Springe nei ynhâld

Gegeven

Ut Wikipedy

Hjoed-de-dei kinne jo by kompjûtergegevens (lêste part is in hollanisme) tinke oan alle feitlikheden dy't yn kompjûterkoaden - ien-/nulkoaden - te beskriuwen binne. Sa binne der byld-, lûd-, tekst- en rekkenfeitlikheden.

Bygelyks in byldtriem omfettet alle kompjûterkoaden dy't nedich binne om in ôfbylding mei de kompjûter op it skerm of op de printer te setten. De basis foar dy triem binne noch altyd de ien-/nulkoaden dy't al brûkt waarden doe't de kompjûter allinne noch mar yn byld wie as rekkenreau.

De eardere hurde pûnskaartsjes fan de Girotsjinst litte mei 'gatsjes/gjin gatsjes' moai sjen hoe ienfâldich ien-/nulkoaden har beskriuwe lieten yn de praktyk. By it lêzen foel troch it iene ljocht en troch it oare net en sa kaam de 'taal' fan de kaartsjes yn de kompjûter.