Oerlis:Wytsingen

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Wytsingen ??[boarne bewurkje]

Dit wurdt ek wol brûkt, binne likefolle siden dy't nei wytsingen as nei wytsings keppelje. (Myn staveringshifker fynt wytsingen wol goed, mar wytsings wurdt as ferkeard oanjûn). Ik soe sels wytsingen brûke, mar goed ik haw net echt foar it frysk leart. Theun 16 mai 2007, 22.51 (CEST)

Wytsingers haw ik ek sjoen. Ik soe it net witte. En it makket my ek net sa folle út, as wy mar konsekwent binne. Meist om my wol feroarje--Geoffrey 16 mai 2007, 23.41 (CEST)
Wytsingen stiet yn it wurdboek. Gjin reden foar, dit is gjin "-ling"-wurd. Mar de autoriteit jout dat oan. Aliter 17 mai 2007, 02.20 (CEST)
Ik sjoch no dat ek in frysk skiednisboek (Fryslâns Ferline ek wytsingen brûkt instee fan wytsings), dochs mar oeral wytsingen brûke? At ik ek efkes googelje dan fyn ik foar Wytsings hast allinnich mar ferwizings nei de wikipedy (as kloanen dêrfan) en by wytsingen fyn ik ek noch in pear oare websteeën mei in stikje oer de wytsingen. It liket my dat we dan wytsingen brûke moatte. Theun 20 jul 2007, 19.36 (CEST)
Ik sil moarn nochris in de bibleteek sjen --Geoffrey 20 jul 2007, 19.46 (CEST)
Douwe Kalma hat it yn syn Skiednis fan Fryslân oer de Wytsingen. Sille wy er dan mar dit der fan makke--Geoffrey 21 aug 2007, 13.25 (CEST)
Soe'k mar dwaan..Swarte Kees 21 aug 2007, 13.49 (CEST)

De Wytsingen hienen in kearngebiet mei de folgende lannen: Finlân, Yslân en Grienlân ?? (nêst de Skandinaviske lânnen)[boarne bewurkje]

Wêrom wurde Finlân nâm as part fan it kearngebiet? Finlân waard pas koloniseard troch Sweedske kolonisten oan it ein fan de 12e ieuw (lang nei de 'Viking Age'). Hjerder waard it wol bytiden besocht troch Skandinaviske keaplju/kaeplju mar de lokale befolking bestûng ût Finnen, Balten en yn it noarden de Saami(Lappen). Dizze folkeren hienen dochs hun eigen kultûr en identityt en dizze wie net Noard-Germaansk lykas de wurklike Wytsingen.

Grienlân en Yslân waarden koloniseard troch Wytsingen ût meinammen de Yarldommen fan Trondhiem en Rogalân (beide ût Noarwegen). Ik soe it dêrom net as kearngebiet rekkenje, mear as ekspansje gebiet. As oare fan dat soarte kolonisearde lânnen kinst tinke oan de 'lowlands' fan Skotlân (ek Angelsaksers gongen hjirhinne), Ruslân - hjir fermengden Wytsingen ût meinammen Svealân (midpart fan Sweden) sich mei de besteande Slaviske elite en foarme ûteinlik de 'Rus' (foarstedommen fan Kiëv en Novgorod)- en Normannië (stiet al yn de tekst).

gr, 77.163.72.111 13 feb 2009 23:29

Your card on the expansion of the Vikings ... (green) is false.[boarne bewurkje]

