus elektrysk lasker CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Kleij Antoon van der metaaldraaier CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Masselman Philippus Wilhelmus learling listenmakker fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Muije Hendrik timmerman CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Noordijk Jan horloazjemakker fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Oort Willem van izerwurker/bankwurker CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Pelt Jan van malkrasser CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Rijken Martinus trembestjoerder CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Royen Hendrik Lodewijk van direkteur loftfeartbedriuw fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Rozendaal Joseph Jacob kantoarbetsjinner CPN fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Ruiter Willem de kantoarbetsjinner CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Sies Izaak tillefonist CPN / NVM fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Stemmerding Andries nachtwaker fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Surquin Gerrit Willem fabryksarbeider fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Veenstra Binne sersjant fusillearre Leusderheide
29-12-1942 Wilschut Gerard buffetsjef CPN fusillearre Leusderheide
2-1-1943 Berge Gezinus ten mitselder lijen en brekme
3-1-1943 Brouwer Aize komelker 'beim Fluchtversuch erschossen'
7-1-1943 Boesman Joseph lijen en brekme
7-1-1943 Hilst Karrewij Willem Laurens van der amtner
8-1-1943 Baars Franciscus grûnwurker lijen en brekme
8-1-1943 Leon Jonas de lijen en brekme
10-1-1943 Verploegh Cornelis lânbouwer lijen en brekme
11-1-1943 Goedhart M. lijen en brekme
12-1-1943 Jong van Lier Arnold de Jong van fertsjintwurdiger lijen en brekme
12-1-1943 Worp H. van der lijen en brekme
14-1-1943 Bergström Willem Frederik Jacobus behinger lijen en brekme
15-1-1943 Steijger Johannes Antonius molkhanneler lijen en brekme
15-1-1943 Waterman Hartog keapman lijen en brekme
15-1-1943 Wessels Nicolaas Johannes slachter lijen en brekme
17-1-1943 Leerkotte Hendrik masjinist lijen en brekme
17-1-1943 Swart Samuel bakker lijen en brekme
18-1-1943 Meijers Rudolf keapman
23-1-1943 Nijhof Albert foeger lijen en brekme
27-1-1943 Elst C. van lijen en brekme
31-1-1943 Sarfatij Abraham fertsjintwurdiger lijen en brekme
31-1-1943 Stam David van der ophinging
5-2-1943 Bastiaans Gerardus Johannes Petrus Paulus sjauffeur Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Breur Krijn sjoernalist CPN / NVM fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Douma Robert Willem amtner Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Gerrese Willem Frederik masjinebankwurker Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Gertenbach Willem Johannes drukker Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Groeneveldt Johan Frank studint Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Lans Wibo Sjerp Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Leeuwen Adrianus Johannes van drukker Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Meinardi Herman Jan kantoarbetsjinner Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Melkman Jacob reizger Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Nout Albert Cornelis graveur Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Rima Lambert Gregoire masjinesetter Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Robbe Franciscus besoarcher Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Roeske Cosmo Medici Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Smits Johannes Cornelis lânbouwer Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Snijders Nicolaas foarmer Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Tello Willem Adolf de hannelsreizger Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Varwijk Julius Bernardus hanneler Het Parool fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Waas Elias kapper CPN / NVM fusillearre Leusderheide
5-2-1943 Zwanenburg Jan Cornelis kondukteur Het Parool fusillearre Leusderheide
10-2-1943 Maassen Armand Guillaume Henri studint lijen en brekme
12-2-1943 Vries Thijs de kowekeapman lijen en brekme
11-3-1943 Draaisma Johan Christiaan administratyf amtner GEB
11-3-1943 Holleman Cornelis CPN fusillearre
8-4-1943 Doornink Gerrit Jan boukundige CPN fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Kibbel Johannes boarstelmakker CPN fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Kleef Hendrik van metaalarbeider CPN / NVM fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Leest Arie de stoker CPN fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Nederlof Jan Dirk skilder CPN / NVM fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Schrander Louis blommekeapman CPN fusillearre Leusderheide
8-4-1943 Zutphen Andries van fertsjintwurdiger CPN / NVM fusillearre Leusderheide
2-5-1943 Davelaar Dirk pakhúsfeint 'beim Fluchtversuch erschossen' Lageweg
