List fan Fryske healsuffiksen

Ut Wikipedy

It healsuffiks is in taalkundich foar- as efterheaksel. It Frysk hat de neikommende healsuffiksen:

 • -ark
  • skipper(s)-ark, skriuw-ark


 • -baas
  • fjochter(s)baas, Jelmer-baas


 • -boel
  • sân-boel, snie-boel


 • -boer
  • griente-boer, sigare-boer


 • -brot
  • papier-brot, snie-brot


 • -fol
  • grôt-fol, heal-fol


 • -guod
  • snobbers-guod, mande-guod


 • -man
  • krante-man, pútsje-man


 • -mannich
  • dei-mannich, kear-mannich


 • mantsje-
  • mantsje-do, mantsje-mosk


 • -muoi
  • grytsje-muoi, saske-muoi


 • -oan
  • amper-oan, stadich-oan


 • -om
  • gysbert-om, piter-om


 • -spul
  • boerd-spul, griente-spul


 • wyfke-
  • wyfke-do, wyfke-mosk