Ferskil tusken ferzjes fan "Meidogger oerlis:Streuper"

Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
 
:::: Dei Streuper. Ik hie it molkefabryk wer by Hoarnstersweach delset om't der by de anonime wiziging net in grûn neamd waard. It is no wer goed, mar mei ik freegje yn sa'n gefal al efkes it wêrom yn de gearfetting te skriuwen? [[Meidogger:Mysha|Mysha]]
 
== Vonder ==
 
Hallo Streuper,
Mei dy stavering liket my "Vonder" in Nederlânsk wurd. At ik sa sjoch wurdt it yn it Frysk Wurdboek oerset mei ''barte'', en fariaasjes dêrfan. Hoe soe dat hjir krekt moatte? [[Meidogger:Mysha|Mysha]]
 
:Dei Mysha. In vonder is mei in leuning en in barte sûnder. It binne brêchjes út de feanerij. [[Meidogger:Streuper|Streuper]] 11 mrt 2010, 14:00 (CET)
 
:: Faaks bringt http://www.hallofryslan.nl útkomst? Mûglik is ien fan de oersettings nei it Frysk dy't dêr brûkt wurdt hjir ek brûkber. Yn it Frysk soe it wurd as ''fonder'' stavere wurde, mar at dat wier in Frysk wurd is, as allinnich in fryskstavering, dat wit ik net. [[Meidogger:Mysha|Mysha]] 11 mrt 2010, 14.37 (CET)
 
::: Ik sil it freegje oant it Taalburo. [[Meidogger:Streuper|Streuper]] 11 mrt 2010, 15:40 (CET)
 
De nea folpriizge Zantema jout foar ''vonder'': barte, gongbarte, gonghout, planke, barting, tilbarte, post. Jó meie kieze. [[Meidogger:Drewes|Drewes]] 11 mrt 2010, 16.47 (CET)
 
It Taalburo: De goede Fryske skriuwwize is fonder. Yn it Frysk begjint in wurd noait mei in v. [[Meidogger:Streuper|Streuper]] 11 mrt 2010, 16:55 (CET)
 
:Yn it Frysk begjint in wurd noait mei in ''v''. nee, mar fonder is [[Frollânsk]]. Sjoch boppe. [[Meidogger:Drewes|Drewes]] 11 mrt 2010, 17.39 (CET)
 
::Dei meidoggers, it Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT) jout de artikels barte en fonder en it Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) jout vonder. It kin wêze dat betsjuttings yn bepaalde gebieten wat spesifiker wurden binne en der dêrom ûnderskied kommen is tusken fonder en barte. Mar yn syn algemienheid liket it WFT by barte te kiezen foar ‘sûnder leuning’. By fonder liket sûnder leunig ek mooglik te wêzen.
 
::Fonder (WFT):
::Vonder, losse brug of loopplank over een sloot.
 
::Vonder (WNT):
::1) Overgang over een sloot of gracht, in den vorm van een losse plank of een (los,) smal, houten bruggetje, al of niet met leuning(en), uitsluitend bestemd voor voetgangers.
::2) Als vakterm in versch. ambachten.
::Samenst. — Vonderbalk, Vonderrik, Vonderschraag
 
::Barte (WFT):
::1. losse houten brug zonder leuning over een sloot of vaart, gewoonlijk bestaande uit twee naast elkaar verschuifbare gedeelten om vee of wagens doorgang te geven.
::2. houten vlonder over een sloot als deel van een voetpad; afzonderlijke brede plank.
::3. houten oploop voor vervoer van vee bij boten, vrachtauto’s enz. en bij ijsherbergen om van het ijs op de wal te komen.
::4. houten bruggetje over de grup om een koe op of van de stal te leiden of ook gelegd bij het kalven
::5. houten waterstoep aan de walkant of bij een pomp, om er emmers en vaatwerk te boenen.
::6. houten bedekking van een gier- of beerput.
::7. houten ligvloer in een varkensstal, waarop mestvarkens kunnen liggen.
::8. het plankenvlak onder de zitstokken van kippen dat dient om de mest op te vangen.
::9. houten bord met plaatijzer of tegels bekleed, soms ook geheel van metaal, dienende als plaat onder een kachel
::10. losse houten vloer in een loophek
::11. houten keerschutting in een doorgang in de palenrij aan een zeedijk; ook die doorgang zelf.
::12. achterwerk, derrière.
::Comp.: barge-, dong-, draach-, flap-, gong-, haai-, hinne-, iisbarte, kachelbartsje, kolks-, kowe-, laad-, mjuks-, modder-, roltsje-, sko-, slyp-, stryk-, til(le)-, tsjernbarte.
 
Hoe ta in gelyk te kommen? (De side Vonder kin wol fuort) [[Meidogger:Streuper|Streuper]] 14 mrt 2010, 12:09 (CET)
2.750

bewurkings

Navigaasjemenu