24-6-1943 Dongen Johannes Hendricus van strjittemakker fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Drenth Henri Pieter monteur fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Hartt Willem Hendrik 't gemikus fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Hovenkamp Johannes arbeider fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Kist Cornelis Louis militêr fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Klerck Adriaan Cornelis Laurens militêr fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Melse Laurens assistint-akkountant fusillearre Leusderheide
24-6-1943 Spaans Cornelis learling MTS fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Florijn Jacobus ekspediteur CPN / NVM fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Kraats Cornelis van der heier CPN / NVM fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Meijer Karel metaaldraaier CPN / NVM fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Speksnijer Caspar mitselder CPN / NVM fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Speksnijder Hendrik hûsskilder CPN / NVM fusillearre Leusderheide
14-7-1943 Vleeschhouwer Jacob kantoarbetsjinner CPN / NVM fusillearre Leusderheide
17-7-1943 Content Daniel slachter
20-7-1943 Blaauw Robert studint fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Borch van Verwolde Willem Hendrik Emile van der studint fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Bosch Johan Jacob Diederik ten militêr fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Braat Bartholomeus Marinus Cristoph militêr fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Brasser Jacob timmerman fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Brejaart Franciscus Jacobus militêr fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Doorninck Werner Heinrich van yngenieur fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Hattem Johan van studint fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Hattem Willem van yngenieur fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Kamp Kars Lucas yngenieur fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Kooijmans Willem fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Oven Friedrich Alexander von amtner fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Pagter Gerardus de timmerman fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Pienbroek Johannes Willem van studint fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Snijders Adolf studint fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Stenger Jan NS-meiwurker fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Strobos Jacob ynspekteur fan polysje fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Sturm Cornelis Willem leadjitter fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Tuijl Gerard Abraham amtner fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
20-7-1943 Wegerif Cornelis kontroleur bibleteken fersetsgroep Ynljochtingetsjinst fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Abbenbroek Anton Willem Marie studint fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Althoff Adrianus Aloijsius Felix sjoernalist fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Berg Christiaan Frederik van den militêr fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Doorn Willem Theodoor Cornelis van militêr fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Dudok van Heel Frithjof Dudok van studint fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Hartogs Rudolf tekstyltechnikus fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Hertly Willem Hendrik magazynsjef GEB fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Jonge Melly Johan Frederik Henri de militêr fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Latuperisa Eduard Alexander militêr fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Mulder Willem kantoarman fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Rijn Anthonius Cornelis Theodorus van grientehanneler fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Schimmelpenninck Johan direkteur fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Straelen Joannes Aloysius van fertsjintwurdiger fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Vaz Dias Salomon Vaz sjoernalist fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Vinkesteijn Gerardus Joannes Franciscus binnenhûsarsjitekt fusillearre Leusderheide
29-7-1943 Wijnberg Abraham lasker fusillearre Leusderheide
7-8-1943 Moonen Adrien Lambert Jacques Emile Marie plysjeynspekteur fusillearre Leusderheide
10-8-1943 Kramer Gerrit koalewurker lijen en brekme
23-8-1943 Slikker Gerrit grientehanneler lijen en brekma
27-8-1943 Postma Jan drukker lijen en brekme
30-8-1943 Asscher Emanuel Benjamin advokaat lijen en brekme
29-9-1943 Kinsbergen Jacques Leopold musikus lijen en brekme
1-10-1943 Perels Willem Hubertus ferttsjintwurdiger lijen en brekme
20-10-1943 Aronson Leon David hannelsreizger
29-10-1943 Scholts H.G. sjauffeur
20-11-1943 Scholten Johannes Hendrikus molkhanneler
25-12-1943 Ploeger G.
2-1-1944 Gamelkoorn Johannes
11-2-1944 Oosterling Johannes Antonius radio-technikus
20-2-1944 Molen Piebe van der arbeider
24-2-1944 Heerdink Marinus metaalarbeider
25-2-1944 Vliet W. van
7-3-1944 Zwienen Klaas van
8-3-1944 Froom Albert waskbaas
8-3-1944 Hofman Jacob lânarbeider bombardemint by Soesterberch Sikehûs
8-3-1944 Holthof Wicher bakker
8-3-1944 Huysman Leendert jockey
8-3-1944 Sierp T.
