Ouster Trijegea

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

De Ouster Trijegea wurdt foarme troch trije doarpen yn de gemeente Haskerlân:

De nammen jouwe oan dat Alde Ouwer it oarspronklike doarp is, dêr't letter it nije gea en de hichte (haule) út bewenne rekke binne. Worp fan Thabor skriuwt op 26 oktober 1516 lykwols oer de Ouster vyfgae, dat faaks hawwe der noch mear doarpen west.

Yn 1741 waard fan de Trijegea de Trijegeasterpolder ynpoldere troch Johan Vegelin van Claerbergen. Yn 1883 waard in part dêrfan de aparte Trijegeasterfeanpolder makke, ta ferfeaning fan it gebiet.

Yn 1972/1973 kaam de gemeente Doanjewerstâl, dêr't de Ouwster Trijegea doe part fan wie, mei in marreplan foar in Trijegeaster Mar. Der waard lykwols bot tsjin it plan protestearre, dat de gemeenterie hat it plan ôfwiisd.

Yn 1984 is de Ouster Trijegea oergongen fan de gemeente Doanjewerstâl nei de gemeente Haskerlân.