Look at Normandy, there is even a date: 911. Map, submitted by Toony on 21 November 2007, replaced by a drawing card, for Fraalambert January 13 2008. Which are copies of cards and Territories voyage of the Vikings, the director Bogdan Giuşcă / Wikipedia in 2005. This map incorrect (protected by copyright [sic], only a wasteland into wishes! What about the ethics of seeking always Wikipedia references), it is a recovery in crude map page 56 of the album, "The Vikings" by Michael Gibson (Editions Nathan 1977), which is a bad rehash of the sise p. 129, in "The Vikings" (editions Hatier 1966), which is a truncated map of the original English edition of "The Vikings" (Watts & Co ed. 1966), including a study of Etienne de Beaurepaire & Jean Adigard des Gautries (which you can see an excellent 34 page copy of "Heimdal" No. 1), also well reproduced in "Die Wikinger Saga," p. 30, Rudolf Pörtner, ed. Econ Verlag GmbH 1971 & 1974 Arthème Fayard, and P. 11 "Heimdal" No. 16, p. 9 No. 29, & p. 20 "Viking Normandie, ed. Copernic 1979, Jean Mabire / Georges Bernage / Paul Fichet p.90 and "The Vikings" by Maurice Gravier ed. Lidis 1984. If you are keen on history, you know that the future (High) Normandy was "sold" to the head Rollon Vikings in 911, by the French King Charles the Simple, where the Vikings had indeed conquered skillfully on the French. But what do we see? The green color, which locates, is put on the (Lower) Normandy ... So why not take the good cards in such a choice of editions? This lack of serious historical présageait it a lack of knowledge on the part of editors and / or editors of Wikipedia. For it is only 924, that Raoul of Burgundy (king of France in 923/936), the successor of Robert I (922/923), himself a replacement for Charles the Simple (922 imprisoned for having "sold" Normandy Eastern stupidly called Haute-Normandie nowadays), is forced to turn to cede Normandy Western (stupidly called Lower Normandy today, disregarding that dialect Norman Bass mean "servant") to Rollon. QED! So: Remove this pseudo card, which is historically false, misleading and geographically. The (High) Normandy fortunately does not form part of the "Large" Paris. Thank you! This request is justified and will not be debated. Shortly chaut me that this card is from a truncated administrator; tors when it fades in and withdraw the pseudo card. Gwyonbach To Normandy

Dizze anonym hat problemen mei Ofbyld:Vikingen tijd.png. Dat haw ik ek: de namme is min Nederlânsk, der is gjin keppeling nei de ferzje op nl: en de lisinsje is net opnaam; mar de anonym hat problemen mei it auteursjocht dat wy net oanjûn hawwe, mei it feit dat de kaartfeiten oarspronklik oernaam binne út boarnen dêr't er fan wol dat wy der de feiten út oarnimme en mei de nammen foar parten fan Normanje dy't wy op de side net brûke. Ik haw gjin idee hoe dat allegear pasje moat, mar syn argumint foar it protest is skynber dat neffens him it opnimmen fan jiertallen op de kaart oantsjutte soe dat ferskate parten fan de kaart ferskate tiden yn de skiednis werjaan soenen. It hat lykwols gjin doel te besykjen him dat dúdlik te meitsjen want hy is wis fan syn gelyk en wol der gjin diskusje oer.
At immen mear wit fan de skiednis fan de Wytsingen, dan soe dy de útlis fan de kaart útwreide kinne, mar ik ferwacht net dat de anonym it lêze sil. Aliter 15 jun 2009, 00.39 (CEST)

Kortet på utvidelse av vikingene ... (grønt) er falsk.[boarne bewurkje]

