Oerlis:Haadside/Argyf1

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf1, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn 1 jannewaris 2007 oant en mei 3 april 2011.
(letter >>)Ferwizing nei it Sealtersk[boarne bewurkje]

Ik fyn dat er ek in ferwizing nei de Wikipedy fan it Sealtersk komme mot. Wy motte as Friezen elkoar helpe ús taal te stimulearjen en ik tink dat in ferwizing nei de Wikipedy fan it Sealtersk ien elk gefal die Wikipedy helpe kin om de boel der wat op gang te bringe.

 • J88 hat in punt. Jelle 31 jan 2007, 16.12 (CET)
Ik haw de Sealter wikipedy mei in ferwizing boppeoan de list mei oare talen set. Oan de linkerkant kin pas at it echt in folslein aparte wikipedia ferzje is. Theun 1 feb 2007, 19.15 (CET)
Mooi oplost Theun. Dit sjocht er goed út. Ik hie op de Wikipedy fan it Nedersaksysk sjoen dat die opsplits is yn ferskatene ûnderdielen. Ien foar it Twentsk, it Drintsk, it Stellingwerfsk en sa fierder. Is dat ik net wat? Of lizze de Fryske talen der te fier foar út elkoar, of wit ik folle wat. Misskien is dat ek wol hielendal net praktysk.J'88 3 feb 2007, 00.26 (CET)
No rint dat fansels wat trochinoar. Op frysk is der yn it begjin de kar makke om dizze foar it Westerlauwersk Frysk te hâlden. Ik kin bygelyks hielendal net Sealtersk of Noardfrysk skriuwe en by't lêzen moat ik meast ek wat gokke. De nedersaksyske dialekten lizze fansels ek tichteby mekoar as de trije fryske talen/dialekten hoe aste it mar neame woeste.
Boppedat fyn ik it mar wat betiizjend om dy ferskillende foarmen trochinoar te lêzen/brûken. En de oare twa fryske foarmen hawwe no yn elts gefal al in testwiki, en it Sealtersk stiet yn de wacht om nei in echte wiki omset te wurden.
De ferskillende foarmen op de nedersaksyske soene jo miskien better ferlykje kinne mei dialekten fan it Frysk, lykas it Wâldfrysk. Dat soe fansels wol kinne. Theun 4 feb 2007, 10.12 (CET)

Fouden[boarne bewurkje]

Immen dy't foar de âlden yn it plak komt is in foud of in fâd, dat kin beide. Mar ik soe de lju fan nl.wikipedia.org gjin fâld (ronfel) neame wolle. (-:

Frysk is net sa ienfâldich :) Tsjerkfâlden op Google: 2x Tsjerkfouden 0c; Tsjerkfâden 9x
Mearheidsbeslút? B

Nou, de Akademy mei dan noch dwaande wêze mei it Frysk ferklearjend wurdboek, mar mei it Nederlânske wurd is it Fryske wurd faak yn it oersettend wurdboek te finen. Bygelyks, Foud en Fâd stean der (efkes sjen, ja) beide yn. Sels mei ik net sa oer Fâd, ik wit net werom, mar it wurdt, liket it, op it stuit al it meast brûkt, ek bûten de tsjerke. Ik fyn it bêst, hear. Ik hie it allinnich werom set om't Fâld net goed wie.

In pear taalflaterkes[boarne bewurkje]

 1. It moat 'Skriuw in opmerking' wêze en 'Foechje gjin wurk...' etc.
 2. 'Koarts feroare', kin dat net better 'Koartlyn feroare' wurde?
 3. 'Systeembeheerder' moat 'Systeembehearder' wurde. Side moat dan tink ik op' e nij beneamd wurde?
 4. Hjoeddeis soe ik Hjoeddeisk fan meitsje.
 5. Is der ek in side dêr't de opmaakkoades steane?

Wat betreft de fouten hier, Brân mar los. Wat mij betreft ook voor het hernoemen van Wikipedy:Systeembeheerders. Links ziet u een link 'Move this side' die u kunt gebruiken. Graag wel de 'Wikipedy:' vooraan laten staan, dus Wikipedy:Systeembehearders of Wikipedy:Behearders. Een overzicht van de opmaakcodes vindt u op Wikipedy:Koart oersjoch. Eventueel zou je ook de Nederlandse of de Engelse versie kunnen bekijken.

Wat hjir betizing jout is: Ik leau jo hawwe dit al op de haadside sjoen, mar net alles is wier in part fan dizze side. Doe't ik mei de ramtoersetting dwaande wie haw ik hjir al noch op achte:
 • 1 Hie ik net sjoen; ferbettere.
 • 1 Wie al ferbettere. (Foegje).
 • 2 Is der wat jo oangiet in ferskil yn betsjutting tusken Koarts, Koartlyn en Koartby? (Ik soe sizze dat Koarts wat mear ûnbeskaat is as de oaren, en de perioade fan de feroarings is ek net sa fêst.)
 • 3 Tink der om dat "systeembeheerder" faaks sa skreaun wêze kin om't de titel noch feroare wurde moat.
 • 4 Hjir bin ik net wis fan. Mar faaks is it better en wiskje dizze side oant der genoch meidoggers binne om dit eltse dei by te wurkjen.
Aliter 00.43, 28 okt 2003 (UTC)

Hielendal boppe oan de Haadside stiet de link 'Koarts feroare'. Neffens my kin dat better 'Koartlyn feroare' wurde. Phoque 26-1-2004

Ik bin it mei Phoque iens. B. 26-01-04

Kleuren[boarne bewurkje]

Ik haw de haadside wat feroare. We sjogge no ynienen flaters dy't der al in moanne of langer ynsitte, dat ik nim oan we hawwe no better oersjoch. Wat oer die kleuren: Ik haw besocht giel foar de wikipedy te nimmen, grien foar de ensyklopedy, en blau foar derbûten. Dat, ik haw gemeente-siden, lykas It Bilt, in keppelings nei harren webstee yn blau joen, en Fryslân in blokje losse keppelings yn grien. Is dat help of lêst? (En binne de kleuren goed sa, of soenen se tjusterder of ljochter kinne?)

Ik heb de voorpagina wat veranderd. Nu zien we opeens fouten die er al een maand of langer inzitten, dus ik neem aan dat we nu beter overzicht hebben. Iets over die kleuren: Ik heb geprobeerd geel te gebruiken voor de wikipedie, groen voor de encyclopedie, en blauw voor daarbuiten. Zo heb ik de gemeentepagina's, zoals It Bilt, een koppeling in blauw naar hun thuispagina gegeven, en Fryslân een blokje losse koppelingen in het groen. Is dat hulp of hinder? (En zijn de kleuren zo goed, of zouden ze donkerder of lichter moeten?) Aliter 22.41, 11 nov 2003 (UTC)


Persoanlik fyn ik de kleuren wat sûrstok-eftich. De Poalske side fyn ik wat lay-out en kleuren oanbelanget in moaien ien. Rêstich en dochs net al te flak. B.

Sels fyn ik de Poalske W sa kâld. Mar mear noch, dy kleuren binne net konsekwint. Der is in ferskil yn kleur tusken ensyklopedysiden, wyt, en wikipedysiden, giel. Dat, it wikipedy-part fan de haadside heart ek giel te wêzen.

Dan komt grien foar de ensyklopedy en blau foar extern dêr hast fansels út foart. (De presyse kleuren soenen al wat oars moatte, tink. Ik haw it idee dat it grien en it blau wat te tsjuster binne, mar ik kin net-ien der ta krije en sis dêr wat oer. Aliter 21.29, 13 dec 2003 (UTC)


Oangeande de kleuren: Sjoch oerlisside Fryslân-siden. Oangeande te ljocht en te tsjuster: It kin ek oan de ynstelling fan jo PC lizze. De kleuren sa't dy no by my op it skerm komme, jouwe in goed kontrast by in skermynstelling fan 256 kleuren en heger. By dy leechste ynstelling wurde allinne de kopkes wjerjûn yn kleur, de grutte flakken wyt. B.

Aarch. Windows mei syn feroarjende paletten: Foar my is it fjild by 256 kleuren ljocht-griis, wat min tegearre kin mei it wyt fan de side sels. Mar as ik MS-Paint der by opstart, dan wurde dy fjilden ynienen beide giel (net yn Paint, mar yn IE). Sa'n skema soe al konsekwint wêze: Wyt foar de ensyklopedy, giel foar de Wikipedy, koppen yn de blêdkleur mingt mei blau. Mar dan soe ik sizze: It giel fan de Wikipedy-siden, wat ek op 256-kleuren giel wurdt. (Wat dat kontrast oangiet; dat gie oer it grien en blau dat we oant no ta hienen; dêr is wat minder kontrast.) Aliter 20.51, 14 dec 2003 (UTC)

De kleuren dy't no brûkt wurde, sitte net yn it 'feilige' 216-kleure-pallet. Ik sil der noch wolris eefkes nei sjen. B. Dat haw ik dus dien en ik kom der mei dy 216 kleuren net echt út. Benammen yn giel is de ljochtste ferzje útsoarte net ljocht genôch. It giel op de EN-wiki hoe liket dat? (Binne gjin 'feilige kleuren mar sjogge der by my yn alle ynstellingen wol goed út)

Ja, dat is goed. De kleur fan de rjochter kolom liket itselde giel as dat fan de Wikipedy-siden. (Ik leau dat se lofts gjin wyt hawwe, mar ik kin net sjen wat it al wêze moat.) Ik sil dizze nije opmaak oan jo oerlitte, mar ik leau dat dy kleur goed passe soe. Aliter 21.40, 15 dec 2003 (UTC)

Beskermje fan haadside[boarne bewurkje]

Der stie in hiele goare foto op 'e haadside, dy haw ik derôfhelle. Ik haw gjin idee hoe't ien en oar wersteld wurde moat.

