Holle

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Anatomy fan de minsklike holle

De holle fan in wêzen (minsk of bist) is (anatomysk sjoen) it boppeste part fan it lichem dat de harsens, de eagen, earen, noas en mûle befet. By bisten wurdt dit almeast de kop neamd. De holle soarget dêrmei foar sintugen as sjen, hearren, priuwe en rûke. By bisten wurdt meastentiids sein fan kop en net fan holle, útsein in hynder dat as in eal dier beskôge wurdt. Guon simpele dieren hawwe gjin holle.

By de minsk wurdt de foarkant fan de holle, wêr't de eagen, earen, noas en mûle sit wurdt it antlit neamd.