Oerlis:Hindrik Gosses de Jong

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Dit stikje seit in soad oer Fyntyn, mar it foarstellen fan meidoggers heart op de Meidoggersside. Faaks kin Fyntyn sels efkes sjen wat ensyklopedyske ynformaasje is en wat persoanlike boadskippen? No foldocht it net oan de easken dy't oan Wikipedy-artikel steld wurde, sjoch hjir[1] foar neiere útlis,--Swarte Kees 18 jul 2010, 22.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Reaksje.

It spyt my, Swarte Kees, mar dat ik op dizze side oer Fyntyn skriuw is in fersin. En it binne ek gjin persoanlike boadskippen. Dat hie ik op de oerlosside fan Kening Alsgilles ek al útlein:

'De side Hindrik Gosses de Jong woe ik al hâlde, want dêr giet it net oer my as Fyntyn mar oer in âld-Tynjester mei in skiednis (lykas Kerst Húsman en Tsjeard Bottema). Ferjou my de ferliking mei de lêste.'

Ik skriuw oer dizze âld-Tynjester (al bin ik it sels) lyk as oer bgl. Henk Borger en aans Andries Idzerda: in stikje biografy en oars neat, liket my ta. Fyntyn 23 jul 2010, 14.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dei Fyntyn, no't it toch oer de persoan H.G. de Jong giet, haw ik mar sa frij west om it neffens Wikipedyôfspraken op te meitsjen. Jo moatte it my mar net kwea-ôf nimme, wy moatte ús op't lêst allegear wol oan ensyklopedykonvinsjes hâlde. It bliuwt jo fansels altiten frij stean om der ynhâldlik op te reagearen. It soe wol moai wêze as jo ris in begjin meitsje koenen mei in list fan publikaasjes. Folslein hoecht net perfoarst, jo kinne it altiten oanjaan as in karút. Groetnis, --Swarte Kees 24 jul 2010, 07.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

List mei publyk wurk[boarne bewurkje]

De oanpassings neffens de konvinsjes dy't ik wol nea kinnen leare sil, binne my bêst nei it sin. Tank. Ik haw de hannen al fol oan de ynhâld fan passende, ynformative teksten. Ek in keunst, bytiden in hûd fol wurk. Dan bin ik wiis mei alle help dy't ik dêrnjonken krij.

Ut myn list fan 'eigen wurk' haw ik in seleksje makke foar it artikel by dizze oerlisside. De titels binne fansels wat sy binne. De ûnderskriften moatte noch yn it Frysk oerset wurde. Mar ear't ik dêr oan begjin, wol ik wite oft it er sa wat op troch kin mei de list. Hjir komt er. Ik sjoch oars dat de fetsette titels yn myn Word-dokumint by it kopiearjen net sa oerkomme. Fr. gr. Fyntyn 1 aug 2010, 00.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Wiki-selectie uit Eigen werk van H(indrik) G(osses) de Jong (Underskriften moatte noch yn it Frysk oerset wurde)


Mammoet in de Zaanstreek (I en II) In: Nederlandse Gedachten, weekblad van de ARP, 17 en 24 februari 1968 (24e jrg. nrs 7 en 8)

Organisatie Leerplanontwikkeling. Commentaar op de Discussienota van de COLO Dit commentaar is ongewijzigd overgenomen door de Ned.Prot.Chr. Schoolraad en aangeboden aan de minister (zie de brieven van H.G. van den Doel), CPS nov 1971

Korte beschrijving van het Integratieprojekt mavo-lbo te Franeker Betreft de s.g Anna Maria van Schurman in Franeker), CPS 25 september 1972

Laat Doorgaan. Een diskussienota over geïntegreerd voortgezet onderwijs Met zeer uitgebreide literatuurlijst. De hoofdstukken I, III, en V zijn bijna geheel van de hand van H.G. de Jong, evenals het 'Ten geleide' en het 'Woord vooraf'. Hij verzorgde ook de eindredactie en de productie, Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (LPC=APS+CPS¬+KPC) november 1973