Yn 'e Wâlden

I think goatse.cx on the front page for more than an hour is too much, even for a smaller Wikipedia. --de:Benutzer:Kurt Jansson

Ien of oare Kurt Jansson (sjoch hjir justjes boppe) hat nei oanlieding fan it pleatsen fan in goar plaatsje op de haadside it útstel dien om dy tsjin skriuwen te beskermjen. Yn in pear moanne tiid is de haadside no 2 kear 'misbrûkt'. Wat fine jimme der fan? B.

Ik haw fan 'e wike dy goare foto derôfhelle. Beskermje! Yn 'e Wâlden

Ok, is nu beschermd. Als je iets wilt wijzigen, graag op deze pagina zeggen en ik zal het doorvoeren. Andre Engels 09.20, 2 mar 2004 (UTC)

Kompromisútstel!![boarne bewurkje]

Bêste Wiki-ers, Beste Wiki-ers,

Toen Aliter begon met de Wikipedy gebruikte hij het begrip triem voor het Engelse file. Na verloop van tijd is dit in een gedeelte vervangen door bestân. Een paar weken geleden heb ik gevraagd het woord triem weer integraal door te voeren. B. is tegen, Aliter doet op dit moment niet meer mee, anderen zijn niet Friestalig en willen daarom geen stellingnemen. Op ‘e Klaai stuurt aan op een compromis.

Om de discussie niet uit de hand te laten lopen heb ik besloten om met een compromisvoorstel te komen. Ik weet van B. dat hij tegen het woord triem is omdat het niet genoeg op het Nederlandse bestand lijkt. In mijn compromisvoorstel zou ik dat als volgt willen ondervangen.

In alle teksten waar de Engelse Wikipedia het woord file gebruikt vervangen wij dit door triem/bestân of triem (bestand Ned.) of triem (file) en wij gaan over tot de orde van de dag.

Waar mensen “strijden” zal er een met een compromisvoorstel moeten komen.

Yn ‘ e Wâlden

Ik ha noait botte 'triem'erich west, mar it wurd hat, sa't liket, wol wat foet oan 'e grûn krigen yn Fryske Internetteksten. 'Bestân' wie en bliuwt fansels it gewoanste. Ik soe sizze, lit oaren der frij yn wat se brûke. Wy witte fan elkoar doch wol wat wy bedoele. Uteinlik sil ien fan beide termen de boppehân wol krije. - Op 'e Klaai

Bêste Op 'e Klaai,

Ik fyn datsto gelyk hast wat it de frije teksten oanbelanget. Wat minsken yn dy frije teksten brûke, moat eltsenien moai sels witte. Myn kompromis is bedoeld foar de ferbinendetekst (interface), ommers dy is net frij dy waard/wurdt bepaald of troch Aliter of troch B. of miskien troch myn útstel. Myn kompromis-útstel is benammen bedoeld om dêr in passende oplossing foar oan te dragen. En oft jo no de kombinaasje bestân/triem of triem/bestân it plak jouwe, op dy wize krije de wurden beide deselde kansen.Yn 'e Wâlden 11.57, 8 mar 2004 (UTC)


Wisten jullie dat.... je kan ondertekenen met 4x een tilde. ~~~~ Ellywa 19.47, 1 mar 2004 (UTC)


Triem: Trochskoot nei Oerlis:Triem. Aliter 10.52, 6 jun 2004 (UTC)


Mei dy gruttere letters is der yn dy kolom op lyts skerm net in soad romte. Wie it wier sa ûnlêsber? Aliter 10.52, 6 jun 2004 (UTC)

It wie op myn skerm yndied wol hiel lyts. Hinget fansels ek fan de ynstelling fan de eigen PC ôf B. 11.13, 6 jun 2004 (UTC)
Nee, ik wit tink wol wat it is. Ik nim oan jo brûke it Monobook, it nije oansjen. Dat twingt de brûker ta lytsere letters. Ik haw dat útset, om't der noch te folle opmaakfouten yn dat oansjen sitte, dêrom hie ik net sjoen dat dit te lyts waard. (Ik leau wy moatte ek ris sjen of de kop fan de side wat oars moat.) Aliter 11.50, 6 jun 2004 (UTC)
Yn de nije 'Monobook' opset sitte noch wat Ingelske teksen. Wêr kinne dy oersetten wurde? Ek de Fryske teksten soene neffens my noch oanpast wurde moatte: wizig: wizigje; skoattel: skoattelje; wisk: wiskje. B. 14.08, 6 jun 2004 (UTC)

Oare talen[boarne bewurkje]

The link to vi: should say "Tiếng Việt", not "Ti&#7871ng Vi&#7879t". Thanks. – Minh Nguyễn, 20.05, 10 jun 2004 (UTC)

De keppeling mei vi: wie "Ti&#7871ng Vi&#7879t", yn stee fan "Tiếng Việt". De âldere programmatuer akseptearre dat, en dêrtroch wie net eltse brûker like presiis. Ik pas it oan. Aliter 23.03, 13 jun 2004 (UTC)

vielleicht jemand eine Interwiki-Link zu no: (Norwegisch) hinzufügen kann?

Es gibt schon eine Interwiki-Link zu no: (Norwegisch).
(Of immen in ynterwiki keppeling mei :no, (Noarsk) meitsje koe, mar dy is der al.) Aliter 02.49, 17 jan 2005 (UTC)

Wikipedynijs[boarne bewurkje]

Ik haw Template:Wikipedynijs oanmakke en opnaam yn de Haadside, sadat de Haadside allinnich oanpast hoecht te wurden as der definityf wat feroaret. Aliter 23.03, 13 jun 2004 (UTC)

Ôfbildingen brûke[boarne bewurkje]

Is hjir ek in belied foar? --Boppe 13.29, 10 sep 2004 (UTC)

As in ôfbyld rjochtenfrij is dan biede jo de triem oan mei de keppeling "Bied triem oan", dy't op eltse side stiet. Nei't jo dat dien hawwe foegje jo wat tekst ta oan de side Ofbyld:<<Namme>>, benammen wêr't it ôfbyld wei komt en wêrtroch it frij fan rjochten is. Dan bewurkje jo de side dêr't it ôfbyld oan tafoege wurde moat, en skriuwe dêr: [[Ofbyld:Namme|Omskriuwing]]. Aliter 22.39, 10 sep 2004 (UTC)

Stats[boarne bewurkje]

Het viel mij op in de stats dat de Friese Wiki plots geen bezoekers meer heeft. De oorzaak is dat de teller niet meer werkt. Dat zal komen door de upgrade naar 1.4 Het herstellen zou niet meer moeten zijn dan bij Nedstat]http://m1.nedstatb een spatie te zetten tussen ] en http. --Walter 00.28, 15 jan 2005 (UTC)

Wurdt dit ding brûkt, of kin er gewoan fuort. It is úteinliks ek reklame foar Netstats, dat der moat al in reden foar wêze. Aliter 21.20, 21 jan 2005 (UTC)

</Small>[boarne bewurkje]

Dér stiet in lege </small>-tag ûnder De ynhâld fan it projekt is frij fan auteursrjochten. yn de rjochterkolom; kin ien dat fourthelje of stiet dat er om in bepaalde reden? Dr. Breznjev 19.06, 21 jan 2005 (UTC)

Dat small-mark stiet dêr, tink, om't de Wikipedy-kolom earder lyts skreaun wie. As dat no net mear winske is, dan kin it fuort. Aliter 21.20, 21 jan 2005 (UTC)

Limburchske wiki[boarne bewurkje]

Ja minske, doar is 'r wêr, sille jimme miskien tinke, mar ik wû sizze dat 'r no ek in Wikipedia is. Miskien binne er dan wol net sa folle Limburchske Friezen en Fryske Limburgers, mar ik (op dy Limburgse wiki aktyf as "HaafLimbo"), sû 't wol leuk fine as in Sysop in link ynbouwde nei de wiki fan de twadde grutste taal in Nederlân. Om't dizze site beskerme is, kin ik dao net foar soargje. En ja, ik muot yndied wat oan myn Frysk dwaan, mar dat sil ik ek dwaan. Besjoch asjeblyf ek ris myn stik oer 't Frysk (http://li.wikipedia.org/Weslauwers_Fries), dan sû ik graach fan jimme hearre wat er noch oan ferbettere wurde kin.--WanabeFrysk 23.06, 2 feb 2005 (UTC)

Ik set him der eefkes by. B. 09.32, 3 feb 2005 (UTC)

Ik hie him leaver yn de marsje had, by it Hollânsk, Leechsaksysk en Engelsk, mar sa is it fansels ek goed. Tankewol!--WanabeFrysk 17.55, 3 feb 2005 (UTC)

