Springe nei ynhâld

Androanikus fan Roados

Ut Wikipedy

Androanikus fan Roados (fl. 60 f.Kr.) wie in Gryksk filosoof út de 1e iuw f.Kr.

Androanikus hie ûnder de hearskippij fan de Romeinske diktator Sulla in liedingjouwende rol yn de Peripatetyske Skoalle dy't sawat 3 iuwen earder oprjochte wie troch Aristoteles. Fan syn eigen opfettings binne gjin skriftlike wurken oerlevere, hy tanket syn bekendheid yn de skiednis troch syn fertsjinste as útjouwer fan it wurk fan Aristoteles en betinker fan de it wurd Metafysika.

Yn de jierren nei de dea fan Aristoteles wie in protte fan syn skreaune wurken fuort rekke. Yn de teksten dy't oerlevere binne fan Strabo en Plutarchus wurdt it paad skreaun dat de ferskillende wurken fan Aristoteles ôflein hawwe. Tsjin de tiid dêr't Androanikus yn libbe wienen alle dialogen - de ienige wurken dy't troch Aristoteles sels útjûn wienen - al foarfêst ferlern gongen. Androanikus slagge der lykwols yn om fia de Romeinske taalgelearde Tyrranion beslach te lizzen op kopyen fan lesteksten fan Aristoteles syn folgelingen. Dizze stikken waarden troch him ferfolgens systematisearre, oardere en dêrnei útjûn yn it Latyn. Neffens guons befetsje dat 'sammele wurk' noch mar 1/5 yn totaal fan alle troch Aristoteles skreaune teksten. Troch Androanikus waard by de útjefte ek noch in eigen kommentaar foege fan Aristotels syn lear, mar dizze is fuort rekke.

By de útjefte fan it wurk fan Aristoteles hat Androanikus ek besocht in oardening oan te bringen binnen it wurk. Dêrút is de term 'Metafysika' úteinlik ûntstean. De 10 boeken hannele oer dat ûnderwerp en waarden katalogisearre ûnder de namme 'Ta meta ta fysika', wat frij oersetten wurde kin mei: 'dat wat op de fysika folget'.