Duvelsaai

Ut Wikipedy
Duvelsaaien fan de Inketfiskswam

Mei in duvelsaai of heksenaai wurdt it fruchtlichem ornearre fan de stjonkswammen. Ut it duvelsaai komt de poddestoel.

Neffens it folksleauwe soe de duvel de aaien lein hawwe. Duvelsaaien komme foar by stjonkswammen, traljestjonkswammen en inketfiskswammen.