Oanpast. Is it btw Limburgs of Lèmburgs? Of kin beide? B. 20.30, 3 feb 2005 (UTC)
Oarspronklik stie de ynterwiki boppenoan de side, en dêrom moast dy op de haadside net te grut wurde. Ik haw doe keazen foar de talen dêr't it taalgebiet fan grinzge oan dat fan in Fryske taal, plus foar de oaren de Ingelske Wikipedyen. Mar no't de ynterwiki foar de measten lofts yn de marzje stiet, soenen we ris betinke kinne hokfoar talen wy der no yn hawwe wolle. Aliter 15.36, 4 feb 2005 (UTC)

Fan side Brûker_oerlis:Aliter:
No sol ik doch ris in guod wurdsje dwaan foar it behâlden fan it Limburchsk in de marsje (fansels, ik haw der ek om frage!). Jo witte wol dat it Limburchs sunt 1997 erkend is en dat it mear praat wurd as it Frysk. Mei aorre wurden: jimme hawwe de status, wy hawwe de sprutsers (dit is fansels net min bedoeld). Ús taolgebiede lizze net tsjin inoar oan, mar in sa in lyts lâneke ek net sa fier útinaor. Ik tinke dat de lytse(re) talen in Nederlân inaor bystean muotte en dêrom sol it in goed idee wêze om op allebeide haadsiden in prominente link nei de oare taal stean litte. Ik haw in tusken op de Limburchske haadside in link nei it Frysk yn de marsje plaatst.--Brûker:WanabeFrysk 17.59, 7 feb 2005 (UTC)

interwiki[boarne bewurkje]

Ik stel voor nog wat interwikis aan de Haadside toe te voegen, bijvoorbeeld de Spaanse: [[es:Portada]]. Jcb 23.04, 27 feb 2005 (UTC)

nn.wiki[boarne bewurkje]

Hoi!

Can you include a link to Norwegian (nynorsk) wikipedia together with the other languages? [http://nn.wikipedia.org Norsk (nynorsk)] -. --KRISTAGAα-ω 07.14, 2 apr 2005 (UTC)

Done/Dien.Aliter 16.46, 21 mai 2005 (UTC)

Sunder auteursjrochten? Nei![boarne bewurkje]

Hoi. Ik lees "Wikipedia is de namme fan in iepen WikiWiki-ensyklopedy sûnder auteursrjochten en fan it dêr oan ferbûne aktive bouprojekt." en dat is incorrect. Elke schrijver behoudt de auteursrechten over hetgeen hij/zij schrijft, maar geeft toestemming deze schrijfsels te gebruiken onder de voorwaarden van de GNU FDL. En de GFDL maakt (net als de GNU GPL) gebruik van copyright (Anglosaksische versie van auteursrechten). Zonder auteursrechten geen copyleft, en zonder copyleft wordt de creatie van een vrije encyclopedie erg lastig. 208.154.199.198 01.33, 4 apr 2005 (UTC) (nl:Guaka en li:Guaka, niet ingelogd)

Afrikaans interwikiskakel[boarne bewurkje]

Verskoon asseblief my Afrikaans (English below)

Miskien stel u hier by die Friese Wikipedia belang om die af:Tuisblad-skakel op u voorblad te plaas. As Afrikaanstalige lyk Fries lyk vir my heel verstaanbaar nou met my eerste kontak. Groete, af:Gebruiker:Alias07.26, 20 mai 2005 (UTC)

Maybe you here at the Frissian Wikipedia might be interested to add the af:Tuisblad link (Afrikaans front page) on your front page. As an Afrikaans speaker Frissian looks quite understandable to me on first contact. af:Gebruiker:Alias07.26, 20 mai 2005 (UTC)

(Nim my myn Afrikaansk net kwea ôf
Faaks stelle jimme der hjir op de Fryske Wikipedy belang yn en set in af:Tuisblad-keppeling op de haadside. As Afrikaansk-prater liket Frysk my op it earste each net ûnbegryplik. af:Gebruiker:Alias)
As sein: Wy moatte ris sjen wat wy al as net op de haadside hawwe wolle. Aliter 15.42, 20 mai 2005 (UTC)

Nedstat-teller der ôf?[boarne bewurkje]

Neffens my doocht dat ding net. Ik stel út om de teller der ôf te heljen. Faaks kinne we der in oarenien opsette? B. 12.25, 27 mai 2005 (UTC)

Om my hoege dy tellers net, mar dy dy't wy no hawwe stiet alle amerijen stil. Dat, as der al in teller op moat, doch dan mar in oarenien. Aliter 18.29, 27 mai 2005 (UTC)

Sep11[boarne bewurkje]

Sorry for speaking english, but what is this America-related link (sep11.wikimedia.org) doing on your main page. Even en took it off months ago, and wikimedia doesn't like to publicize it - it is just left there but not linked to.

Anonym hat krityk op ús haadside om't wy in keppeling hawwe nei de alve-septimber wiki. Syn motifaasje is dat En: dy keppeling net (mear) hat, en dat hy it idee hat dat Wikimedia, dus wy allegear, der leaver gjin rop fan hawwe wol.
Der is al in skoftke praat oer it feroarjen fan dy wiki yn in mear omfettende memorial-wiki. Om my kinne wy dy ûntwikkelings gewoam ôfwachtsje. Aliter 16.31, 2 jun 2005 (UTC)

Hello. I can understand the first part of what you wrote, but not the second, so sorry if I have missed your explanation. Fryske Wikipedy is just about the only Wikipedia that links to memorial wiki. I think it is a deprecated projected and all Wikipedias were supposed to remove their links, because most of them haven't had that on the front page for a long time. 15:11, aug 20, 2005 (UTC)

If so, the message didn't get through. Since we're waiting for a decision on this, if it bothers you, feel free to point us to whatever the decision was. Aliter 04.12, 30 okt 2005 (UTC)
See the long discussions on Meta and the Foundation mailing lists, particularly the discussions around September 2006 and since, when the final closure proposal was implemented. The 9/11 wiki is no longer a Wikimedia Foundation project and there is no reason to link to it on your main page! 24 des 2006, 00.02 (CET)

Abe[boarne bewurkje]

Abe Lenstra op de haadside, is dat net in bytsje te folle fan it goede? Der stean fierder gjin persoanen op, en Lenstra wie noch net iens de wichtichste Fries (al wie er dan wol ien fan de bekindste), fyn ik. WanabeFrysk 15.06, 2 jun 2005 (UTC)

Jo ha gelyk. As wy sjogge nei de oare siden dy't ûnder Fryslân stean, soe Abe, hoe ferneamd ek, hjir net stean te hearren,Swarte Kees 26 feb 2008, 11.42 (CET)

nds[boarne bewurkje]

it soe geweldich weze at jim ek yn link nei dy nedersaksische wikipedia op´e haadside setten. groetnis, wubbo.

Ido over 10,000[boarne bewurkje]

Hi, the Ido Wikipedia is around 32nd place right now with over 10,000 articles; could we get it added to the main page? Thank you. mithridates

Nothing to do with the number of pages or some arbitrary ranking, but sure, you could be added. Just say the magic word. Aliter 04.12, 30 okt 2005 (UTC)

Ekstra kopke[boarne bewurkje]

Soe der by 'Ensyklopedy' ûnder 'Fryslân' ek noch in nij kopke komme kinne, nammentlik 'Fryske wetters'. Hjir kin dan sok guod as de marren, Waadsee, kanalen ensfh. in plak fine.

DDurk

Der is op it stuit in side Wetters yn Fryslân, mar binne wy fan doel dêr wier in tûzen wetters op op te nimmen? Aliter 02.13, mai 17, 2006 (CEST)

Wikipedia[boarne bewurkje]

Hoi, sorry voor mijn Nederlands. Zou iemand misschien een interwiki kunnen leggen vanaf en:wikipedia naar jullie artikel over wikipedia? Of indien dta er nog niet is, het aanmaken? Een beginnetjhe is meer dan neits :) Efkeswatoars 13.18, jun 12, 2006 (CEST)

Trochferwize[boarne bewurkje]

Nei Wikipedy:Oerlis side

Kin ien it bertejier fan Napoleon ferbetterje? Dat moat 1769 wêze.

Fraach[boarne bewurkje]

Wêrom ferdwynt de link "Oanmelde" as ik de mûs derop set om my oan te melden?" Pyt

At jo IE brûke, dan ferdwynt er net, mar skoot nei lofts, nei earne by it logo. IE hat in brek wêrtroch it Monobook-oansjen net goed werjûn wurde kin. De wiki hie wat ekstra koade om dat wer goed te meitsjen, mar op it stuit liket it wer problemen te jaan.
At jo oars net by de keppeling komme kinne, brûk dan de keppeling nei de bysûndere siden, en yn de oersjoch de keppeling foar it Oanmelden. Aliter 03.19, 4 okt 2006 (CEST)

Moai stikje[boarne bewurkje]

Moai ynstjoerd stik yn de Ljouwerter Krante (moandei). Yn 'e Wâlden 13.19, 1 nov 2006 (CET)

Hee, dat hie ik net sjoen. Stiet it ek yn oare kranten? Mysha

Wikipedy oerlis:Haadside Nij[boarne bewurkje]

In nije opmaak fan de haadside is no trochfiert, at der noch saken binne dy't oars moatte of net klopje is it miskien baas en set dit op de oerlis side derby dy't wy brûkt hawwe om ús opmerkings byinoar te hâlden. At der lytse dingkjes oan mankearre fiel jo frij en pas it sels oan. Gruttere wizigings better troch oerlis. Theun 13 jan 2007, 19.52 (CET)

graach haadside útwreidzje[boarne bewurkje]

Hoi, graach soe ik by Esyklopedy de kategory: Minske en Maatskippij derby hawwe wolle. Dan kin ik sels ûnderwerpen taheakje. Ek soe ik graach ûnder Fryslan, in kategory Polityk en Bestjoer hawwe wolle. Groetnisse!!!


