Ferskil tusken ferzjes fan "Karel F. Gildemacher"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
(publikaasjes der by)
* ''Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân''. Yn: Naamkunde 35, 43-61, 2005/2006.
* ''Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698'' (D.J. van der Meer) - bookreview - Yn: It Beaken 67: 120-124, 2005.
* ''Gewässernamen'' (with A.P.[[Arjen Versloot]] and R.A. Ebeling). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Waternamen'' (with A.P. Versloot). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Wetternammen'' (with A.P. Versloot <small> ISBN: 90-77948-02-3 </small>). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Nammen fan Haskerlân''. Yn: K.F.Gildemacher e.o. eds. Has­kerlân, in tal bydragen ta de skiednis. Ljouwert, 1990, 79-141.
* ''Nammen en nammen. In lyts ûndersyk nei in tal aspekten fan de relaasje tusken taalgebrûk en nammejouwing''. Yn: Fryske Nammen (Onomastic publication Frisian Academy) 8: 8-22. Ljouwert, 1989.
* ''EB MANIBCCHNEPZ ZUZ GK ZNIJKRC''. Yn: JaarboekJierboek Museum Johannes Hesselhûs 1988, 14-18
* ''Wurd en namme yn guon 19e- en ier 20e-ieuske Fryske spraak­learen, wurdboeken en nammelisten.'' In: Us Wurk 36: 112-124 (1987).
* ''Wurkboek Aldfrysk''. 124 siden, Ljouwert, 1987.
* ''As it bistje mar in namme hat? In ûndersyk nei it jaan fan foarnammen yn de gemeente Haskerlân fan 1923 oant en mei 1983.'' Yn: N.R.Århammar e.o. eds. Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúd­zjes. Assen, 1984, 311-322
* ''Van een Nieuwe Schipsloot en de Oude Schipsloot''. Yn: JaarboekJierboek Museum Johannes Hesselhûs 1980, 27-32. (1981)
* ''Wymbritseradiel. Skiednis fan gea en minsken''. 170 siden Snits, (1980).
* ''Se wúdden en se súdden, mar ... Over sterke en onregelmatige werkwoarden in ut Snekers''. Yn: N.R. Århammar and T.B. Hoekema, Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977). Us Wurk (Magazine State University Grins) 28: 93-100. (1979)
* ''Een Jouster Bruiloftsvers''. Yn: JaarboekJierboek Museum Johannes HesselhuisHesselhûs 1978, 18-31. (1979)
 
De folsleine list publikaasjes is fia de auteursnamme te finen op de site fan Tresoar.nl.
56.981

bewurkings

Navigaasjemenu