Oan west

Ut Wikipedy

Oan west is in útdrukking yn it keatsen dy't brûkt wurd at faak yn it perk de foarynse de bal skampt wêrnei de achterynse de bal útslacht, dit kin ek yn it tuskenspul barre. Ek wurdt de útdrukking brûkt at de bal yn 'e flecht in spiler (meistanner as tsjinstanner) oan 'e lea rekket, dit wurdt ek wol oan 'e bealch neamd.