Eala,

It soe better wêze asto folgjende kear skriuwst wa do bist. Dan kin ik op dyn eigen oerlisside in reaksje weromskriuwen. As [behearder] soe ik graach witte wolle hokfoar mêden do ûnder de kategory Mins en Maatskippij ha wolst. Neffens my stiet der ûnder frije tiid en kultuur wat Mins en Maatskippij likegoed omfiemje kinne soe. Sadanich sjoch ik dêr gjin fernijing yn.

Wy hawwe op 'e haadside ûnder Sosjale wittenskip in keppeling polityk stean. Ûnder Fryslân wolle wy eins allinnich siden ha dy't wat mei Fryslân te krijen hawwe. Do kinst op myn meidoggerside-oerlis in reaksje weromskriuwe.

Groetnis Kening Aldgilles

Dit wie Meidogger:Roelvandijk, sa at út de skiednis wol te finen wie. Ik hie Roel fuortendalik al mei in antwurd en tips betsjinne. @KeningAldgilles, hâld der rekken mei dat net eltsenien presys wit hoe at it hjir wurket, en de earste sin fan dyn kommentaar kin (mei it dookjen) wol wat bot oerkomme. Theun 6 feb 2007, 18.50 (CET)

Nije siden[boarne bewurkje]

Op de Hollânske Wikipedy bestjit de mooglikheid om de letste nije siden die’t anmakke binne te besjen mei in ferwizing op de haadside (Nieuwe artikelen). Is dit misskien ek net wat foar de Fryske Wikipedy? Persoanlik bin ik altyd nijsgjirrich nei de nije siden. Of is der op ‘t stuit in oare mooglikheid om soks rap te fine. J'88 5 feb 2007, 22.54 (CET)


Al dat krewearjen smyt net safolle op. Mei de keppeling koartlyn feroare lofts yn it skerm kinst ek sjen hokker siden nij binne, en hokker bewurke binne.

Groetnis Kening Aldgilles 22:08 UTC 05 feb 07


Der is altiten Nije Siden, ek te finen troch links "Bysûndere siden" te selektearjen, krije je allegear nijsgirriche siden mei listen enfsh. Theun 6 feb 2007, 18.50 (CET)
Jim ha gelyk. Ik wist noch net dat disse opsje der wie. Tige tank foar de reaksjes. J'88 6 feb 2007, 18.57 (CET)

Wapedia[boarne bewurkje]

Dei hurde wurkers,

Ik haw yn oparbeidzjen mei Florian Amrhein út Dútslân de Wapedia, in Wikipedia-sykmasine foar de bûstillefoan en hânkompjûters, folslein nei it Frysk oerset. Jo kinne dêrmei ek streekrjocht jpg-triemmen opfreegje. Soks wurket allinne yn de taal dy't ûnder de plaatsjes stiet. Nim it foarbyld: eagum_kerktoren.jpg. Kin it wurd 'kerktoren' dêryn samar ferfongen wurde troch eagum_tsjerketoer.jpg of moat soks oars oanpakt wurde? Yn 'e Wâlden 6 feb 2007, 17.53 (CET)

Nee, soks wurket net, de namme fan de jpg moat presys gelyk wêze as de namme dy't ynfolle is doe't de triem opladen is. Dus ynklusyf taalflaters ensfh. Der is neffens my gjin mooglikheid om de namme fan in triem maklik oan te passen oars as de triem op 'e nij oplade. Ik tocht al dy Florian kin fuortendaliks al aardich frysk skriuwe ;). Theun 6 feb 2007, 18.50 (CET)

Soenen dy jpg- en png-triemnammen yn it ferfolg ek standert yn it Frysk kinne? Fierders fûn ik noch in bonkje op de Haadside. Neffens my moat it Side-oerlis wêze. Ik haw net it foech om dat oan te passen. Yn 'e Wâlden 13 feb 2007, 16.20 (CET)

Ik snap it probleem eins net sa. Jo wolle sykje op fryske sykwurden as tsjerketoer en Eagum en dan wolle jo it ôfbyld mei eagum_kerktoren as resultaat jaan?
De tsjerketoer fan Eagum is boppedat ek noch in plaatsje dy't net op de fryske wiki stiet. It is in triem fan Commons it part fan it projekt wêr't sintraal triemen opslein wurde kinne dy't dan foar eltse wiki maklik yn te heakjen binne op de siden troch de namme fan de triem op Commons te brûken. De measte ôfbylden dy't wy hjir brûke komme trouwens fan Commons.
No binne de measte minsken dy't triemen op Commons dêrby sette net frysktalig dus dit giet dan net wurkjen. Ik haw ek al in stikmannich doarpskaartsje makke en dy mei fryske namme op Commons delset, mar dit sil net sa faak barre, en dat wurdt der foar oarstaligen ek net makliker te finen.
De nammen fan de ôfbylden binne ek faaks net logysk mei codes fan de grutte derby 300px, folchnûmers Protter1.jpg, Protter2.jgp ensfh. It is tinkt my net te dwaan om dêrop te sykjen. Mar ik nim oan dat Florian der mei alle wiki's tsjin oan rint?

Bêste Theun, ik haw efkes oan it testen west mei Dútske en Ingelske jpg-triemmen. Jo komme dan op twa folslein oare rigen plaatsjes. Ik haw test mei Turm/tower en Kirche/church. Dy grutte talen hawwe by 'commons' harren eigen taal brûkt. Sa soest de Fryske plaatsjes ek ekstra yn it Frysk bewarje kinne by 'commons' dan binne se wol beskikber foar oare talen en ek om op de Fryske begripen te sykjen. It is my helder dat soks net samar op te lossen is, mar tink as moderators der ris oernei. It is my no ek dúdlik dat Florian as er mei Turm socht allinne mar Dútske tuorren krige. Fansels soenen jo as jo nei toer sykje by Fryske tuorren útkomme. Miskien soenen echt Fryske plaatsjes as oer in oranjekoeke of sa in twatalige triemnamme krije kinne: oranjekoeke7_frisian_cake.jpg. Lytse talen moatte no ienris altiten folle tûker wêze as de grutten.Yn 'e Wâlden 14 feb 2007, 12.09 (CET)

It is neffens my sa dat op Commons mar ien namme oan in plaatsje joen wurde kin. Je binne dus folslein ôfhinklik fan de persoan dy't it plaatsje op Commons set. Dat is yn it gefal fan de Tsjerketoer fan Eagum ien west dy't net gewoan is frysk te brûken. Theun 14 feb 2007, 21.35 (CET)

side-oerlis[boarne bewurkje]

Wat bedoele jo mei Side-oerlis, oerlisside -> Side-oerlis? De Oerlisside is ús algemiene oerlisside wêr't algemiene fragen in plak hawwe dy't net mei ien side te krijen hawwe (dizze fraach soe dêr ek better passe ;) ). Theun 13 feb 2007, 17.16 (CET)

As ik my oanmeld haw dan kom ik ûnder de mooglikheid 'ferjit dizze side' en ûnderoan de side nochris it wurd 'Sideoerlis' tsjin en neffens my moat dêr dat streekje yn. Yn 'e Wâlden 13 feb 2007, 20.00 (CET)

Jo brûke dan seker it oansjen fan Keuls blau? Ik sil ris sjen of ik dat missende streekje derby krije kin. Theun 14 feb 2007, 21.35 (CET)
Dat sideoerlis liket my oars ek al genôch. Neffens my hoecht der allinnich in keppelteken tusken at de útspraak oars net dúdlik is. It liket my net dat der in protte minsken sideo-erlis lêze sille. Mysha

Nedersaksisch[boarne bewurkje]

Op oeleu heuwdziejde steet tusken de Sproakn met meer as 2000 Artikeln den Nedersaksiesen Wikipedie nog neet eneumd. Zol ieleu dèt dr biej wiln zetn? En miskien ook n moal bekiekn? Völ daank in t vuurtn!

