Foarum (wurkgroep)

Ut Wikipedy

Wurkgroep Foarum wie in groep dy't tusken 1995 en 1999 mear noardlik selsbestjoer bepleite.

Untwikkele him fan in diskusjegroep ta in politike beweging. Beëage listlike Teun Jan van Zanen soe yn 1998 mei Nieuw Foarum oan de ferkiezings meidwaan, mar troch te min jild en te min sympatisanten út de trije noardlike provinsjes gie dat net troch.

Doelstellings wiene bygelyks it brûken fan in diel fan de ierdgasopbringsten foar it noarden en it feilich stellen fan de Langman-miljarden foar it Noarden. In diel fan de doelstellings waard ek neistribbe troch de Fryske FNP en it Drintske OPD.