Ferskil tusken ferzjes fan "Karel F. Gildemacher"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
publikaasjes der by
(publikaasjes der by)
'''Karel Ferdinand Gildemacher''' ([[Snits (stêd)|Snits]], [[1946]]) meast: ''Karel F. Gildemacher'', is in Frysk publisist op it mêd fan taalhistoarje, kultuerhistoarje en nammekunde.
 
Gildemacher wie learaar [[Frysk ]],directeur vandirekteur fan Instituut Onderwijs CHN en ferbûn oan de [[Fryske Akademy]] as nammekundige. Hy is yn [[1993]] promovearre op in disssertaasje oer Fryske wetternammen. De lêste jierren skriuwt er kollumns yn de [[Ljouwerter Krante]].
 
== Publikaasjes ==
* ''De stad om. De oude straatnamen van Sneek''. 56 siden mei kaart. De Jouwer. (2009)
* Wetternammen, mei K.Versloot, <small> ISBN: 90-77948-02-3 </small><br>
* ''Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân'', 368 siden, Ljouwert (2008)
* ''Friese Plaatsnamen, (2007)Alle steden, dorpen en gehuchten'' <small> ISBN : 9789033006432 </small><br> (288 siden, 2007)
* ''Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen'' (with J.H.P. van der Vaart). 239 siden. Utert, 2007.
* ''Schymp off Erenst''. K.F. Gildemacher and H.D Meijering eds. 48 siden. De Jouwer, 2006.
* ''Het onderzoek naar veldnamen in Fryslân''. Yn: Naamkunde 35, 43-61, 2005/2006.
* ''Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698'' (D.J. van der Meer) - bookreview - Yn: It Beaken 67: 120-124, 2005.
* ''Gewässernamen'' (with A.P. Versloot and R.A. Ebeling). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Waternamen'' (with A.P. Versloot). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Wetternammen,'' mei(with KA.P. Versloot, <small> ISBN: 90-77948-02-3 </small><br>). 26 siden. Ljouwert, 2005.
* ''Stages of geographical names transformation in written usage in Fryslân AD 800 – 2005''. Yn: Geonames 2005, 7-17. K.F. Gildemacher e.o. eds., Utert, 2005
* ''Friestalige toponiemen. Keuze, spelling, vaststelling en implementatie''. (bilingual Frisian/Dutch text) 24 siden, Ljouwert 2004.
* ''Honderd jaren. Impressies van een waardenvolle reis''. 189 siden. Ljouwert, 2004.
* ''Intern lokaliserende preposities in Oudfriese oorkonden''. Yn: Naamkunde 35, 117-149 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam, 2003)
* ''Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden''. Yn: It Beaken 65, 145-180, (2003).
* ''Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000''. 336 siden. Ljouwert, 2003
* ''West Frisian Place-Names''. Yn: Handbook of Frisian studies, 155-170. H.H. Munske ed. Tübingen, 2001
* ''Frysk yn it heger ûnderwiis yn Fryslân''. Yn: Bijzonder bysûnder, 75-79. K.F. Gildemacher e.o. eds. Ljouwert, 1999
* ''Friese Naamkunde''. Yn: Naamkunde 31, 39-68 (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam, 1999)
* ''Tussen Rijswit & Spanjolen. Drukkerijen in Fryslân''. 83 siden. Ljouwert, (1999)
* ''The booming of Aldehaske recorded in names?'' Yn: Festschrift Århammar (Nowele 28/29, 151-170). H.F. Nielsen e.o. eds., Odense 1996.
* ''Skiednis fan de Fryske Nammekunde''. Yn: Skiednis fan de Fryske Taalkunde. A. Hoekstra e.o. eds., Ljouwert (1996).
* ''Manljusnammen yn it begjin fan de 16de ieu yn Wymbritseradiel''. Yn: Fryske Nammen 10. R. A. Ebeling e.o. eds. (1996)
* ''Vrouwennamen in het begin van de 16de eeuw in Wymbritseradeel (Friesland)'', Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 131-150 (1995).
