Springe nei ynhâld

Wikipedy:Dochs wat regels: ferskil tusken ferzjes

L
Dochs mar objekty-f
Aliter (oerlis | bydragen)
keppelings
Aliter (oerlis | bydragen)
L Dochs mar objekty-f
Rigel 1:
Om't de Wikipedy in [[Wikipedy:Wat_is_in_wiki|Wiki]] is binne der gjin redakteuren, mar binne wy mei-inoar ferantwurdlik foar de ynhâld fan ús ensyklopedy. As wy goede wenten ûntwikkelje, en elkoar in bytsje bystjoere as dat winsklik is, dan soe it goed komme moatte. '''Dochs''' kin it maklik wêze en skriuw '''wat regels''' del, dêr't fan bliken dien hat dat ze in help wêze kinne. Dit binne fan dy regels.
 
== Ien fêstefêste regel ==
Der is mar ien fêstefêste regel: Foar al ús bydragen jilde de fjouwer '''F'''-en:
* '''F'''rysk: Us teksten moatte yn it Frysk wêzewêze. (Oars binne der ek [[Wikipedy:Wikipedia yn oare talen|Wikipedyen yn oare talen]].)
* '''F'''eitlik: Wat yn ús teksten stiet moat echtwier sa wêzewêze.
* '''FFrij'''rij fan rjocht: Alle bydragen moatte frij fanwêze. rjochtenDat wêzewol sizze: Frij fan betingsten. Se moatte ûnderûnder de [[GNU/FDL|GNU Iepen Dokumentaasje Lisinsje]] falle, of ûnder in lisinsje dy't dêr mei kombinearre wurde kin, of se moatte hielendal frij fan rjochten wêze. falle, of ûnder in lykweardiche lisinsje, of se moatte publyk besit wêze.
* Objekty'''Ff'''rij fan oardiel: watWat yn ús teksten stiet, mei net kleure wêzewêze troch ús eigen fisy. As eat fan mear kanten besjoen wurde kin, dan moatte wy ek wier de ferskate kanten yn ús teksten opnimme. Dit is in ensyklopedy, dusdat de teksten moatte [[Wikipedy:objektivens|objektyf]] wêzewêze.
 
==Oare regels==
Rigel 14:
* Begjin nije siden: Teksten hoege net daalks it lêste wurd oer it mêd te wêzen. Eltsenien kin gewoan begjinne it eigen witten del te skriuwen. Dat kin sels ien inkele sin wêze. As der mar ien kear immen wat skriuwt komme der fansels oaren dy't der wat oan tafoegje wolle.
 
* Keppelje siden. Alles hoecht bygelyks net op ien side te stean. As jo in wurd jargon brûkebrûkeke kin dat op in eigen side beskreaun wurde. En oarsom kinne jo keppelingenkeppelings meitsje nei oare siden dy't skreaun binne oer wat jo allinnich oanstippe.
 
* Bou in ensyklopedy. Foegje ta wat yn in ensyklopedy heart, en betink wêr't it stean moat. As jo eat oan in side tafoegje wolle, betink dan earst of it geskikt is. As it by de side past, skriuw it dan wêr't it yn de tekst ynpast wurde kin, en pas de tekst deromhinne ek oan. Mar datselde jildt ek as jo in nije side tafoegje. Betink ek dan of it mêd geskikt is foar de wikipedy, hokfoar titel geskikt is, en wêr't de side teplak is, en pas oare siden oan en keppelje sedy mei de nije side.
 
* Meitsje [[Wikipedy:keppelingsKeppelings om utens]]. Fansels is it baas om ynformaasje oer te nimmen op ús eigen siden, mar somtiden kin dat net. Yn sa'n gefal, mar ek om oan te jaan hokfoar boarnen jo foar in side brûktbrûkt hawwe, kinne jo keppelings tafoegje nei siden bûtenbuten de Wikipedy. Dy keppelings wurde dan as in aparte rige ûnderoanûnderoan de side skreaun.
 
* Meitsje siden net te wyld. BrûkBrûk kleuren en fette, skeane en gruttere letters allinnich as dat wier in doel hat. En foar keppelings jildt itselde. Besykje keppelings allinnich ta te foegjen as in lêzerlêzer der brûkbrûk fan meitsje soe. Dat betsjut ek dat it meast gjin doel hat en nim twa kear deselde keppeling op op deselde side.
 
* WêsWês eksakt. Us siden sille lêzen wurde troch minsken yn oare jieren, en fan oare plakken fan de wrâldâld. Dêrom wurdt in side better as der net stiet dat eat 'dit jier' bard is, mar yn hokfoar jier dat dan wie. En as der ek in krekte datum foar is, is dat noch better, fansels. En datseldesa ek foar plakken. "Wûnseradiel" is better as "It westen fan ús provinsje", as it feitlik is, "Skylge en Flylân" is better as "de westlike twa Fryske eilannen", ensfh. Hast itselde jildt ek foar oantallen. Al wit men bygelyks meast net it krekte tal fan minsken yn in demonstraasje, dan is "inkele tûzenen minsken" net sa dúdlik as "tusken de trije tûzen en fjouwer tûzen minsken". EnMar saal ekseit foarde plakken.krante "Wûnseradiel"dat isder bettertwatûzen asminsken "Itby westende fanwedstriid ús provinsje"wienen, asdan itbinne feitlikdat is,der gjin "Skylge2.000", enútsein Flylân"jo isbinne betterder aswis "defan westlikedat twase Fryskepersys eilannen",teld ensfhbinne.
 
 
Mar úteins giet it dêrom dat wat jo skriuwe of oanpasse in ferbettering'''f'''erbettering foar de Wikipedy wêze moat.
12.468

bewurkings