Berjocht:Nedige siden oer froulju

Ut Wikipedy

Wy hawwe in hiele lange list makke mei in oersjoch fan froulju dêr 't noch gjin side op de Fryske wikipedy oer bestiet. Kinst de list as ynspiraasje brûke om in nij artikel te skriuwen. Hjirûnder kinst de diellisten besjen: sa kinst ienfâldich per ûnderwerp besjen hokker froulju noch gjin side hawwe en helpe dize froulju wat sichtberder te meitsjen op wikipedy

By de resultaten binne nochal wat wees-siden, dat wol sizze dat hast gjinien der op telâne komt omdat der net linkt wurdt yn oare siden. Tinkst derom dyn artikel, op te nimmen yn de biografy-list, by de ~dei en ~jier (yn gefal fan ferstoarne persoanen ek dy data).

Listen fan Froulju sûnder side