Spanning (ferhaal)

Ut Wikipedy

In belangrike reden om as lêzer fierder lêze te wollen yn in roman of in ferhaal, is dat dy witte wol hoe't it ôfrint. Der binne ferskillende techniken om spanning yn in ferhaal te bringen.

  • Op in hiel spannend momint ophâlde fan fertellen en mei in oare ferhaalline fierdergean;
  • De ûntknoping útstelle troch it ferhaal te fertraagjen mei fertragingstechniken;
  • Soargje dat de lêzer mear wit as it personaazje dêr't er oer lêst;
  • De lêzer misliede troch ynformaasje te jaan dy't letter net wier blykt te wêzen;
  • Fragen oproppe dy't pas folle letter beäntwurde wurde.