Himel

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
De himel. Gravure fan Gustave Doré, yllustraasje by Dante's De goadlike komedy

De himel kin ferskate betsjuttings hawwe. It wurdt brûkt om it blauwe himelferwulft, de wolkens of de romte, somtiids ek wol útspansel, mei oan te tsjutten. Fierders is de himel in godstsjinstich betinksel dêr't in plak, besteanssfear of mentale tastân mei bedoeld wurdt en dêr't guon nei de dea hinne gean at sy goed libbe hawwe.