* ''Namenkundliche Studien zum Germanenproblem''. (J.Udolph) - bookreview -. Ýn: Naamkunde (Magazi­ne of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 27: 103-108 (1995).
* ''The Frisian Language in the Netherlands'' (in coöperation with Alex M.J.Riemersma). In: Teacher training of Minority Languages for primary and secundary education. A. Dekkers e.o. eds. Volume 3, 553-587 (1995).
* ''Frisian In: The lesser used languages and Teacher Education: Towards the promotion of the European dimension'', 128-132. Eilis ni Dheaá e.o. eds. Limerick. (1995)
* ''Voor- en familienamen in Nederland (R.A. Ebeling)'' - bookreview - Yn: It Beaken 56: 59-61 (1994).
* ''Kroniek (of onomastic studies in Friesland). Several articles since 1993'' Yn: Naamkunde (Magazine of the Institute for Onomastics and dialectology in Leuven - Belgium - and the Meertensin­stitute in Amsterdam) 1993
* ''Waternamen in Friesland''. Diss. University of Amsterdam. 609 siden. with a summary in Frisian and English. Ljouwert, 1993.
* ''One Place, Two Names. Some Notes on Toponomastics in a Bilingual Community. Paper presented on the Fourth Interna­tional Conference on Minority Languages'', Ljouwert 1989 (1992).
* ''Fryske literatuer. Investigations on possibilties to improve the reading of Frisian books''. Report Province of Fryslân number 193. Ljouwert, 1992. 33 siden.
* ''Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 / Het plaatsnamenboek (R.E. Künzel e.a. / G. Van Berkel e.o.)'' - bookreview - Yn: It Beaken 52: 151-154 (1990).
* ''In reglemint fan 1644 oer it wâl- en merkjild fan De Jouwer.'' Yn: Jierboek Museum Johannes Hesselhûs 1990
* ''Some Remarks on Old Frisian Appellatives Denoting 'fresh water' in a Geographical Sense.'' Yn: R.H.Bremmer e.o. eds. Aspects of Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Bân 31/32: 146-163. (= Estrikken 69). Amster­dam / Atlanta / Grins (1990).
* ''Nammen fan Haskerlân''. Yn: K.F.Gildemacher e.o. eds. Has­kerlân, in tal bydragen ta de skiednis. Ljouwert, 1990, 79-141.
* ''Nammen en nammen. In lyts ûndersyk nei in tal aspekten fan de relaasje tusken taalgebrûk en nammejouwing''. Yn: Fryske Nammen (Onomastic publication Frisian Academy) 8: 8-22. Ljouwert, 1989.
* ''EB MANIBCCHNEPZ ZUZ GK ZNIJKRC''. Yn: Jaarboek Museum Johannes Hesselhûs 1988, 14-18
* ''Wurd en namme yn guon 19e- en ier 20e-ieuske Fryske spraak­learen, wurdboeken en nammelisten.'' In: Us Wurk 36: 112-124 (1987).
* ''Wurkboek Aldfrysk''. 124 siden, Ljouwert, 1987.
* ''As it bistje mar in namme hat? In ûndersyk nei it jaan fan foarnammen yn de gemeente Haskerlân fan 1923 oant en mei 1983.'' Yn: N.R.Århammar e.o. eds. Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúd­zjes. Assen, 1984, 311-322
* ''Van een Nieuwe Schipsloot en de Oude Schipsloot''. Yn: Jaarboek Museum Johannes Hesselhûs 1980, 27-32. (1981)
* ''Wymbritseradiel. Skiednis fan gea en minsken''. 170 siden Snits, (1980).
* ''Se wúdden en se súdden, mar ... Over sterke en onregelmatige werkwoarden in ut Snekers''. Yn: N.R. Århammar and T.B. Hoekema, Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977). Us Wurk (Magazine State University Grins) 28: 93-100. (1979)
* ''Een Jouster Bruiloftsvers''. Yn: Jaarboek Museum Johannes Hesselhuis 1978, 18-31. (1979)
 
De folsleine list publikaasjes is fia de auteursnamme te finen op de site fan Tresoar.nl.
 
56.981

bewurkings

Navigaasjemenu