Se på Normandy, er det enda en dato: 911. Kart, innsendt av Toony 21. november 2007, erstattet av en tegning kort, for Fraalambert 13 januar 2008. Som er kopier av kortene og territorier voyage av vikingene, direktør Bogdan Giuşcă / Wikipedia i 2005. Dette kartet er feil (beskyttet av opphavsrett [sic], bare et wasteland inn ønsker! Hva om etikk søker alltid Wikipedia referanser), er det en utvinningsgrad på råolje kart side 56 av albumet, "The Vikings" av Michael Gibson (Editions Nathan 1977), som er en dårlig rehash av de sise side 129, i "The Vikings" (utgaver Hatier 1966), som er en avkortet kart over den opprinnelige engelske utgaven av "The Vikings" (Watts & Co ed. 1966), blant annet en studie av Etienne de Beaurepaire & Jean Adigard av Gautrais (som du kan se en utmerket 34 side kopi av "Heimdal" No 1), også godt gjengitt i "Die Wikinger Saga, s. 30, Rudolf Pörtner, red. Econ Verlag GmbH 1971 & 1974 Arthème Fayard og P. 11 "Heimdal" nr. 16, s. 9 nr. 29, og s. 20 "Viking Normandie, red. Copernic 1979, Jean Mabire / Georges Bernage / Paul Fichet p.90 og "The Vikings" av Maurice Gravier red. Lidis 1984. Hvis du er opptatt av historie, du vet at fremtiden (High) Normandie var "solgt" til hodet Rollon vikingene i 911, av den franske kongen Charles Simple, hvor vikingene hadde faktisk erobret skillfully på fransk. Men hva skal vi se? Den grønne fargen, som finner, er satt på (Lower) Normandy ... Så hvorfor ikke ta den gode kort i et slikt valg av utgaver? Denne mangelen på seriøs historie, ville det være en mangel på kunnskap om den delen av redaktører og / eller redaktører av Wikipedia. For det er bare 924, at Raoul av Burgund (kongen av Frankrike i 923/936), etterfølgeren av Robert I (922/923), selv en erstatning for Charles Simple (922 fengslet for å ha "solgt" Normandie Eastern stupidly kalt Haute-Normandie i dag), er tvunget til å slå til cede Normandie Western (stupidly kalt Nedre Normandie i dag, disregarding at dialekt Norman Bass bety "tjener") til Rollon. QED ! Så: Fjern denne pseudo-kort, som er historisk falsk, villedende og geografisk. De (høy) Normandy heldigvis ikke utgjør en del av "Large" Paris. Takk! Denne anmodningen er begrunnet, og vil ikke bli diskutert. Like chaut meg at dette kortet er fra en avkortet administrator; Tors når det fades inn og trekke pseudoefedrin kortet.

Ikke vær needlessly dumme, falske og endre kartet, for eksempel nettsteder engelsk, tysk, fransk og Israel har gjort på min forespørsel. Takk![boarne bewurkje]

Mitt navn er Óðinn-Hermoðr de Warenghien, aka Gwyonbach fra Rouen i Normandie. Skribent, forfatter av "La Clef des Runes. Katalog raisonné des Runes og Beth-Luis-nion ogom "(Nøkkelen runer. Begrunnet katalog til Runes og Beth-Luis-nion ogom.). Jeg vet hva jeg mener. Normandy er landet mitt og jeg kjenner hans historie og geografi.Gwyonbach 17 jun 2009, 15.18 (CEST)

Gwyonbach[boarne bewurkje]

Wat wol dizze meidogger allegear? Neffens my kloppet ús artikel wol aardich en stien der gien nuvere dingen yn. Hy mei om my it artikel wol oanpasse as tinkt dat it oars moat, mar as er gien Frysk kin moat er der fan ôfbliuwe. Dan hat it ommers ek gien doel, tinkt my. --Geoffrey 18 jun 2009, 00.00 (CEST)

Neffens him is der wat mis mei ien fan de ôfbylden. Mar om't er dat perfoarst dúdlik meitsje wol mei automatyske oersettings kin ik der gjin wiis út. Wy koenen it him freegje, mar hy kin dy talen sels net lêze, en hy einiget syn tekst yn alle talen mei dat er der tige wis fan is, en dat der gjin diskusje oer fierd wurde sil. Ja, dan wit ik net hoe't ik dy kaart ferbetterje moat. Aliter 18 jun 2009, 01.44 (CEST)
Hy docht dat net allinnich hjir, mar ek op in hiel protsje oare wiki's (sjoch hjir en hjir). Niiskrekt hat er fan in steward in global block krige om wat ôf te kuoljen. Wutsje 18 jun 2009, 02.57 (CEST)
Oars moatte wy dizze side mar in skoftsje skoattele. --Geoffrey 18 jun 2009, 09.05 (CEST)

To Gwyonbach[boarne bewurkje]

Hello: I fixed the card Bogdan. Please watch sites on french L'Anse aux Meadows, and Viking (I managed to drop the card in France Commons, but I can not do it on sites English, Dutch, Japanese and Israeli or Norsk bokmål it would be beneficial to Wikipedia, if you could do it. Thank you.Gwyonbach 20 jul 2009 11:26 (UTC)