Mavontuur. Verslag van vijf jaar didactische begeleiding Betreft nascholing in de didactiek van de moderne wiskunde. Als secretaris van de Centrale Commissie Begeleiding Mavo Wiskunde (CCBMW), een samenwerkingsorgaan van het z.g. Mavoverband, de Onderwijsinspectie en de LPC was H.G. de Jong verantwoordelijk voor de eind¬red¬actie en productie, CCBMW 1974

The Franeker Mavo-Lbo Integration Project Hoofdzakelijk een vertaling van 'Korte beschrijving etc.' (zie boven) t.b.v internationale contacten, i.h.b. voor mede-fellows in de International Movement of Training on Educat¬ional Change (IMTEC, onderdeel van CERI/OECD o.l.v. de Noor Per Dalin), may 1974

S4: Support to Schools, being Social Systems Verslag van een presentatie in een Engelstalige conferentie met Per Dalin, IMTEC/OECD, oktober 1975

Elk middenschool-experiment is een langlopende geloof-, hoop- en liefde-show In: Inkom voor School & Bestuur, mei 1978

Zweedse impressies Co-auteur Jan Herman Meesters. In: Onderwijs en Opvoeding, APS maart 1980

Leraar op een middenschool: een vak met toekomst Rede bij de opening van het studiejaar 1980-’81 van de Nieuwe Leraren Opleiding 'Ubbo Emmius', zowel in Groningen als in Leeuwarden.: In: Nieuw zicht, blad van avo-sectie ABOP, 17 oktober 1980. Ook in: Mededelingenblad van Ver. van Docenten Lerarenopleidin¬gen, oktober 1980

Ek al emansipearre? Neerslag van de toespraak - deels in het Frysk - op 26 maart 1981 in de Burgemeester Harmsma school te Gorredijk t.g.v. de oprichting van de afdeling Fryslân van de Mid¬denschoolver. In de ondertitel was emancipatie getypeerd met: Wiis mei in oar en grutsk op jinsels. In: De Pompeblêden, 30 maaie 1981

Het moet nu maar eens uit zijn met het gescheiden onderwijs In: Hervormd Nederland, 9 januari 1982

Samenleven moet je op school al leren Openingshoofdstuk in de bundel 'Middenschool in zicht' (red. Ron Bezemer en Henk van der Molen), juni 1982

Zonder transplantatie geen systeemdoorbraak In: 'Spiegel op de toekomst', afscheidsbundel van de Innovatie Commissie Middenschool, bedoeld als 'laatste advies' (H.G. de Jong verzorgde tevens de eindredac¬tie en productie), 17 juni 1982

De nieuwe school voor het leven en samenleven In: Inkom voor School & Bestuur, september 1982

Om het behoud van het onaanzienlijke Toespraak voor vertegenwoordigers van Onderwijsbegeleidings¬diensten in Nederland tijdens een informatiedag van de LPC-voorlichtingsgroep IPE-M over Voortgezet Basisonderwijs, LPC 15 maart 1983

Onderwijs en bedrijfsleven zijn op elkaar aangewezen Interview, i.s.m. Henk van der Molen, met VNO-voorzitter Chris van Veen, n.b. enkele uren nadat de werkgevers en het kabinet Lubbers het z.g. Akkoord van Wassenaar hadden gesloten. In: CPS-blad juni 1984

Kees en Betty Boeke leefden zelf voor dat iedereen evenveel waard is in het samenspel In: Inkom voor School & Bestuur, oktober 1984

Kees Boeke voor vernieuwers een blijvend voorbeeld Lesgeven op school van Kees Boeke was wijze van leven Beide artikelen t.g.v. 'Kees en Betty 100'. Co-auteur Clan Visser 't Hooft In: CPS-blad, resp. oktober en december 1984

Arbeid: Armoede of Adeldom? In: CPS-blad december 1984

Onderwijs dat recht en billijk is - wie komt daarvoor op? In: CPS-blad oktober 1985

Onderwijs en Maatschappij. Een wisselend spel van krachten In: CPS 1946-1986. Christelijk onderwijs: een Perspectief (jubileumbundel 40 jaar Christelijk Pedagogisch Studiecentrum), hoofdstuk II behalve §2 en §4 gedeeltelijk, 21 november 1986 Het hoofdstuk begint met jeugdherinneringen aan het geboortedorp (De Tynje) en de School met den Bijbel daar..

