Tradisjonele greefskippen fan Ingelân

Ut Wikipedy

Ingelân wie yn it ferline ferdield yn 39 greefskippen. De histoaryske greefskippen fan Ingelân waarden troch de Normandjers stifte om reden fan bestjoer (militêre organisaasje, belêstingen, rjochtspraak), yn de measte gefallen op grûn fan eardere keninkriken en shires stifte troch de Angelsaksen en oaren.

Dy ûnderferdieling wurdt distiid net mear brûkt yn de bestjoerlike yndieling, mar wie wol de basis fan it hjoeddeiske systeem fan regionale oerheden. De oarspronklike 39 greefskippen binne (greefskippen mei in * besteane net mear yn it bestjoerssysteem):