Affiks

Ut Wikipedy

In affiks is in morfeem dat op himsels gjin betsjutting hat, dat oan in oar wurd taheakke wurde kin. Troch it ta te heakjen oan in besteand wurd kin der fan it besteande wurd in tiidwurd of eigenskipswurd makke wurde. Soms wurdt der brûkme makke fan affiksen om froulike wurden te meitsjen.

Der binne ferskate soarten affiksen:

  • Produktive affiksen
  • Ymproduktive affiksen (affiksen dy't net of amper mear brûkt wurde om nije wurden mei te foarmjen)
  • Healsuffiksen
  • Partikels