Springe nei ynhâld

Rients Faber

Ut Wikipedy

Rients Aise Faber (Leiden, 1946) wie learaar Nederlânsk. Nei syn oplieding ta ûnderwizer studearre er Nederlânsk en Frysk en dêrnei oan de Iepen Universiteit kultuerwittenskippen. Oan de Frije Universiteit fan Amsterdam promovearre er op de Fryske dichter en taalkundige dr. Lucius Columba Murray Bakker (1822-1911). Fan 2004 oant en mei 2016 wie er redakteur by it wittenskiplike tydskrift It Beaken fan de Fryske Akademy.

Hy is warber as kultuerhistoarysk ûndersiker, skriuwer en amateurpianist.

Wichtichste publikaasjes

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Under de nammen: Rients Faber, Rients Aise Faber, R. Faber; R. A. Faber

 • Stimmen út in doarpsferline, 1854 - 1954. Syktoch nei it libben fan guon foarâlden, 2018. Hardcover reprint 2020.
 • Bali and Fryslân, aspects of their vernaculars (mei foto's yn kleur), 2020.
 • Dwalen door een familiearchief, rijkdom en verval tussen 1700 - 1850 (prosopografisch familieverhaal), 2016. Hardcover reprint 2020.
 • De reis van Tiesema (biografysk-histoarysk ferhaal), 2013 en 2020.
 • Helia en har wrâld mei Chopin (roman, ek oerset yn it Nederlânsk), 2019.
 • Patrick Barnewall, een Iers kasteelheer in de Nederlanden (biografysk-histoaryske stúdzje 17de iuw), 2017 en 2020.
 • Brutsen bestean (Fryske fersen, oer û.o. de Earste Wrâldoarloch), 2013.
 • Geen Wilhelmus, maar Fries volkslied. Uit het leven van de anarchist Sjoerd Aukes Tolsma (1853-1936). Yn: It Beaken 71, s. 131 - 169. Ljouwert 2009.
 • De Wesselii: in Fryske dominysfamylje yn 'e republyk. Yn: It Beaken 66, s. 200 - 239. Ljouwert 2004.
 • Lucius Columba Murray Bakker, master fan it Fryske wurd (diel I). Fryske Akademy. Ljouwert 2003.
 • Samle wurk fan L.C. Murray Bakker, fersen en ferhalen (diel II). Fryske Akademy. Ljouwert 2003.
 • Boarnemateriaal Murray Bakker, brieven, fersen, farianten, ferhalen en oare stikken (diel III). Fryske Akademy. Ljouwert 2003.
 • Nammen út in ferdwinende wrâld. Yn: Hempens en Teerns, s. 35 - 46. Himpens-Tearns 1999.
 • De 15e eeuwse landeigenaren te Birstum. Yn: “Uten schatschrine des herten”, vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid. Amsterdam 1998.
 • Huzumer nammen. Stúdzjerûnte-rige I. Wytgaard 1996.
 • Hillebrandus Goffredus. Yn: Tusken Potmarge en Jokse, diel 2, s. 31 - 54. Wytgaard 1995.
 • De Midfryske dispút- en promoasjefersen. In eigen literêre tradysje foar de 17e en 18e ieu. Ljouwert 1994.
 • Leeuwarderadeel en zijn trimdelen. Een verkenning van middeleeuwse bestuurlijke verhoudingen. Yn: It Beaken 55, s. 155 - 185. Ljouwert 1993.
 • It patronaatsrjocht fan de tsjerke fan Tearns. Yn: It Beaken 54, s. 116 - 130. Ljouwert 1992.