Goodgoan!

nen Tukker

Dy list is al in skoftsje (sa'n 9 moanne) net mear bywurke. Sil ek in bulte oaren wêze dy't no mear as 2.000 siden hawwe. We moatte mar efkes sjen oft dizze list net wat behindiger moat. Theun 31 okt 2007, 17.47 (CET)
Om my hoecht it ek net sa fol mei talen, dêr. Kinne wy oars de lat wat heger lizze, dat it tal net grutter wurdt? Der hat ek in bot in massa ynterwiki ynset, dat eins is it op it stuit wat oerstallich. Aliter 1 nov 2007, 03.43 (CET)
Good, wellich is t nit zo neudig oonder de Mear as 2000 artikeln, mear ieleu köant toch wal an de leenkere ziejde eawn ne verwiezing noar oonze stie maakn? Dèt is ne verrieking vuur oeleu én oonzen Wiki.
Goodgoan!
n Tukker
Mar dy ferwizing links dy stiet dêr al in hiel skoft. Allinne falt dy net sabot mear op om't dêr no sa'n bulte ynterwikis steane. Moatte wy mar ris wêr in listje fan meitsje mei wat mear oersicht. Theun 1 nov 2007, 19.32 (CET)
Och ja! t Steet nog neet noar alfabet rangskikt. Doarumme he-k dr oawerhen ekekn. Noh, dan he-k ja niks ezeg. Goodgoan!

Ik stel foar om de ynterwiki's ek goed te beheinen, dit hat fansels allinne sin at we de Haadside wêr op slot sette, ek foar registrearre meidoggers. Oars wurdt de list wêr automatysk langer troch de bots. Theun 1 nov 2007, 21.13 (CET)


Media-Wiki berjochten[boarne bewurkje]

Nei de measte berjochten yn it Sealtersk haw ik no de 308 oerbleaune meast-brûkte berjochten yn it Frysk oerset. Graach opmerkings oer mûglike ûndúdlikheden. As it wat nei't sin is, dan wol ik miskien noch wol in soadsje dwaan. Kompjûtertermen haw ik fan Hiemstra en ôfkoartings fan dagen en moannen fan Sijens/FA. --Pyt 9 jan 2008, 15.12 (CET)

Sjablonen[boarne bewurkje]

Ik ha in fraach wat sjablonen oangiet. Is der hjir ek ien dy't in sjabloon meitsje kin foar fuotbalklups? Ik ha in kear besieke om soks te meitsje, mar ik slachje dêr mar niet ien. It soe moai wêze as in oar dat efkes dwaan koe.J'88

Oare talen[boarne bewurkje]

Noch efkes wat. Op de begjinside stiet in hiele grutte list mei oare tallen wêr nei oerskeakele wurde kin. Soe die list net better koarter makke wurde kinne? Ik tink dat de wikipedies mei de measte siden en die wêr't it Frysk it meast an besibbe is fol folsteane.J'88

Ik haw hjir ek alris besocht hjir wat oerlis oer te hawwen. It komt eins omdat we de Haadside frijjûn hawwe foar wizigjen troch oanmelde meidoggers (dêrfoar wie de Haadside skoattele. Dêrtroch wurde troch de bots hieltiten mear talen taheakke.
At wy dus beslúte dat dy list koarter moat, bin ik foar, dan moatte wy al in manier hawwe om de bots te kearen. Oars hat it gjin sin, dan komme de ynterwiki's der fansels wêr.
It leafst hie ik allinne de grutte meastsprutsen talen en de besibbe lytse germaanske talen.
De side wêr hielendal skoattelje hat tink gjin sin. Wy hawwe it krekt frijjoen sadat meidoggers dy't gjin behearder binne de haadside ek oanpasse kinne.
Miskien is der wol in manier om bots te kearen, mar dat soe ik net witte. Ik bin it noch nea earne tjsinkaam. Theun 13 mrt 2008, 20.48 (CET)
Der moat misskien in standert list komme mei de talen dy't we hjir op de haadside ha wolle. As der dan doch ris in kear san bot delkomt kin eltsenien dat oanpasse.
Talen dy't neffens my yn de list moatte stean binne de grutte talen (Ingels, Dútsk, Nederlânsk, Portegeesk, Spaansk, Frânsk en Italjaansk tink ik dan oan). Lytse talen dy't derby moatte binne dan de dialekten ien Nederlân en Belgje, de Skandinavyske talen, de talen fan Grut-Brittanje en Ierlân. Misskien inkele Dútske dialekten, lykas it Alemmanysk en it Platdútsk. Fjirder tink ik oan it Afrikaansk en it Deitsch.
Ik wit net krekt hoefolle dat binne. Mar de list wurd dan al in hiel stik minder lang. J'88
De Ingelsken losse dit op troch nei in net al te lange rige talen in kopke "folsleine list" oan te jaan. Nei oanklikken wurdt pas de folsleine list sichtber, Swarte Kees 13 mrt 2008, 22.35 (CET)
Dat lêste helpt neat mei it kearen fan bots. Op :en is de Haadside foar gewoane meidoggers (en dus bots) skoattele. Theun 15 mrt 2008, 16.29 (CET)
Ik bin mar ris efkes begûn. Ik ha de list wat ynkoarte. De list sjocht der sa út:

Misskien binne der noch wikipedy's dy't der wol en net tusken hjerre. Dan hjer ik dat graag. It is in moai begjin. [[Meidogger:J'88|J'88]

Ik haw Plattdüütsch der noch by set. Hoe hiene jo no tocht foar te kommen dat de bots dizze list wêr útwreidzje? Theun 26 mrt 2008, 19.09 (CET)
Dat is net te foarkomme tink ik. Mar as we de standertlist, die ik hjir boppe stean ha, oanhâlde dan kinne we de list wol sa koart hâlde.
Ik ha de list dy’t ik hjir boppe delset hie oanpast an sa as die der no útsjocht. It is no allinnich efkes knippe en plakke en de list is wer ynoarder. J'88

Wisten jo dat ...[boarne bewurkje]

It kopke boppe dizze rubryk einiget op dat.. en de sinnen dêrûnder begjinne met ...dat. Dat is dus eins dûbelop. Dat ik soe foarslaan wolle om it wurdsje dat yn it griene balkje ferfalle te litten. Dat sil dochs net ûnder miggefangen falle? Swarte Kees 24 mrt 2008, 14.37 (CET)

Ik fielde my sa frij en pas it fuortendalik mar oan ;) Theun 26 mrt 2008, 19.09 (CET)

Uetrlik haadside per april[boarne bewurkje]

Op myn skerm stean de ôfbylden der net goed op by Side fanb de moanne en Wisten jo dat ...., al ha'k fan'e moarn noch wol besocht om it better te krijen. Wa soe hjir hjoed noch efkes nei sjen wolle? Swarte Kees 1 apr 2008, 17.16 (CEST)
It is wol singelier, mar no is it byld samar wer wol goed..

De gong deryn[boarne bewurkje]

Dei minsken. Ik sjoch dat wy de lêste tiid de gong der aardich yn ha. It koe minder sizze wy Friezen dan. Hope dat we dit fol hâlde kinne. Der binnen in protte moaie siden bykaam. Kwaliteit stiet natuerlik boppe it tal siden, mar it is natuerlik noflik te sjen dat dit op it stuit hân yn hân giet. As we dit tempo folhâlde kinne dan komme we oan it ein fan it jier op likernôch 8.500 siden út, tink ik. Op nei de 10.000 soe ik sizze. J'88

Ein fan it jier op 10.000? Aliter 16 sep 2008, 20.43 (CEST)
Dat moat slagje kinne tink ik. Soe it 10.000e artikel ek oer in bepaald ûnderwerp gean moatte? Of lûke wy ús dêr neat fan oan. J'88
Fiel jo frij. (Oars is de Wikipedy:Oerlisside faaks in better plak.) Aliter 29 nov 2008, 00.32 (CET)

Language list[boarne bewurkje]

Your other languages of Wikipedia's list in the Haadside is old (the order has changed)

Wikipedia's yn tabellen[boarne bewurkje]

By it sneupen troch de Wikipedia kaam ik de side tsjin wêryn de ferskate wikipedia's yn in tabel steane. Yn dy tabel wurde in soad gegevens mei oare wikipedia's fergelike. (Sa blykt it Frysk op dit stuit op it 80e plak fan alle talen te stean wat it oantal siden oanbelanget) Is dit ek wat om op te nimmen op ús haadside? [1] En wa soe dat eventueel dan efkes(..) dwaan kinne? --Swarte Kees 14 sep 2008, 10.12 (CEST)

Hoecht om my net. Soksoarte fan rangen sizze net folle, mar betsjutte al dat der op achte wurde moat. Aliter 16 sep 2008, 20.43 (CEST)

Haadside[boarne bewurkje]

De haadside is om 8.34 oere noch net fernijd op 1 juny 2009--Swarte Kees 1 jun 2009, 08.34 (CEST)..

Dan stiet de âlde haadside noch yn 'e cache fan de server. Mei in purge is it probleem wer ferholpen: http://fy.wikipedia.org/w/index.php?title=Haadside&action=purge. Sjoch http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Purge# foar útlis. --Bouwe Brouwer 1 jun 2009, 15.05 (CEST)
Danke wol Bouwe. Mar om tsien oere hinne wie de boel út himsels al wer yn oarder.--Swarte Kees 1 jun 2009, 15.07 (CEST)

Nij uterlik?[boarne bewurkje]

Goeie,

Soe it ek wat wêze om wat feroarings op de haadside te dwaan? Ik siet te tinken oan wat mear kleur. De klearen fan no binne wat feal. Ek in kopke mei 'foto fan de moanne' of solk sa wat bringt wat mear kleur op de haadside. Misskien binne de trije kleuren fan ús provinsje wat? Persoanlik bin ik bot ûnder de yndruk fan de wikipedy fan de Afrikaanske taal (de kleuren). Ek de Nederlânske en Poalske wikipedy's fyn ik wat uterlik oangiet moai (mei de plaatsjes by de ûnderdielen).

