Album

Ut Wikipedy

"Album" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

 • album (boek), in bân dêr't ferskate tekstuële of yllustrative dingen fan in beskaat sjenre yn sammele binne
 • album (muzyk), in cd mei in stikmannich lieten derop
  • studio-album, in 'regulier' muzykalbum dat opnommen is yn 'e studio
  • gelegenheidsalbum, in muzykalbum ta gelegenheid fan it ien of oar, lykas in krystalbum
  • konsertalbum, in muzykalbum dêr't in live-konsert op opnommen is
  • sammelalbum, in muzykalbum dêr't de grutste hits fan in artyst op gearbrocht binne
 • album (stripferhaal), in kompleet stripferaal
 • album (Rome), in oankundigingsboerd yn it âlde Rome mei û.o. listen fan beneamde funksjonarissen


Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Album.

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.