8-3-1944 Vermeulen Willem Adrianus betonarbeider
9-3-1944 Bolten Nicolaas lânarbeider
10-3-1944 Storm Sjoerd helpbewarder
12-3-1944 Houtschilt Johannes Marinus monteur
12-3-1944 Korten Johan lânarbeider
20-3-1944 Boer Meine de lânarbeider lijen en brekme
21-3-1944 Frossink Brugt
22-3-1944 Brederveld Cornelis PTT-man
23-3-1944 Ruiter Gerrit de arbeider lijen en brekme
29-3-1944 Breedveld Wilhelm Hendrik
31-3-1944 Olthof Nicolaas lânarbeider lijen en brekme
12-5-1944 Made Johannes van der lasker
12-6-1944 Althuijzen Gerardus Pieter Casper slachter
18-6-1944 Huese Bernard Frans yngenieur
19-6-1944 Simons Jan Mathijs keapman
24-6-1944 Neuteboom L.
30-6-1944 Kamp Bastiaan Arie masine-bankwurker
5-7-1944 Zonneveld Simon Gerrit Johannes fabryksarbeider lijen en brekme
13-7-1944 Broer Jacob timmerman
13-7-1944 Heslinga Cornelis lânarbeider lijen en brekme
17-7-1944 Hensems Hendrik Johan gemeenteamtner ferjildingsmoard Leusderheide
17-7-1944 Kip Hendrik amtner ferjildingsmoard Leusderheide
17-7-1944 Klute Hendrikus Johannes Josephus kantoarbetsjinner ferjildingsmoard Leusderheide
17-7-1944 Warle Willem de kantoarman ferjildingsmoard Leusderheide
17-7-1944 Warle Willem de kantoarman ferjildingsmoard Leusderheide
17-7-1944 Wouters Jan kantoarman ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Eldert Johannes Antonie van meubelmakker ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Geuns Ernest George van NS-haadkommys ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Kropff Cornelis Franciscus besoarger
21-7-1944 Linssen Henricus Ignatius distrib. amtner ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Rodriguez Jozef Marius militêr ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Span Petrus timmerman ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Toussaint Christiaan Canisius ôfdielingssjef ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Treijtel Petrus Laurentius timmerman ferjildingsmoard Leusderheide
21-7-1944 Wagter Arp smid-bankwerker ferjildingsmoard Leusderheide
10-8-1944 Aerts Emilius Antonius lânarbeider
26-8-1944 Dooren Johannes van spielstersbaas
8-9-1944 Beek Wilhelmus Franciscus ter ferjildingsmoard Leusderheide
8-9-1944 Benger A. sportynstrukteur ferjildingsmoard Leusderheide
8-9-1944 Lambregts Albertus metaalarbeider ferjildingsmoard Leusderheide
9-9-1944 Klein ferjildingsmoard Leusderheide
9-9-1944 Kosterman ferjildingsmoard Leusderheide
9-9-1944 Marchal ferjildingsmoard Leusderheide
9-9-1944 Schneider ferjildingsmoard Leusderheide
16-9-1944 Spoel Martinus Johannes
20-9-1944 Hofland Antoon amtner
24-9-1944 Baan Albertus Jacobus van der ferjildingsmoard Leusderheide
24-9-1944 Beynum ferjildingsmoard Leusderheide
24-9-1944 Elzinga Gerardus kantoarman Represaillemoord Leusderheide
24-9-1944 Has Cornelis winkelman ferjildingsmoard Leusderheide
24-9-1944 Hendriks Arie Jacobus ynspekteur Ned. Boukas ferjildingsmoard Leusderheide
24-9-1944 Schol Petrus bakker Leusderheide
24-9-1944 Schol Willem skilder Leusderheide
24-9-1944 Timmers Willem Joseph Hubert Leusderheide
6-10-1944 Brons Johannes Coenraad amtner rykswettersteat bombardemint
13-11-1944 Rosbergen Kornelis Marinus hannelaar yn marmer fusillearre
18-11-1944 Breukelen Henricus van oannimmer ferjildingsmoard
18-11-1944 Dijk Hendrik van timmerman moard
18-11-1944 Dijk Henk van studint ferjildingsmoard
18-11-1944 Rijper Franciscus Gijsbertus A. amtner ferjildingsmoard
18-11-1944 Rijper Klaas Paulus kantoarman ferjildingsmoard
24-11-1944 Kolkman Hendrik oannimmer delsketten by transport
28-11-1944 Bergwerf Phulps lettersetter ferjildingsmoard
28-11-1944 Bronswijk J.C.J. monteur ferjildingsmoard
28-11-1944 Bulthuis Ubel Nonkes haadûnderwizer ferjildingsmoard
28-11-1944 Haeringen Arie van lânbouwer ferjildingsmoard Sjitbaan
28-11-1944 Haije Cornelis automonteur ferjildingsmoard
28-11-1944 Haije Phulps Engelbertus mitseler ferjildingsmoard
28-11-1944 Prins Johann skilder ferjildingsmoard Sjitbaan
28-11-1944 Reinke Eduard Johan fertsjintwurdiger ferjildingsmoard
28-11-1944 Rijper Sjouke predikant ferjildingsmoard
28-11-1944 Teisman Harm gemeentesekretaris ferjildingsmoard Sjitbaan
28-11-1944 Vries Andries de helpbesteller PTT ferjildingsmoard
6-12-1944 Rosier Johannes Paulus Christianus Cornelis keapman lijen en brekme