No moat ik fuort sizze dat ik sels gjin inkeld ferstân ha fan hoe't solks moat.

Ik hjer graach wat jim tinke. J'88

It geregeld kritysk besjen fan guon saken is in goed ding. Wy moatte net ynkakke fansels. It uterlik sa't dy no is kin foar my lykwols besjen lije, ik bin der wol wat grutsk op as ik sjoch hoe't oare wiky's der útsjogge. In ensyklopedy mei der wat my oangiet wol wat 'strang' (yn de goede betsjutting fan saaklik en op de ynhâld rjochte) út sjen. Plaatsjes der by is lykwols wol moai, it each wol sines ek, mar dy moatte ek mar krekt beskikber wêze. De side is neffens my moai oersichtlik, men hoecht net nei ûnderen te skrollen om alle rubriken te sjen. Mar wol goed dat it ûnderwerp op it aljemint komt. Groetnis, --Swarte Kees 29 sep 2009, 18.40 (CEST)
Ik bin it hielendal mei jo iens. We hawwe der meiïnoar in moaie ensyklopedy fan makke. It moat net in buortersplak wêze wêrby alles as los sân oan elkoar hinget. Mar ik tink net dat solks it gefal is by ûs. Ik hab hjoed ris efkes wat oare wikipedy's besjoen, en by de Nederlânske foel mei op sa lang at dy wol net is. Wat in skrollerij. Us haadside is grut genôch.

De Fryske wikipedy is yn in protte opsichten mei de Afrikaanske te fergelykjen. Yn grutte, uterlik en solk soart dingen. Persoanlik fyn ik dy der fleurich en kleurich útsjen. Mei de kleuren read, wyt en blau kinne wy ek wol wat. En misskien mei de kleuren fan de oare Fryske gebieten ek wol (goud bygelyks fan de Ynterfryske Flagge). It moat dan natuerlik net in núvere tastân wurde, de kleuren moatte byinoar passe.

Ik bin fan miening dat der fêst wol in krease foto te finen is eltse moanne. Dy kin der dan kreklyk as op de Afrikaanske wikipedy ûnder komme.

Dan dy printsjes. Dêr bin ik net hielendal wis fan. It hat wol wat, mar ik moat ek net te gek.

Ik wol my benammen sterk meitsje foar in lytse feroaring yn de kleuren. J'88

Ik bin sels noch net útsjoen op ús haadside en fyn dat er der kreas útsjocht neffens oare wikipedys, want der binne guons dy't er net útsjogge. Soe sels wat mear dynamyk deryn hawwe wolle, bygelyks in side fan de wike ynstee fan de moanne (sjoch eardere diskusje [2]). In foto fan de moanne is leuk derby. --Geoffrey 29 sep 2009, 22.35 (CEST)
Moai dat jo ek mei tinke Geoffry. Ik hoopje dat wy der meiïnoar útkomme en dat we inkele wizigings trochsette kinne. Ek ik sjoch graach in foto fan de moanne ferskine.J'88
Ik sjoch dat Geoffre in begjintsje makke hat mei de 'Side fan de wike'. Hokker feroarings komme der mear?

Ik hab alris besjoen om in 'berjocht' te meitsjen, mar solks krige ik net foar elkoar. Oars woe ik wolris besykje in 'Foto fan de moanne' stikje te skriuwen. J'88

Hjoed ha ik twa stikken skreaun dy't ik útkeazen hab op basis fan de foto's. It giet om de stikken oer it Poalljocht en de Wylde Jacht. Twa stikken mei moaie foto's deryn.

Yn de takomst kinne dizze stikken brûkt wurde foar Foto fan de Moanne.

Ik ha noch wat siden opsneupt foar dizze kategory, ek hjir stean kreaze foto's op:

Wol moat der oan guon siden noch wat gebeure wol it in moai stikje wêze. J'88

Is it wat om in soarte fan test te hâlden mei de 'foto fan de moanne'? Misskien takomme moanne of op in testside. Ik haw de lêste tiid inkele siden skreaun om de foto's hinne. Dêrneist steane der ek al tal fan skitterende siden mei moaie foto's.

Op de nijkommende siden steane moaie foto's dy't grif net missteane foar sa'n ûnderdiel:

As jim, de oaren, it der mei iens binne wol ik graach helpe by it meitsjen fan de berjochten. Ik wit allinnich net hoe soks moat. J'88 17 okt 2009, 13.47 (CEST)

