Spoarstasjons yn Fryslân

Ut Wikipedy
Stasjon Wolvegea (4e klasse)

De Spoarstasjons yn Fryslân lizze oan seis spoarlinen, wêrfan de trije noardlike spoaren bûten gebrûk steld binne en foar in part sloopt.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De spoarstasjons binne foar in grut part yn de 19e iuw oanlein. Der binne spoarlinen fan de Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen (SS), Hollânske Izeren Spoarwei-Maatskippij (HSM) en de Noard-Fryske Lokaalspoarwei-Maatskippij (NFLS).

Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Plakette Stasjon It Hearrenfean ta gelegenheid fan de elektrifikaasje fan de spoarline Swol - Ljouwert, 17 maaie 1952.

Hollânske Izeren Spoarwei-Maatskippij[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Noard-Fryske Lokaalspoarwei-Maatskippij[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Arsjitektuer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Spoarweimaatskippijen lieten spoarstasjons bouwe dy't yndield waardem neffens in bepaalde klasse.

Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De stasjonsgebouwen waarden meestal neffens in standaardtype boud:

  • 3e klasse: Harns, It Hearrenfean en Ljouwert (letter wizige)
  • 4e klasse: Bûtenpost, Frjentsjer, Feanwâlden en Wolvegea
  • 5e klasse:
    • normaal type: Dronryp, Grijpskerk en Hurdegaryp
    • grut type: Akkrum, Grou-Jirnsum

Allinnich de stasjonsgebouwen fan Ljouwert, Harns en Wolvegea bestean noch. De oare gebouwen binne sloopt en waarden ferfongen troch in wachthok. Op It Hearrenfean kaam wol in nij stasjonsgebou.

Noard-Fryske Lokaalspoar-Maatskippij[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • 1e klasse: Sint Jabik, Stiens, Tsjummearum
  • 2e klasse: Blije, Ternaard
  • 3e klasse: Doanjum, Hijum, Ljussens, Mitselwier, Froubuorstermole, Winaam

List fan hjoeddeiske stasjons[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Stasjon Jier Ald bouwurk Nij bouwurk
Akkrum 1868
HUA-150017-Gezicht op het N.S.-station te Akkrum.jpg
HUA-150014-Gezicht op het NS station te Akkrum.jpg
Bûtenpost 1866
HUA-150203-Gezicht op het N.S.-station Buitenpost te Buitenpost.jpg
Treinstation in Buitenpost.JPG
Deinum
HUA-150227-Gezicht op het NS station Deinum te Deinum uit het zuidwesten.jpg
HUA-155567-Gezicht op het in aanbouw zijnde nieuwe N.S.-station Deinum te Deinum met een diesel-electrisch treinstel DE 2 ("Blauwe Engel") van de N.S.jpg
Dronryp 1863
HUA-150255-Gezicht op het NS station met bijbehorende fietsenstalling te Dronrijp.jpg
Station Dronrijp.jpg
Drylts 1885
Drylts
Drylts
Feanwâlden 1866
HUA-150766-Gezicht op het NS station Veenwouden te Veenwouden.jpg
Feanwalden.jpg
Frjentsjer 1863
HUA-161576-Gezicht op het station Franeker van de Staatsspoorwegen te Franeker.jpg
Station Franeker 09.JPG
Grou-Jirnsum 1868
HUA-150342-Gezicht op het N.S-station Grouw-Irnsum te Grouw.jpg
Station Grou.jpg
Harns 1863
Station Harlingen 12.JPG
n.f.t.
Harns Haven 1863
Station Harlingen Haven.jpg
It Hearrenfean 1868
HUA-150396-Gezicht op het N.S.-station Heerenveen te Heerenveen.jpg
It Hearrenfean
Hylpen 1885
Hylpen
Hylpen
Hurdegaryp 1866
HUA-162912-Gezicht op het SS station Hardegarijp te Hardegarijp.jpg
HUA-150373-Gezicht op het NS station Hardegarijp te Hardegarijp met fietsenstalling.jpg
Koudum-Molkwar 1885
Station Koudum-Molkwerum.jpg
Ljouwert 1863
Ljouwert
n.f.t.
Ljouwert-Kammingabuorren 1991 n.f.t.
Station Leeuwarden Camminghaburen.jpg
Mantgum 1883
Station. MANTGUM. 1910.jpg
Station Mantgum.jpg
Snits 1883
Snits
n.f.t.
Snits Noard 1973 n.f.t.
Sneek noord 2011.JPG
Stasjon Starum 1885
HUA-166659-Gezicht op het N.S.-station Stavoren te Stavoren.jpg
Starum
Stasjon Warkum 1885
HUA-161556-Gezicht op het H.S.M.-station Workum te Workum.jpg
Warkum
De Westereen 1866 n.f.t.
Stasjon Wolvegea 1868
Wolvegea
n.f.t.

