Skrift (betsjuttingsside)

Ut Wikipedy

"Skrift" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

 • skrift, in systeem fan letters dat brûkt wurdt foar de skriftlike werjefte fan spraak
  • fonetysk skrift, in systeem fan letters wêrby't alle fokalen en konsonanten fonetysk werjûn wurde
 • skrift (aktiviteit), it skriuwen
 • skrift (styl), de styl fan skriuwen
  • blokskrift, in blokkige styl fan skriuwen wêrby't de letters los faninoar steane
  • geheimskrift, skriuwen yn koade, sadat inkeld ynwijden it lêze kinne
  • goatysk skrift, in styl fan skriuwen (fan Latynsk skrift) mei hoekige opsierde letters
  • hanskrift, skriuwen mei de hân (yn tsjinstelling ta printe letters)
  • moaiskrift of skienskrift, in styl fan skriuwen mei útsûnderlik sierlike letters
  • skeanskrift of kursyf skrift, in styl fan skriuwen wêrby't de letters skean skreaun (of printe) wurde
  • spegelskrift, skriuwen yn spegelbyldfoarm
  • steilskrift, in styl fan skriuwen wêrby't de letters rjochtop steane
 • skrift (font), in lettertype
 • skrift (learmiddel), in boekje mei lineëarre blanko siden dat benamme brûkt wurdt as learmiddel op skoallen


Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Skrift (betsjuttingsside).

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.