No dat wy dochs dwaande binne, kin der ek sjoen wurde nei de keppelingen ûnder yn de haadside nei oare wikipedia projekten? Guon binne al in skoftke oer de 100.000 siden mar steane noch by de siden fan 25.000 en mear. Misskien in nije yndieling? J'88 5 nov 2009, 14.54 (CET)
Sjoch ris op de haadside fan de Sealterfryske Wikipedia. Groetnis --Kening Aldgilles 10 jan 2010, 14.50 (CET)
Skitterend, stjerne wier. Sa soe ik it hjir ek wol ha wolle. Soe ek moai wêze omdat it eins om deselde talen giet dat we inselde belied oan hâlde. It sjocht der krekt wat fleuriger út. Ek hawwe se in byld fan de wike. Misskien dat wy dit ek oer nimme kinne, mei deselde ôfbylden.--J'88 10 jan 2010, 15.57 (CET)
'k Bin mear fan de saaklike, strakke opset. De neamde side docht my, mei alle respekt, wat bernich oan--86.88.254.29 10 jan 2010, 16.27 (CET).
Ik begryp wat jo bedoele mei bernich. Ik bin it mei jo iens dat it net in poppekast wurde moat fan kleuren, plaatsjes en oare net tadwaande saken. Mar ik fyn de wikipedy fan it Frysk op dit stuit krekt wat te stiif, krekt wat mear fleurichheden der yn moat neffens my kinne. De Sealterske wikipedy sa't dy der no útsjocht hat in kreaze miks fan beide. Der sit krekt efkes wat mear kleur yn, mar dochs bliuwt is saaklik.
Misskien moatte wy in soarte fan stimming hâlde oer of't de haadside feroare wurde moat en sa ja, wat der dan oan barde moat.--J'88 10 jan 2010, 18.15 (CET)
Ik bin noch hieltyd net op útsjoen sa as de haadside der no útsjocht en wy ha mei de lêste feroarings al mear dynamyk oanbrocht. Om my mei it noch wol in skoft sa bliuwe, mar in ôfbylding fan de wike soe der wol by kinne. It leafst sjoch ik dy op de rjochterside ûnderoan. --Geoffrey 10 jan 2010, 21.56 (CET)
As lokaasje foar it byld fan de wike hie ek ik dat plak yn 'e kop. It kopke 'ensyklopedy' soe dan wat ynkoarte wurde moatte tink my dan.
Wat ik op de Sealterske Wikipedy sjoch is dat der mar in pear lytse oanpassings dien wurde. It giet allennich om de linen om de ferskate kopkes, dy't de boel in fris úterlik jouwe. De ôfbylden yn de kopkes hoege fan my ek net, dochs fyn ik dat wol aardich.
Woe ik der noch efkis by sizze dat it yndied geweldich is hoe't de haadside no is. Eltse dei in nei 'hjoed' en eltse wike in wisten jo dat en in artikel fan de wike. Skitterend!--J'88 10 jan 2010, 23.28 (CET)
Leafst lit ik it uterlik fan de nije side sa't dy is. Om der ferlet is by guons is om gruttere plaatsjes te brûken soenen wy de rjochter helte ûnder "Ensyklopedy" ek wat smeller meitsje kinne en fierders alles gelyk litte. Dan komt op de linker helte (ûnder "Side fan de wike" dus) romte frij foar gruttere plaatsjes. Op de Noarske en Deenske Wikipedy dogge se it ek sa. Dan komt er grif ek wat minder 'wyt' efter de ferskillende Rubriken oan de rjochterkant.--Swarte Kees 17 jan 2010, 16.18 (CET)
Dat fyn ik in tige goeie oplossing. Ik haw de Deenske wikipedy ris besjoen. Wol hawwe dan de kans dat der oan de linkerkant mear wyt te sjen komt. Mar dat moatte we dan mar oplosse my wat mear tekst, dat moat te dwaan wêze.
Dêrnjonken hat de Deenske wikipedy ek in moai uterlik, benammen de lyntsjes om de ferskate ûnderdielen hinne binne moai.--J'88 17 jan 2010, 23.12 (CET)
Soe soks mei it grut genôch 'opblazen' fan de plaatsjes net wat tafalle?,Kees
Ik haw besocht om in nije opbou te meitsjen, de basis foarmet de haadside dy't Geoffrey op syn meidoggersside stean hat. Is dit wat? Ik haw dien wat Kees foarstelt hie, de rjochterkante wat lytser makke en lofts dus grutter. Fierders haw ik Oare talen en Oare Frysktalige Wikimedia projekten ûnder ensyklopedy setten, wêrtroch lofts romte ûntstien is foar it Byld fan de wike. Dêrtroch wurdt de haadside ek noch in lyts stikje lytser sels, omdat de romte dy't der is mear brûkt wurdt, der binne ommers gjin grutte wite stikken mear.--J'88 18 jan 2010, 11.40 (CET)
Ik wit net krekt hoe't dit wêze moat, mar by my is dyn rjochter kolom krekt wat grutter as op ús haadside. Ik wit net hoe at dat kin. Dy hat ek rûne hoekjes, wat wat nuver liket, mar dat is grif eat wat noch komt. Dat mei it opskowen fan oare ensfh is wol moai, at wy foarkomme kinne dat der dêr tefolle lyntsjes njonken elkoar komme. Mysha
De rjochtkolom grutter? Hy is nei ûnderen al langer wurden, mar yn de breedte is der neffens my lytser wurden. Alhoewol't it al sa is dat ik dêr gjin breedte oanpasse kin. By my binne hoekjes al heaks.
Oer de lyntsjes bin ik it mei jo iens. Dêr moatte wy net te folle fan ha. Ik bin al oan it besykjen west, mar ik slachje der net yn om guon lyntsjes fuort te krijen. Ik woe dan om elts ûnderdiel sels (Ensyklopedy, Side fan de wike, wisten jo dat, ensfh.) apart lyntsjes sette, lykas by 'oare projekten' en 'oare talen' al sa is. Mar myn kennis giet net fier genôch om dat foar elkoar te krijen.--J'88 18 jan 2010, 14.24 (CET)
J. dat hast knap dien, sa soe it kinne, Mar soe'st ek in fersje meitsje kinne mei Foto fan de wike rjochtsûnderien sa ik dat besocht ha te krijen, mar net goed in slagge bin. En it oare dat no ûnderien horizontaal stiet sa stean te litten. Ik bin beneid hoe soks der út sjen soe, dan kinne wy in goeie kar meitsje.--Geoffrey 18 jan 2010, 14.52 (CET)
Goeie G. Ik haw besike dat foar elkoar te krijen, mar dat slagget net. Ik krij dan ien grut blau flak.
Ik tink dat dat komt omdat de linkerkant opboud is mei berjochten, wylst it part ûnder ensyklopedy tekst is. Ik haw fan Ensyklopedy al in berjocht makke, mar it wol mar net om dat berjocht der dan goed yn te krijen yn de rjochterkolom. As ik it berjocht 'Ensyklopedy' al op de side set dan komt alles ûnder elkoar te stean, dat de rjochterkolom giet dan fuort en komt ûnder de de linkerkolom te stean.--J'88 18 jan 2010, 15.11 (CET)
Ik bin krekt noch wer efkes dwaande west, mar ik krij it mar net foar elkoar. Ik wol graach op meidogger:J'88/haadside noch in pear oanpassings dwaan. Yn stee fan om de lofter- en de rjochterkolom wol ik om elts ûnderdiel in lyntsje krije. Dêrnjonken soe ik, lykas by alle oare ûnderdielen, fan it stik 'ensyklopedy' in berjocht meitsje wolle. No is it berjocht der al (berjocht:ensyklopedy), mar as ik dizze yn de boarnetekst set dan giet de heule side oer de kop en feroaret de opbou. Soe immen dy't wat mear kennis fan html der ris nei sjen wolle?--J'88 18 jan 2010, 22.46 (CET)
Ik fyn it útstel fan J'88 net min. Dy flachjes kinne om my wol fuort, der stean ek al pompeblêden op en sa't Swarte Kees al sei moat de haadside wol wat saaklik bliuwe. Oan 'e oare kant kin ik Geoffrey wol begripe want ik wie ek noch net útsjoen op de âlde webside. Ik stel út dat wy it ûntwerp fan J'88 perfeksjonearje. Ik sjoch no brutaal nei de oaren want ik ha der net safolle doel oer. --Kening Aldgilles 18 jan 2010, 23.40 (CET)
Sjoch [3]], neffens my soe it sa kinne --Geoffrey 19 jan 2010, 08.37 (CET)
De flachjes wienen mar in besyksel, bin wat oan om omgûgeljen mei kleuren en sok sawat. Sa at Geoffrey it hat kin yndied ek, probleem is allinne dat de haadside lestich yn elkoar setten is. It is net mooglik om de rjochterkant fan de haadside te fullen mei berjochten, lykas de lofterkant. Dat is tink ik ek de reden dat Geoffrey der net yn slagge is syn foarbyld hielendal goed te krijen.--J'88 19 jan 2010, 12.04 (CET)
Ik sil ris besykje hoe it foarbyld fan my derút sjocht mei in foto. --Geoffrey 19 jan 2010, 20.57 (CET)

Ah, tûk G. Sjocht der goed út. Ha jo genôch kennis fan html om de side sa om te bouwen dat der folslein út berjochten bestiet? Dan wurdt it makliker om de side om te bouwen tink ek en wurdt der krekt wat dúdliker op de boarnetekst.--86.83.58.168 19 jan 2010, 22.06 (CET)

Jûn..., Nee safol sjoege haw ik der ek net fan. --Geoffrey 19 jan 2010, 22.37 (CET)
No jo nije oanset liket der mar op Geoffrey! 'k Haw net folle weet fan wat der efter it skerm nedich wie, mar dit koe minder.... In pear lytse omtinkens, omdat it altiten better kin:
1. de kleur fan it titelbalkje fan "Ofbyld fan de wike" is like giel as dy fan "Hjoed yn de histoarje". Sjoen de pasteleftige kleuren dy't wy al hawwe soe in ljochtbrune wol passe.
2. de rânen fan de tekstflakjes boppe de rubriken soenen sa as de oaren bliuwe moatte (bg. in donkerblau rântsje om in ljochblau flak) No sit der in rôze bûtenrâne om it giele tekstfak by Foto fan de wike. Mar soks kin ek komme omdat dit noch mar in oanset is, faaks soe ús nestor Aliter der noch ris syn ljocht oer skine litte kinne.--Swarte Kees 23 jan 2010, 17.37 (CET)
Goeie Kees, sjoch ek Meidogger:J'88/haadside.--J'88 23 jan 2010, 18.43 (CET)

Hjoed[boarne bewurkje]

It kopke hjoed ferwiist nei de datum fan hjoed. Dat is de bedoeling. Mar op it stuit ferwiist dy keppeling nei 1 oktober. De keppeling rint dus ien dei efter.J'88

Hjoed yn de histoarje[boarne bewurkje]

De datum is hingjen bleaun op 31 july en net omklapt nei 1 augustus. Soe in 'techneut' hjir efkes nei sjen kinne?--Swarte Kees 1 aug 2010, 06.40 (CEST)

Merakel, it is no al 1 augustus wurden!--Swarte Kees 1 aug 2010, 06.41 (CEST)
Der stiet no in griis fek ûnderoan de rubryk. Nei alle gedachten troch de <no include>, mar hat dit in doel of is it in fersin?--Swarte Kees 4 okt 2010, 21.45 (CEST)
Gjin idee hoe dat kin, mar eefkes yn 'e gaten hâlde oft it moarn noch sa is. --Geoffrey 4 okt 2010, 21.49 (CEST)
Soe it in oerbliuwsel wêze kinne fan J'88 syn krewearjen foar in ôfbyld fan de wike? --Swarte Kees 6 okt 2010, 15.26 (CEST)
Hiel apart want as it goed giet mei dy <no inlcude> gjin effekt ha op in side. Gewoan wei ûntstiet sa'n griis flak alinne as hja ergens in spatie foar it begjin fan de tekst sette. En die kin ik by 6 oktober net ûntdekke. Mar ik stopje no efkes mei it kategorysearjen fan dizze rubryk oant dit oplost is. Wikiice 6 okt 2010, 16.04 (CEST)
Wy hawwe no 8 oktober en noch hieltyd itselde ferhaal. It liket wol in mystearje. --Kening Aldgilles 8 okt 2010, 07.25 (CEST)

No is it klear! --Kening Aldgilles 9 okt 2010, 14.49 (CEST)

Moai dien, kening. Sa sjogge wy mar wer, wat Frysker wat better!--Swarte Kees 9 okt 2010, 17.37 (CEST)
As Hjoed, in dei yn de histoarje boppe-oan de linker kolom komt te stean, kin de datum yn it boppeste blok weilitten wurde.--Swarte Kees 13 okt 2010, 18.38 (CEST)

Rjochter kolom[boarne bewurkje]

No 't der wer in nij foarstel foar de haadside leit, earst efkes dit tinkt my: De titels fan linken/rubriken oan de rjochterside hawwe lang net allegear ynhâldlike fulling. Wy soenen earst ris efkes besjen kinne wat wy krekt de "linkrubriken" foar mei foar hawwe. Benammen by Haadkategory: Frysk gebiet steane ûnderwerpen dy't

 • óf net folle ynhâld hawwe (bygelyks Lokale Skiednis of Fryske Keunst, mar der binne noch wol mear)
 • óf dy't faaks hielendal fuortkinne nei in oar plak (bg. guon fan de oersjochsiden)
 • óf dy't kombinearre wurde kinne (yn elkoar skowen fan linken).

