Ferskil tusken ferzjes fan "Karel F. Gildemacher"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
red
(red)
* ''De stad om. De oude straatnamen van Sneek''. 56 siden mei kaart. De Jouwer. (2009)
* ''Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân'', 368 siden, Ljouwert (2008)
* ''Friese Plaatsnamen, Alle steden, dorpen en gehuchten'' <small> ISBN : 9789033006432 </small> (288 siden, (2007)
* ''Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen'' (with J.H.P. van der Vaart). 239 siden. Utert, (2007).
* ''Schymp off Erenst''. K.F. Gildemacher and H.D Meijering eds. 48 siden. De Jouwer, 2006.
* ''Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân''. Yn: Naamkunde 35, 43-61, 2005/2006.
* ''Honderd jaren. Impressies van een waardenvolle reis''. 189 siden. Ljouwert, 2004.
* ''Intern lokaliserende preposities in Oudfriese oorkonden''. Yn: Naamkunde 35, 117-149 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam, 2003)
* ''Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden''. Yn: [[It Beaken]] 65, 145-180, (2003).
* ''Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000''. 336 siden. Ljouwert, 2003
* ''West Frisian Place-Names''. Yn: Handbook of Frisian studies, 155-170. H.H. Munske ed. Tübingen, 2001
* ''Frysk yn it heger ûnderwiis yn Fryslân''. Yn: Bijzonder bysûnder, 75-79. K.F. Gildemacher e.o. eds. Ljouwert, 1999.
* ''Friese Naamkunde''. Yn: Naamkunde 31, 39-68 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam, 1999)
* ''Tussen Rijswit & Spanjolen. Drukkerijen in Fryslân''. 83 siden. Ljouwert, (1999).
* ''The booming of Aldehaske recorded in names?'' Yn: Festschrift Århammar (Nowele 28/29, 151-170). H.F. Nielsen e.o. eds., Odense 1996.
* ''Skiednis fan de Fryske Nammekunde''. Yn: Skiednis fan de Fryske Taalkunde. A. Hoekstra e.o. eds., Ljouwert (1996).
* ''Vrouwennamen in het begin van de 16de eeuw in Wymbritseradeel (Friesland)'', Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 131-150 (1995).
* ''Namenkundliche Studien zum Germanenproblem''. (J.Udolph) - bookreview -. Ýn: Naamkunde (Magazi­ne of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 103-108 (1995).
* ''The Frisian Language in the Netherlands'' (in coöperation with Alex M.J.Riemersma). InYn: Teacher training of Minority Languages for primary and secundary education. A. Dekkers e.o. eds. Volume 3, 553-587 (1995).
* ''Frisian In: The lesser used languages and Teacher Education: Towards the promotion of the European dimension'', 128-132. Eilis ni Dheaá e.o. eds. Limerick. (1995)
* ''Voor- en familienamen in Nederland (R.A. Ebeling)'' - bookreview - Yn: It Beaken 56: 59-61 (1994).
* ''Kroniek (of onomastic studies in Friesland). Several articles since 1993'' Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 1993
* ''Waternamen in Friesland''. Diss. University of Amsterdam. 609 siden. with a summary in Frisian and English. Ljouwert, 1993.
* ''One Place, Two Names. Some Notes on Toponomastics in a Bilingual Community. Paper presented on the Fourth Interna­tional Conference on Minority Languages'', Ljouwert 1989, (1992).
* ''Fryske literatuer. Investigations on possibilties to improve the reading of Frisian books''. Report Province of Fryslân number 193. Ljouwert, 1992. 33 siden.
* ''Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 / Het plaatsnamenboek (R.E. Künzel e.a. / G. Van Berkel e.o.)'' - bookreview - Yn: It Beaken 52: 151-154 (1990).
* ''Nammen en nammen. In lyts ûndersyk nei in tal aspekten fan de relaasje tusken taalgebrûk en nammejouwing''. Yn: Fryske Nammen (Onomastic publication Frisian Academy) 8: 8-22. Ljouwert, 1989.
* ''EB MANIBCCHNEPZ ZUZ GK ZNIJKRC''. Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1988, 14-18
* ''Wurd en namme yn guon 19e- en ier 20e-ieuske Fryske spraak­learen, wurdboeken en nammelisten.'' InYn: Us Wurk 36: 112-124 (1987).
* ''Wurkboek Aldfrysk''. 124 siden, Ljouwert, 1987.
* ''As it bistje mar in namme hat? In ûndersyk nei it jaan fan foarnammen yn de gemeente Haskerlân fan 1923 oant en mei 1983.'' Yn: N.R.Århammar e.o. eds. Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúd­zjes. Assen, 1984, 311-322
56.981

bewurkings

Navigaasjemenu