De jure

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

De jure, yn klassyk Latyn skreaun as de iure, is in oantsjutting dat neffens it rjocht betsjut. It begryp stiet foar it begryp de facto oer, dat soksawat as "winliken" betsjut. De jure en de facto wurde yn de betsjuttenis fan formeel en yn de praktyk brûkt, wannear't men politike of juridyske tastannen beskriuwt.