Se nimme in soad plak yn en dogge wat rommelich oan omdat der sa folle fan binne. Soks giet wat ten koste fan it oersjoch. No hoege wy net it tsjil wer út te finen, want der binne genôch talen mei mooglike oare yndielings. At dat ienkear klear is kin ek better sjoen wurde hoe't wy útkomme mei de romte. --Swarte Kees 9 okt 2010, 17.37 (CEST)

Rjochter kolom (2)[boarne bewurkje]

Zou het mogelijk zjin, beneden de Plaatsje fan de Wiek een klein Rubrik It Nais te maaken voor het Nieuws van de Wiek of Nieuws uit de Friese Landen, zo als op de Seelterske of de Noordfrieske Wikipedia?? ----Bernd 13 okt 2010, 15.45 (CEST)

Soks soe wol kinne, mar dan moat der ek ien wêze dy't soks byhâlde wol. En om dat goed te dwaan kostet neffens my in soad tiid en it wurdt wer in ferplichting dêrby. Dus wit wat wy dogge want wy binne net sa mânsk. --Geoffrey 13 okt 2010, 19.32 (CEST)
Bernd, ik fyn it idee wol goed. Mar it is krekt wat Geoffrey seit, der is al sa'n protte wat wy bywurkje moatte. Boppedat sjoch ik op de Sealterfryske en Noardfryske Wikipedy hast allinnich mar taalnijs stean. Yn Westerlauwersk Fryslân komt soks hast altyd wol yn 'e media. Der mei om my wol sa'n Nijsrubryk komme, mar dan moat der al ferskate minsken wêze dy't it nijs byhâlde wolle en objektyf en alsidich skriuwe. Groetnis --Kening Aldgilles 13 okt 2010, 19.58 (CEST)
Dat klopt, mar op de Seelterske Wikipedy zjin er niet veel meer as 3 meidoggers, die er regelmatig meewerken, en als je daar maar even kijkt, zjin er regelmatig links, b.v. over krantemeldingen e.z.v. geplaceerd. Dat werkt al sinds merdere jaaren goed. Dat kost weinig tijd en de "Friezen zijn er over belangrijke news ingelicht. Ook op de niewe Noordfrieze Wikipedy blijken er maar weinig meidoggers te zjin, ook daar word de rubrik Nais ook regelmatig aangevult. Ik voor myself mis het echt op de Fryske Wikipedy. Je kunt ook op "It Nijs" of zoo gaan kijken, maar als je regelmatig op de Wikipedy bent, mocht je belangrijke niews daar dan toch graag straks kunnen zien. En als er een vermelding niet meer van belang is, kan het maar zo weggegoit worden. Groetjes vanuit It Sealterlan. ----Bernd 13 okt 2010, 20.13 (CEST)
Nog even wat daar bij, ik bedoelde hierbij meldingen, die het taalbeleid betreffen, voor al ook meldingen over gebeurnisse in andere Frieze regios en niet meldingen, die in alle medias te finden zjin. --Bernd 13 okt 2010, 20.22 (CEST)
Oan it idee mankeard neat, mar wat de oaren hjir ek al sizze, it moat allegear konsikwint bywurke wurde, en dat kostet in soad tiid. Ik tink net dat der hjir minsken binne dy't der alle dagen noch of wille oan haw om it oan te passen. Op oare Wikipedy's sjoch ik it ek wolris stean, ik fyn it dan dochs neat. Wat moat der allegear komme? Hokker nijs is wichtich genôch? Ik bin tsjin. J'88 13 okt 2010, 22.46 (CEST)
O.K., ik haw it snapt, dat de oaren hjir er tsjin binne. Bedankt..--Bernd 14 okt 2010, 16.26 (CEST)

Ofbyld fan de wike[boarne bewurkje]

It plaatsje fan de wike komt net hielendal ta syn rjocht tinkt my. It soe wol hast kolombreed wêze kinne. As soks teminsten technysk (efter de skermen) regele wurde kin. Der is wol romte foar. No miende ik dat hjir lêsten ekris wat oerlis oer west hie, mar ik kin de fraach en antwurd net werom fine. --Swarte Kees 14 nov 2010, 08.51 (CET)

Ik haw der lestendeis wat oer skreaun: Wikipedy_oerlis:Haadside-ynfo/Plaatsje_fan_de_wike. Soe yndied goed wêze as it plaatsje wat grutter wurdt.
At we dochs dwaande binne mei de haadside. Soenen de ynterwiky's dan ek efkes op alfabet setten wurde kinne? Mei in keppeling nei de folsleine list derûnder? Groetnis. J'88 14 nov 2010, 12.52 (CET)
Ik soe hjir nochris omtinken foar freechje wolle. J'88 23 nov 2010, 14.02 (CET)
No't der op it stuit aardich wat dwaande is op de oerloesside soe hjir ek ris nei sjoen wurde kinne. It plaatsje fan de wike komt net goed ta syn rjocht, it is te lyts. Ik soe graach sjen dat it plaatsje it flak sa folslein mooglik opfold.
Dêrnjonken soe der ris sjoen wurde moatte nei de ynterwiki's op ús haadside. Der is gjin alfabetyske folchoarder op it stuit. Ek moat der in keppeling komme nei de 'folsleine list', de side wêr't alle wikipedyen opsteane.
As lêste soe ik graach sjen dat by de ynterwiki's de keppelings nei de Nordfriiske en Saterske wikipedy's boppe oan komme. Mar ik wit net of't de oaren dêr ek foar binne. Groetnis, J'88 2 des 2010, 14.04 (CET)

wiky/wiki[boarne bewurkje]

Wikyprojekten is mei y, mar Wikipedia, wikisiden en wikiboarne en wikiwurdboek mei in i. Dat soe eins efkes lyklutsen wurde moatte, mar de boel is skoattele. Soe ien fan de behearders hjir efkes nei sjen wolle?--Swarte Kees 14 nov 2010, 08.56 (CET)

It sit slim yninoar. Ik kin de side wol ûntskoattele, mar wit net wêr't it allegear stiet en feroare wurde moat. Aldgillis hat it makke en soe der better eefkes nei sjen kinne. --Geoffrey 14 nov 2010, 18.01 (CET)
Taalûntwikling: Doe't ik ferlet hie fan it begryp wiki haw ik it Ingelske wurd oernaam, om't der gjin Frysk wurd wie. Dat wie sûnder werstavering om't de klam op wi like te lizzen, en dat wurdt yn it Frysk dêr krekt sa stavere. It is lykwols fluch opnaam yn de taal fan meidoggers, dat no komt de folsleine Fryske werstavering al oansetten, dêr't de -i op de ein fan it wurd in -y wêze moat. Wikipedia, Wikipedy, Wikiwurdboek, Wikiboarne en Wikiboeken binne nammen; dy bliuwe itselde útsein der wurdt in nije namme keazen. De wurden "wikipediaan", "wikikette" en "in "wikipedy" binne ôfliedings; dy bliuwe itselde om't de -i- net oan de ein fan it wurd stiet. De wurden "wikiside", "wikinûmer" en in wikiwurdboek binne gearstallings; dy soenen no ek mei -y- kinne. It is lykwols noch wat te betiid om te sizzen dat it it allinnich mei Fryske stavering kin. Aliter 3 des 2010, 22.46 (CET)

Kaartsje[boarne bewurkje]

Doe't ik niis wat op de ferskillende wikipedia's omsneupte wist ik fan in soad talen net sa gau te efterheljen wêr't it taalgebiet krekt lei. Soenen wy der foar de ynternasjonale besikers fan ús wikipedy net in kaartsje bysette moatte sadat bûtenlânske besikers fuortendaliks witte wêr't Fryslân leit?--Swarte Kees 5 des 2010, 14.37 (CET)

Ferfarsking[boarne bewurkje]

Goejûn. De leste wiken binne der in pear inisjativen starte dy't omtinken op de haadside fertsjinje en nedich hawwe. Sa is der it betinksel fan Swarte Kees, de Kwissipedy dy't romte op de haadside krije moat eins. Der is al in berjocht foar makke: berjocht:Kwissipedy. Dêrnjonken binne wy úteinsetten mei de Topsiden. Dit ûnderdiel soe neffens my ek in keppeling op de haadside krije moatte. Op de Afrikaanske wikipedy is dat oploske troch de keppeling te ferstopjen yn it ûnderdiel fan de Side fan de Wike. Op it stuit giet dy keppeling nei Wikipedy:Haadside-ynfo/Side fan de wike 2011. Ik wit net of deselde oplossing ek foar de Fryske wikipedy op giet. Ta beslút is der noch de Foto fan de Wike. Dy komt op it stuit net folslein yn it fak te stean wêrtroch der wat romte ferlearn giet. Ik soe sizze dat it plaatsje sa folle mooglik romte ynnimt. Ik hear graach wat jim der oer te sizzen hawwe. Groetnis, J'88 7 jan 2011, 18.43 (CET)


Wikipedia in Tatar[boarne bewurkje]

Dear friends, may I ask you to add a hyperlink to our Tatar Wikipedia (http://tt.wikipedia.org) to yourr Front page. Tatars - are turkic nation living in Tatarstan Republic, second biggest nation in Russian Federation. hope to hear from you soon. sincerely yours, Muhtac 20 mrt 2011, 21.54 (CET)