Ferskil tusken ferzjes fan "Evenhoevigen"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
L
L (red)
| scope="row" style="width: 50%; background-color: Honeydew;" | {{Stambeam2}}
* skift '''evenhoevigen''' (''Artiodactyla'')
** ûnderskift [[baarcheftigen]] (''Suina'')
*** famylje [[bargen]] (''Suidae''): 19 soarten
*** famylje [[pekarys]] (''Tayassuidae''): 4 soarten
*** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[Sanitheriidae]]'' †
** ûnderskift [[ylpoatigen]] (''Tylopoda'')
*** famylje ''[[Anoplotheriidae]]'' †
*** famylje ''[[Oromerycidae]]'' †
*** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[Xiphodontidae]]'' †
** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[walfiskeftigen en wjerkôgerswalbaarcheftigen]] (''CetruminantiaArtiofabula'')
*** rangleas taksonûnderskift [[walhoarseftigenbaarcheftigen]] (''CetancodontamorphaSuina'')
**** skaaifamylje ''[[Achaenodonbargen]] (''Suidae''): 19 soarten
**** skaaifamylje ''[[Andrewsarchuspekarys]] (''Tayassuidae''): 4 soarten
**** skaai{{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[SiamotheriumSanitheriidae]]'' †
***** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[walfiskdierenwalfiskeftigen en wjerkôgers]] (''CetaceomorphaCetruminantia'')
**** famylje ''[[Entelodontidae]]'' †
**** rangleas takson [[walhoarseftigen]] (''Cetancodontamorpha'')
**** {{Stambeam2/ein tûke}}ûnderskift [[nylhoarsen en walfiskeftigen]] (''Whippomorpha'' of ''Cetancodonta'')
***** boppefamyljeskaai ''[[DichobunoideaAchaenodon]]'' †
****** famyljeskaai ''[[CebochoeridaeAndrewsarchus]]'' †
****** famyljeskaai ''[[DichobunidaeSiamotherium]]'' †
****** famylje ''[[HelohyidaeEntelodontidae]]'' †
****** {{Stambeam2/ein tûke}}famyljeûnderskift ''[[Mixtotheriidaenylhoarsen en walfiskeftigen]] (''Whippomorpha'' of ''Cetancodonta'')
****** boppefamylje ''[[nylhoarseftigenDichobunoidea]] (''Hippopotamoidea'')
******* famylje ''[[AnthracotheriidaeCebochoeridae]]'' †
******* {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[nylhoarsenDichobunidae]] (''Hippopotamidae''): 2 soarten
******* famylje ''[[AmphimerycidaeHelohyidae]]'' †
***** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[walfiskdieren]] (''Cetaceomorpha'')
******* {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[RaoellidaeMixtotheriidae]]'' †
****** {{Stambeam2/ein tûke}}tuskenskiftboppefamylje [[walfiskeftigennylhoarseftigen]] (''CetaceaHippopotamoidea'')
******* famylje ''[[HypertragulidaeAnthracotheriidae]]'' †
******* lytsskift [[bleinwalfisken]] (''Mysticeti'' of ''Mystacoceti''): 15 soarten
******** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[dwerchwalfiskennylhoarsen]] (''CetotheriidaeHippopotamidae''): 2 soarten
******** famylje{{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte walfiskenwalfiskdieren]] (''BalaenidaeCetaceomorpha'')
******** famylje ''[[finfiskenRaoellidae]] (''Balaenopteridae'')
******** {{Stambeam2/ein tûke}}famyljetuskenskift [[grize walfiskenwalfiskeftigen]] (''EschrichtiidaeCetacea'')
******** lytsskift [[oerwalfiskenbleinwalfisken]] (''ArchaeocetiMysticeti'' of ''Mystacoceti''): 15 soarten
********* famylje ''[[Ambulocetidaedwerchwalfisken]] (''Cetotheriidae'')
********* famylje ''[[Basilosauridaeechte walfisken]] (''Balaenidae'')
********* famylje ''[[Pakicetidaefinfisken]] (''Balaenopteridae'')
********* {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[Protocetidaegrize walfisken]] (''Eschrichtiidae'')
******** {{Stambeam2/einlytsskift tûke}}famylje ''[[Remingtonocetidaeoerwalfisken]] (''Archaeoceti'')
********* famylje ''[[Ambulocetidae]]'' †
******* {{Stambeam2/ein tûke}}lytsskift [[toskwalfisken]] (''Odontoceti''): ±75 soarten
********* boppefamyljefamylje ''[[dolfyneftigenBasilosauridae]] (''Delphinoidea'')
********* famylje ''[[brúnfiskenPakicetidae]] (''Phocoenidae'')
********* famylje ''[[dolfinenProtocetidae]] (''Delphinidae'')
********* {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[grindelingdolfinenRemingtonocetidae]] (''Monodontidae'')
******** {{Stambeam2/ein tûke}}lytsskift [[toskwalfisken]] (''Odontoceti''): ±75 