List fan eardere stasjons[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Stasjon Jier Ofbyld
Achter de Hoven 1915-2018
Leeuwarden Achter de Hoven railway station.jpg
Aldegea 1885-1938
Alddeel 1915-1947
Aldskoat 1868-1970
Oudeschoot mevrouw Keijzer spoorwegwachteres verdwijnt, Bestanddeelnr 904-9998.jpg
Blije
Overzicht voorgevel en linker zijgevel, voormalig station - Blija - 20345461 - RCE.jpg
Bears 1883-1938
Boazum 1883-1938
Britsum 1901-1940
Buerstermûne 1902 - 1940
Voormalig station Vrouwbuurtstermolen.jpg
Dokkum-Ealsum 1901
Station Dokkum - Aalsum - Dokkum - 20059156 - RCE.jpg
Doanjum
Eanjum 1909
Anjum - Station (6 juni 2009) 3.jpg
Easterbierrum
Feankleaster-Twizel 1921-1938
Ferwert 1901 - 1940
Stasjon Ferwert 1915.jpg
Feinsum 1901 - 1932
Stasjon Feinsum NFLS.jpg
Frjentsjer Halte 1903 - 1933
Station Franeker Halte.jpg
Froubuorren 1902 - 1940
Hallum 1901-1940
Stasjon Hallum Zoovele, J.; Koffie, Drachten.jpg
Hantum 1901-1940
Stasjon Hantum mei Dokkumer Lokaaltsje.jpg
Hijum 1901 - 1940
Hijum - Station (6 juni 2009) 1.jpg
Holwert 1901 - 1940
Holwerd - Station (6 juni 2009).jpg
Idaerd-Reduzum 1868-1938
It Hearrenfean Iisstadion 1975-2015
It Hearrenfean Iisstadion
Jellum-Boksum 1883-1938
Stasjon Jellum-Boksum 1931.jpg
Jorwert 1883-1938
Kaldewei 1904-1940
Koarnjum 1901-1930
Kotille 1904-1935
Marrum-Westernijtsjerk 1901
Marrum-Westernijtsjerk
Mitselwier 1901 - 1935
M-wier stasjon 013.JPG
Mullum-Hjerbeam 1903-1935
Minnertsgea 1902-1940
Minnertsga - Station (6 juni 2009) 1.jpg
Moarre-Ljussens 1913-1935
Station morra 2011.jpg
Nijhuzum 1895-1934
Pepergea 1868 - 1938
Peperga, Spoorlaan 15 april 1905.jpg
Seisbierrum-Pitersbierrum 1903-1935
Earder stasjon Seisbierrum.jpg
Sint Anne 1902-1940
Stasjon Sint Anne doe.jpg
Skearnegoutum 1883-1938
Snits (Frachtstasjon) 1883 - 1984
Stobbegat 1924-1935
Stasjon Stiens 1901-1940
Stiens
Sint Jabik 1902-1960
Ternaard 1901-1940
Stationsgebouw van Ternaard 1925.jpg
Tsjummearum 1902-1940
Stasjon Tsjummearum 1913.jpg
Tytsjerk 1915-1947
HUA-164996-Gezicht op de halte Tietjerk en wachtpost 33 (rechts) van de S.S. aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen.jpg
Warns 1885-1938
Winaam 1903-1935
Wiuwert 1883-1938
Wurdum 1868-1938
Wyldpaad 1885-1887
Spoarstasjons yn Fryslân Flagge fan de Provinsje Fryslân
AkkrumBûtenpostDeinumDryltsDronrypFeanwâldenFrjentsjerGrou-JirnsumHarnsHarns-HavenIt HearrenfeanIt Hearrenfean-IisstadionHylpenHurdegarypKoudum-MolkwarLjouwert ● Ljouwert - Achter de Hoven (sletten) ● Ljouwert-Kammingabuorren ● Ljouwert-Werpsterhoeke (noch te bouwen) ● MantgumSnitsSnits-NoardStarumWarkumDe WestereenWolvegea