Berjocht:Side fan de wike/wike 38

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Tekening fan Tasitus.

De Romeinske histoarikus Publius Kornelius Tasitus wie de earste skriuwer dy't ferslach die oer in Germaansk folk dat hy de Frisii neamde en dêr't de Friezen nei bedoeld binne. Troch syn boek De origine et situ Germanorum ofwol 'Germanen' kaam in ein oan de prehistoarje fan Fryslân. Fan de Romeinske histoarisy wurdt er sjoen as de grutste. Hy skriuwt oer de keizers en machthawwers fan syn tiid mar ek oer persoanen fan minder belang en jout dêrmei in prachtich ynsjoch yn it libben fan syn tiid.

Lês mear ...