soarten
******** boppefamylje [[Yndyske rivierdolfinen en sibben]] (''Platanistoidea'')
********* famyljeboppefamylje [[haaietoskdolfinendolfyneftigen]] (''SqualodontidaeDelphinoidea'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[Yndyske rivierdolfinenbrúnfisken]] (''PlatanistidaePhocoenidae'')
********** boppefamyljefamylje [[potfiskeftigendolfinen]] (''PhyseteroideaDelphinidae'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[dwerchpotfiskengrindelingdolfinen]] (''KogiidaeMonodontidae'')
********* {{Stambeam2/ein tûke}}famyljeboppefamylje [[potfiskenYndyske rivierdolfinen en sibben]] (''PhyseteridaePlatanistoidea'')
********** famylje [[haaietoskdolfinen]] (''Squalodontidae'') †
******** boppefamylje [[Sineeske rivierdolfinen (boppefamylje)|Sineeske rivierdolfinen]] (''Lipotoidea'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[SineeskeYndyske rivierdolfinen]] (''LipotidaePlatanistidae'') mooglik †
********* boppefamylje [[spitssnútdolfyneftigenpotfiskeftigen]] (''ZiphioideaPhyseteroidea'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[spitssnútdolfinendwerchpotfisken]] (''ZiphidaeKogiidae'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}boppefamyljefamylje [[Súdamerikaanske rivierdolfinenpotfisken]] (''InioideaPhyseteridae'')
********* famyljeboppefamylje [[OrinokodolfinenSineeske rivierdolfinen (boppefamylje)|Sineeske rivierdolfinen]] (''IniidaeLipotoidea'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[LaSineeske Platadolfinenrivierdolfinen]] (''PontoporiidaeLipotidae'') mooglik †
********* boppefamylje [[spitssnútdolfyneftigen]] (''Ziphioidea'')
*** {{Stambeam2/ein tûke}}ûnderskift [[wjerkôgers]] (''Ruminantia'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[Sanitheriidaespitssnútdolfinen]] (''Ziphidae'')
**** tuskenskift [[hoarnleazen]] ''Tragulina''
********* {{Stambeam2/ein tûke}}boppefamylje [[YndyskeSúdamerikaanske rivierdolfinen en sibben]] (''PlatanistoideaInioidea'')
***** famylje ''[[Amphimerycidae]]'' †
********** famylje ''[[ArchaeomerycidaeOrinokodolfinen]] (''Iniidae'')
********** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[dwerchhartenLa Platadolfinen]] (''TragulidaePontoporiidae''): 6 soarten
**** {{Stambeam2/ein tûke}}ûnderskift [[nylhoarsen en walfiskeftigenwjerkôgers]] (''Whippomorpha'' of ''CetancodontaRuminantia'')
***** famylje ''[[Hypertragulidae]]'' †
***** famyljetuskenskift ''[[Lophiomerycidaehoarnleazen]] ''Tragulina''
****** famylje ''[[ProdremotheriidaeAmphimerycidae]]'' †
****** famylje ''[[ProtoceratidaeArchaeomerycidae]]'' †
****** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[Praetragulidaedwerchharten]] (''Tragulidae''): 6 soarten
****** famylje ''[[Hypertragulidae]]'' †
**** {{Stambeam2/ein tûke}}tuskenskift [[hoarndieren]] (''Pecora'')
****** famylje ''[[ClimacoceratidaeLophiomerycidae]]'' †
****** famylje ''[[gaffelantilopenProdremotheriidae]] (''Antilocapridae''): 1 soarte
****** famylje ''[[GelocidaeProtoceratidae]]'' †
****** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje ''[[harteftigenPraetragulidae]] (''Cervidae''): 49 soarten
***** {{Stambeam2/ein tûke}}ûnderskifttuskenskift [[wjerkôgershoarndieren]] (''RuminantiaPecora'')
***** famylje [[holhoarnigen]] of hoarnfee (''Bovidae''): 135 soarten
****** famylje ''[[HoplitomerycidaeClimacoceratidae]]'' †
****** famylje ''[[Leptomerycidaegaffelantilopen]] (''Antilocapridae''): 1 soarte
****** famylje ''[[muskushartenGelocidae]] (''Moschidae''): 7 soarten
****** famylje ''[[Palaeomerycidaeharteftigen]] (''Cervidae''): 49 soarten
****** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[sjiraffenholhoarnigen]] enof okapys]]hoarnfee (''AntilocapridaeBovidae''): 2135 soarten
****** famylje ''[[Hoplitomerycidae]]'' †
****** famylje ''[[EntelodontidaeLeptomerycidae]]'' †
****** famylje [[bargenmuskusharten]] (''SuidaeMoschidae''): 197 soarten
****** famylje ''[[Palaeomerycidae]]'' †
****** {{Stambeam2/ein tûke}}tuskenskiftfamylje [[hoarndierensjiraffen en okapys]] (''PecoraAntilocapridae''): 2 soarten
{{Stambeam2/ein}}
|-

Navigaasjemenu