16-12-1944 Siedner Fedor fertsjintwurdiger
30-12-1944 Papendrecht D.A. van lijen en brekme
1-1-1945 Tjepkema Martinus Johannes hannelsagint
4-1-1945 Elsen A.L. van der 'beim Fluchtversuch erschossen'
7-1-1945 Langeraap Johannes direkteur molkfabryk lijen en brekma
10-1-1945 Lems Gerrit elektro-monteur lijen en brekme
10-1-1945 Smeenk A.L. lijen en brekme
11-1-1945 Schelt Meijndert van learling MTS lijen en brekme
12-1-1945 Jong Johan Frederik Gerard de kapper lijen en brekme
15-1-1945 Schaap A. lijen en brekme
21-1-1945 Renooy J.J. lijen en brekme
26-1-1945 Bordewijk Lourens Hendrik skipper lijen en brekme
5-2-1945 Aakster Pieter van den fusillearre ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Bekooij Jacob ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Best August Richard ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Beukman A. ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Courbois Lambertus túnman ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Dirks Joannes Gerardus Alphonsus Maria ûnderwizer ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Dool Dirk Floris van den túnder represaillemoord BW-Laan
5-2-1945 Duin Simon Roelof van hânweinferhierder ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Gool Johannes Franciscus van bôlebesoarger ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Heulen ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Kempen Johennes van kapper ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Knol Lodewijk studint ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Kok Antonius Waltherus metaalbewurker represaillemoord BW-Laan
5-2-1945 Valk Antonius Cornelis auto-lasker ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Visser Arie Teunis ynkeaper ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Visser Johannes Teunis sjef-ynkeaper ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Wiel Hendrik Jan van der learaar ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Wijfjes Johannes skilder ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Wijk Wouter van ferjildingsmoard BW-Laan
5-2-1945 Wijma Laurens wetterboukundige ferjildingsmoard BW-Laan
23-2-1945 Harteloh Johannes timmerman
27-2-1945 Klop Pieter
1-3-1945 Jacobs H. lijen en brekme
8-3-1945 Amerongen Albertus Antonius van molkbesoarger ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Beijersbergen Theodorus Johannes Cornelis slachter ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Bisschop Reinier kok ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Blauw Wolter C.C.D.-beamte ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Bolks Heine monteur ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Bomas Antonie Pieter ynstrumintmakker PTT ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Bosschieter Johannes Anthonius bankwurker V-Mann Sicherheitsdienst ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Burg J. v.d. plysjebe-amte ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Coster Herman Jacob kandidaatnotaris ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Court Onderwater Johannes Pompejus de studint ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Dadema Baroldus skroar CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Dalen Gerrit van kassier distribúsje ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Drop Cornelis bakker ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Elcus Frederik Hendrik Jan kapper ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Elsinga Folkert studint ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Gelder Jan Willem van typograaf ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Hazebroek Johannes Marinus sjauffeur-monteur ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Herwerden Jan Pieter Hondius van studint ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Hollebeek Johan Philip mitseler ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Hollebeek Nicolaas smid ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Hulstijn Jan Hendrik werktúchkundige KPM ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Jenny Albert Gustav amtner ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Jiskoot Bastiaan bankemploye ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Johanknegt