Ode aan de kunstenaars van 1944-1948 Bijdrage aan het reünieboekje van de chr. mulo/mavo in Heerenveen, mei 1987

Kwaliteit van school schuilt in haar vormingskracht In: CPS-blad augustus 1987 Ook in: Modem (van de Lerarenopleiding VU), januari 1989

Yes, we have no bananas! Mooi geïllustreerde maar onvolledige en verminkte tekst in: Modem (Lerarenopleiding VU), maart 1990 Correct herdrukt in: Modem juni 1990

Progressieve scholen in bedrijf In: Van Twaalf tot Zestien nr 14 pp 8-12, zomer 1990

Klarinetten, wat binne dat, pake? Herinneringen aan de mooie jaren bij 'it musyk fan De Tynje'. Iin: Jubileumuitgave 1905-1995 van chr. muziekver. De Bazuin, november 1995

Doe't Drachtsters noch gewoan dienen Biografisch relaas (grotendeels in het Frysk) met gespiegelde groepsfoto. In het reünieboekje 'Lotgeval¬len klas 2 Koningin Julana Kweek¬school', Drac¬hten 5 september 1998

Wie it net in soadsje, ju Jeugderinneringen, i.h.b. aan de oorlogsjaren op De Tynje , juli 2003

H.G. de Jong publiceerde meer colums, artikelen en commentaren in de onderwijs- en dagbladpers, o.a. in dagblad Trouw.

De opmaak is wol sa'n bytsje klear, dan hoege jo dêr net mei om te griemen. As jo sels de oersetting noch dogge is it klear. Groetnis, --Swarte Kees 1 aug 2010, 10.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Reaksje foar Swarte Kees[boarne bewurkje]

It komt mei it lêste sturtsje ek foar de bakker. En tank dat jo al in eintsje ferfryske hawwe.

De frou is slim wiis mei de frysktalige side Baak, har berteplak. Ik woe efkes omtinken jaan oan de k/ts- of k/tsj-konversje dy't hjir ek bliken docht. Bûten Baak binne der twa (West-)Fryske Beetsen. Beets njonken De Tynje hiet earder Beke en de warren dêre binne no noch de Beksterwarren.

Hoe hawwe jo de oersetting fan de Hollânske Wiki-tekst yn it Frysk sa gau klear krigen? Is dêr in keunstje op útfûn of moat it allegearre mei de de hân en it ferstân? Ik wol dat graach wite, want de side De Tynje moat fansels yn 2010 noch oarsom oerset wurde. Fr. gr. Fyntyn 2 aug 2010, 15.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Keunsten hawwe in eigen side op de Wikipedy, it oersetten giet gewoan mei de (2) fingers en de holle(1). Ik sil de rest wol efkes oersette, dan is soks mar wer dien. As jo plannen hawwe om de Fryske wikyside streekrjocht oer te setten foar de Hollânske Wikipedia te setten, soe dat wolris ôffalle kinne. As se it dêr sa oannimme, soe it my tafalle, mar soks kin fansels wol. It giet dêr meastentiids net sa gemoedlik om en ta as by ús, se ha meastal wol wat te snakken. Mar jo kinne it fansels besykje. Dat fan dy meardere Beetsen moatte jo fierders sels mar efkes teplak bringe.--Swarte Kees 2 aug 2010, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dan sitte dy twa fingers al oan in tige losse pols (2x). Kin de holle dat byhâlde? Oars nochris tank foar it ferfryskjen fan de list.

Ek tank oan Drewes foar de lytsere en gruttere oanpassings fan de tekst. Ik sil sels ek noch in pear oanbringe en dan is it moai sa. Op myn Fyntyn-oerlisside sil ik reagearje op jimme en op Kening Aldgilles. Fyntyn 3 aug 2010, 18.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dizze put is der ek út[boarne bewurkje]

Bêste Drewes en Swarte Kees, Ik haw al wer in flaterke stean sjoen, mar it is my wol goed sa. Faaks moar de opmaak oanpast wurde, mar dêr binne jimme sa betûft yn. Ik sit al dagen te wrakseljen mei in flapdoaze (laptop) dy't net omlyk wol. Tige tank en oant ...? op in oare side Fyntyn 6 aug 2010, 13.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]