Oerlis:Iuwskema

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Ik bin der net sa wis fan dat dizze kopkes in ferbettering binne: As part fan de tabel stiene se yn 'e midden, mar no net mear. Wie dat mei sin? En der wie ek wat nuvers mei de Ynterwiki-keppelings. Bart dat op alle siden?

Ik ben er niet zeker van dat deze kopjes een verbetering zijn: Als deel van de tabel waren ze gecentreerd, maar nu zijn ze dat niet mear. Was dat je bedoeling? En er was ook iets vreemds met de Interwiki-koppelingen. Gebeurt dat op alle pagina's? Aliter 22.58, 3 nov 2003 (UTC)

Dat met die kopjes heb ik uit standaardisatie-overwegingen gedaan. Die Interwiki-koppelingen... Hmmm... Eigenaardig. Zal wel weer een UTF-8 probleem zijn? Andre Engels 08.41, 4 nov 2003 (UTC)

As dat mei dy kopkes mei sin is, moat dan net de ûnderste tabel ek nei lofts? Of faaks moat foar beide tabellen width="100%" brûkt wurde, om't allinnich lofts rjochtsje it bytsje suterich like soe.

Als dat met die kopjes met opzet is, moet dan de onderste tabel ook niet naar links? Of misschien mot voor beide tabellen width="100%" gebruikt worden, omdat alleen links uitlijnen een beetje armoedig zou aandoen. Aliter 22.24, 5 nov 2003 (UTC)