Jan Coenraad yngenieur ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Keij Jacob ynspekteur fersekeringsmaatskippij ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Kersbergen Joh. kantoarman ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Koegler Hendrik Frederik Samuel arbeider CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Kramer Gerrit masinaal houtbewurker CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Kwanten Theodorus Johannes manufakturier ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Leijster Willem de branjehanler ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Möls Christiaan Cornelis wachtmaster by plysje ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Mulder Willem frederik leadjitter ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Nooy van der Kolff Arie Hessel Nooy van der ryksamtner ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Oberman Gerk studint ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Oranje Pieter arbeider ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Penning Frans Emile sportlearaar ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Pietersen Charles Gerard Jaques keapman ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Pot Pieter Jacobus amtner PTT ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Prins Jacques skroar ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Simons Pieter depothâlder ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Stranders Nathan musikus ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Talboo Theophile reizger ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Tiemens Karel Frederik Leonardus monteur CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Venis Johannes boekhanneler ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Verdonk Hendrikus Cornelis amtner CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Vlamings Adrianus Maria Cornelis Lucia kantoarman ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Winkel Hendrik Willem boukundige ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Wit Dirk de listemakker CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Wuijster Jan sjauffeur ferjildingsmoard Sjitbaan
8-3-1945 Zuur Jacobus leadjitter CPN ferjildingsmoard Sjitbaan
16-3-1945 Eastenryk Pieter Otto kantoarman lijen en brekme
18-3-1945 Jakobs Hendrik lijen en brekme
18-3-1945 Lingen Karel Frederik Engelbertus van der lijen en brekme
18-3-1945 Peterson A. van lijen en brekme
18-3-1945 Rombout Petrus Jacobus amtner ferjildingsmoard
18-3-1945 Roosjen Folkert learaar ferjildingsmoard
18-3-1945 Rosenboom Peter klerk NS ferjildingsmoard
18-3-1945 Zon Gijsbert van luchtklinker
20-3-1945 Boonzaijer Gerrit lânbouwer ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Elst Lambertus van maresjausee ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Geest Pieter Rutger de skildersfeint ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Gestel Derk van fabryksarbeider ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Kelderman Johannes kantoarman ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Lugthart Maarten Henricus boekhâlder ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Mekking Jan timmerman ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Rombout Ferdinand studint ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Veenendaal Barend skildersfeint ferjildingsmoard Appelweg
20-3-1945 Veenendaal Elbert kondukteur NS ferjildingsmoard Appelweg
24-3-1945 Steijger Jacob Christiaan
29-3-1945 Blij Cornelis van der betsjinner boekhannel lijen en brekme
30-3-1945 Koedijk Hermannus Johannus lânbouwer lijen en brekme
31-3-1945 Nieuwendijk Gijsbertus Cornelis lijen en brekme
3-4-1945 Swaanswijk Joseph Hendricus PTT-adjunktkommys dea dien Grensbeuk
5-4-1945 Luten Gerrit Jan lânbouwer lijen en brekme
11-4-1945 Hoogermolen Abraham Charles Christiaan assistint accountant lijen en brekme
14-4-1945 Simon Cornelis los-arbeider 'beim Fluchtversuch erschossen'/fermoarde Garaazje/bunker
24-4-1945 Roza Bastiaan Arie distribúsje amtner lijen en brekme
25-4-1945 Arends Gerrit transportarbeider/besoarger ferjildingsmoard
27-4-1945 Salm Nicolaas Hubertus van der lânbouwer

Keppelings om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]